เทศบาลตำบลบ้านโต้น
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

images by free.in.th

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
นายเจริญ แซ่เต็ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น
 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายใน ศรีพิมลเกมส์
โดยมีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลและข้าราชการร่วมด้วย
 วันที ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 ณ สนามกีฬา โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
20/11/2558 15:20
พิธีเปิดและส่งมอบสนามฟุตซอล
พร้อมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลตำบลบ้านโต้นคัพ ครั้งที่ 1
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
เทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน
 จังหวัดขอนแก่น
6/11/2558 10:37
การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอล
เทศบาลตำบลบ้านโต้นคัพ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านโต้น
3/11/2558 13:44
1 - 3 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรองแก้ไข
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
เทศบาลตำบลบ้านโต้น25/3/2558 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโต้นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำแก่งกุดโดกเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลบ้านโต้น25/3/2558 
ยกเลิกประกาศสอบราคาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบราคาจ้างโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าแก่งกุดโดก เฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 4
เทศบาลตำบลบ้านโต้น25/3/2558 
โครงการขยายระบบท่อส่งน้ำใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้งและอุปกรณ์ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลบ้านโต้น22/4/2558 
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโต้น เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูด Ø 6" ขนาดท่อส่ง Ø 6 " จำนวน 1 เครื่อง
เทศบาลตำบลบ้านโต้น18/8/2558 
สอบราคาซื้อเครื่องสูบแบบหอยโข่งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา วัสดุก่อสร้าง ทำกำรเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 227.00 เมตร หนำ 0.13 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 908.00 ตร.ม. พร้อมวำงท่อระบำยน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. ปริมำณรวม 6.00 ท่อน และ ป้ำยโครงกำรฯ รำยละเอียดตำมแบบเทศบำลกำหนด *รายละเอียดอยู่ในเอกสารเผยแพร่*
เทศบาลตำบลบ้านโต้น19/11/2558 
โครงการถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจพัฒนา บ้านดงกลาง หมู่7 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อจัดให้เป็นห้องป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาสาธารณภัยและห้องปฏิบัติการ การแพทย์ฉุเเฉินจำนวน 2 ห้อง กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร *รายละเอียดอยู่ในเอกสารเผยแพร่*
เทศบาลตำบลบ้านโต้น19/11/2558 
โครงการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อจัดให้เป็นห้องป้องกันบรรเทาสาธารณภัยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวทั่วไป

 ข่าวในจังหวัดขอนแก่น

 สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร ป.ธ.๘)

images by free.in.th"


 

 

 

 images by free.in.th


 

นายเจริญ  แซ่เต็ง

 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น

 กระดานสนทนา

โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันทีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอเชิญสมัครอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ( 3 วัน) ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอเชิญสมัครอบรม ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น" 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 (2 วัน) ที่ขอนแก่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลบ้านโต้นทำไมทันสมัยจังค่ะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูก โทร.089-2043733ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ตำแหน่งว่างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ภาพกิจกรรมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ตำแหน่งบุคลากรใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาเที่ยวเกาะเสม็ดพักหาด จ.ระยองใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทรงพระเจริญใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รับโอนย้าย เมื่อเดือน ก.ค.55 ได้ครบทุกตำแหน่งหรือยังใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เปิดสอบพนักงานเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ถามพจนาถใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
มีตำแหน่งว่างไหมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เบี้ยยังชีพใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โอนย้ายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
มีคนหน้าตาดีไหมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

 ราคาน้ำมัน

โครงการเด่นเทศบาลบ้านโต้น  โครงการเด่นเทศบาลบ้านโต้น

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รายละเอียดตัวกรอง
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จะมอบก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน และนำส่งให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่ม ตุลาคม 55 ถึง กันยายน 56  จัดกิจกรรม 5 ธันวา จัดกิจกรรม 8 ธันวา สมเด็จ อาจ อาสภฯ ช่วยเหลือภัยแล้ง
เฝ้าระวังอุทกภัย จัดกิจกรมมต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน 
images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล