เทศบาลตำบลบ้านโต้น
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

รายการ
คู่มือประชาชน
ร้องเรียน
งาน VDO เทศบาล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2558
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร)
ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโต้น
26/9/2559 15:02
โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพญาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี
 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
ณ เทศบาลตำบลบ้านโต้น
17/9/2559 12:15
หน่วยเคลื่อนที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
จาก ทต.บ้านโต้นสู่บ้านหนองหญ้ารังกา
 ต.โพธิ์ชัย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
13/9/2559 13:29
1 - 3 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรองแก้ไข
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
เทศบาลตำบลบ้านโต้น25/3/2558 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโต้นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำแก่งกุดโดกเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลบ้านโต้น25/3/2558 
ยกเลิกประกาศสอบราคาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบราคาจ้างโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าแก่งกุดโดก เฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 4
เทศบาลตำบลบ้านโต้น25/3/2558 
โครงการขยายระบบท่อส่งน้ำใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้งและอุปกรณ์ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลบ้านโต้น22/4/2558 
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโต้น เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูด Ø 6" ขนาดท่อส่ง Ø 6 " จำนวน 1 เครื่อง
เทศบาลตำบลบ้านโต้น18/8/2558 
สอบราคาซื้อเครื่องสูบแบบหอยโข่งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา วัสดุก่อสร้าง ทำกำรเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 227.00 เมตร หนำ 0.13 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 908.00 ตร.ม. พร้อมวำงท่อระบำยน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. ปริมำณรวม 6.00 ท่อน และ ป้ำยโครงกำรฯ รำยละเอียดตำมแบบเทศบำลกำหนด *รายละเอียดอยู่ในเอกสารเผยแพร่*
เทศบาลตำบลบ้านโต้น19/11/2558 
โครงการถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจพัฒนา บ้านดงกลาง หมู่7 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อจัดให้เป็นห้องป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาสาธารณภัยและห้องปฏิบัติการ การแพทย์ฉุเเฉินจำนวน 2 ห้อง กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร *รายละเอียดอยู่ในเอกสารเผยแพร่*
เทศบาลตำบลบ้านโต้น19/11/2558 
โครงการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อจัดให้เป็นห้องป้องกันบรรเทาสาธารณภัยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลบ้านโต้น2/12/2558 
ประกาศเทศบาลบ้านโต้นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ผด5
เทศบาลตำบลบ้านโต้น2/12/2558 
ผด5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ 1
 ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
*รายละเอียดอยู่ที่เอกสารเผยแพร่*
เทศบาลตำบลบ้านโต้น21/1/2559 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโต้นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการก่อสร้างและติดตั้งโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  *รายละเอียดอยูที่เอกสารเผยแพร่*
 
โครงการก่อสร้างและติดตั้งโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าแก่งกุดโดก เฉลิมพระเกียรติ บ้านโต้น หมู่ที่ 9 ระยะที่ 6 เข้าพื้นที่การเกษตรที่สูง (นาโคก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ *รายละเอียดอยู่ที่เอกสารเผยแพร่*
เทศบาลตำบลบ้านโต้น12/2/2559 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโต้นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เรื่อง สอบราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินแบบรถกระบะ ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 คัน *รายละเอียดอยู่ที่เอกสารเผยแพร่*
เทศบาลตำบลบ้านโต้น19/2/2559 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโต้นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวทั่วไป

 ข่าวในจังหวัดขอนแก่น

 สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร ป.ธ.๘)

images by free.in.th"


 

 

 

 images by free.in.th


 

นายเจริญ  แซ่เต็ง

 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น

 กระดานสนทนา

เทิดทูลสถาบันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รับเรื่องร้องเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันทีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอเชิญสมัครอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ( 3 วัน) ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอเชิญสมัครอบรม ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น" 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 (2 วัน) ที่ขอนแก่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลบ้านโต้นทำไมทันสมัยจังค่ะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูก โทร.089-2043733ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ตำแหน่งว่างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ภาพกิจกรรมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ตำแหน่งบุคลากรใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาเที่ยวเกาะเสม็ดพักหาด จ.ระยองใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทรงพระเจริญใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รับโอนย้าย เมื่อเดือน ก.ค.55 ได้ครบทุกตำแหน่งหรือยังใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เปิดสอบพนักงานเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ถามพจนาถใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
มีตำแหน่งว่างไหมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เบี้ยยังชีพใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โอนย้ายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
มีคนหน้าตาดีไหมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

 ราคาน้ำมัน

โครงการเด่นเทศบาลบ้านโต้น  โครงการเด่นเทศบาลบ้านโต้น

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รายละเอียดตัวกรอง
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จะมอบก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน และนำส่งให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่ม ตุลาคม 55 ถึง กันยายน 56  จัดกิจกรรม 5 ธันวา จัดกิจกรรม 8 ธันวา สมเด็จ อาจ อาสภฯ ช่วยเหลือภัยแล้ง
เฝ้าระวังอุทกภัย จัดกิจกรมมต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน 
images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล