เทศบาลตำบลท่าม่วง
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลท่าม่วง > ข้อมูลสภาพทั่วไป  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Modify settings and columns
 
       

  รหัสองค์กร - ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลท่าม่วง
  ประเภทองค์กร หน่วยงานราชการ (กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) ขนาดองค์กร กลาง
 
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ 1124/5   หมู่ 4
ถนน แสงชูโต   จังหวัด กาญจนบุรี
อำเภอ ท่าม่วง   ตำบล ท่าม่วง
รหัสไปรษณีย์ 71110      
 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายก ฯ      
ชื่อ นางอารีย์ สกุล พรศิริกาญจน์
เพศ หญิง วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 22  เมษายน  2554
ปลัด       
ชื่อ นายชัยสิทธิ์ สกุล กิจธนากำจร
เพศ ชาย    
ผู้ตอบแบบสอบถาม      
ชื่อ นางสาวสุวิมล สกุล อิ่มศรี
โทรศัพท์ 0-3461-1123 ต่อ 111 e-mail phung_max0661@hotmail.com
ชื่อเว็บไซต์ขององค์กร www.nmt.or.th/kanchaburi/thamuang
   
 
ลักษณะที่ตั้ง 
อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่ 4.3 ตารางกิโลเมตร
เขตการปกครอง  

อาณาเขตทางทิศเหนือ

 

อาณาเขตทางทิศตะวันออก
อาณาเขตทางทิศใต้
อาณาเขตทางทิศตะวันตก

 

 
ข้อมูลประชากร  
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4,791 หลังคาเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 11,201 คน
อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ/ปี -
รายละเอียดประชากร  

เพศชาย
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -

เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -
จำนวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพทั้งหมด - คน
จำนวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพ ที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่มาขอความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ -  คน
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่  
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี -  บาท
ประมาณการผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้  
ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป อื่นๆ ว่างงาน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)  - - - - -
คิดเป็นจำนวนราย - -  - - -