เทศบาลเมืองกระนวน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองกระนวน > สภาเทศบาล  

สภาเทศบาล

รายการ
หน้าแรก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข้อมูลหน่วยงานภายใน
ข้อมูลสำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลกองคลัง
ข้อมูลกองการศึกษา
ข้อมูลกองช่าง
ข้อมูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสถานธนานุบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
การอภิปราย
รับเรื่องร้องเรียน /การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อื่นๆ
ประวัติปลัดเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนา
Modify settings and columns

                                                            สภาเทศบาลเมืองกระนวน

                                                    
                                                        นายสุบัน  แสนโคก
            
                                               ประธานสภาเทศบาลเมืองกระนวน

                                                      
                                                      นายศักดิ์ดา  หล้าสุวงษ์
                                                          รองประธานสภาเทศบาลเมืองกระนวน
     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระนวน เขต 1

                                    
           นายวีนัส  สีหาราช          นายสุพัฒน์  สมตา      นายประกาย  ณ ไธสง     นายพันธ์ สิงห์โสภา          นางบุษบา  วันสืบ
          สมาชิกสภาเทศบาล
         สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล

     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระนวน เขต 2

                           
        นายกฤตติรัฎ  คงทรัพย์     นายคำเตือน มุริจันทร์      นายมนูญ  ศุภภูธร         นายวิชัย  ศรีสุโข       นายสุพล  ไชยแสน
         สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล

      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระนวน  เขต 3

                       
      นายชัชวาล  ภูมิสุขเจริญ     นายวิชัย    ต่วนค่ำ      นายวิลัย  สอนสวาท       นายสนั่น  เก่าจอหอ      นายสิทธิชัย อังคพินิจ
       สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล

       
      นายแหลม  ราชพลแสน
       สมาชิกสภาเทศบาล