เทศบาลเมืองกระนวน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

รายการ
หน้าแรก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข้อมูลหน่วยงานภายใน
ข้อมูลสำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลกองคลัง
ข้อมูลกองการศึกษา
ข้อมูลกองช่าง
ข้อมูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสถานธนานุบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
การอภิปราย
รับเรื่องร้องเรียน /การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อื่นๆ
ประวัติปลัดเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนา

 ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายสนามกีฬามินมานมังคลาสถานกีฑา สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 29/8/2559 9:08
 
เรื่องประกาศเรียกสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) กะบะขนาด1ตัน  สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 16/8/2559 15:20
 
เรื่องประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง(1)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ประชาสถิตย์6 ม.1,(2) ถนนเรืองวิทย์ม.11 สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 20/6/2559 14:59
 
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวีบนซ.นิมิตรพัฒนา ม.6และก่อสร้างถนนคสล.ซ.วงษ์ชารี ม.7  สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 8/6/2559 15:08
 
เรื่อง ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกระนวน สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 5/10/2558 15:09
 
(ข้อความประกาศเพิ่มเติม...)

 คู่มือสำหรับประชาชน

การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 4/8/2558 12:05
 
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 4/8/2558 11:36
 
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 4/8/2558 11:36
 
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 4/8/2558 11:29
 
การรับแจ้งการย้ายออก สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 4/8/2558 11:28
 
(ข้อความประกาศเพิ่มเติม...)

 ข่าวประกาศ

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศเรื่องคู่มืองานบริการประชาชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
เทศบาลเมืองได้ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกระนวน
20/7/2558 23:44

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวประจำวัน

 ลิงค์ที่น่าสนใจ

     

                                            

 **นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน**


นายชัชวาล  โนนใหม่
นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน

 **ปลัดเทศบาลเมืองกระนวน**


นายชาญชัย  ราชโคตร
ปลัดเทศบาลเมืองกระนวน
 

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ราคาน้ำมันวันนี้

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลฯ  โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลฯ

รายละเอียดตัวกรอง
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองกระนวน ได้รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ระดับดีเด่น ประจำปี 2558
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองกระนวน ได้รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ระดับดีเด่น ประจำปี 2558
 
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองกระนวน
 
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
 
สวนสาธาณระเทศบาลเมืองกระนวน
สวนสาธาณระเทศบาลเมืองกระนวน
 
ลานแอดโรบิคเทศบาลเมืองกระนวน
 
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองกระนวน
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล