เทศบาลเมืองกระนวน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองกระนวน > ประวัติปลัดเทศบาล  

ประวัติปลัดเทศบาล

รายการ
หน้าแรก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ข้อมูลประวัติข้าราชการ
ข้อมูลประวัติปลัดเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข้อมูลงานเทศบาล
ข้อมูลสำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลกองคลัง
ข้อมูลกองช่าง
ข้อมูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลกองการศึกษา
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลหนองโก
ข้อมูลการรับจำนำ
อื่นๆ
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนา
Modify settings and columns

 

นายชาญชัย  ราชโคตร

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองโก

             ข้อมูลประวัติส่วนตัวปลัดเทศบาลตำบลหนองโก

                      นายชาญชัย   ราชโคตร  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล  8)  

                      สังกัดเทศบาลตำบลหนองโก   อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

                      บิดา    ชื่อ  นายดาว   ราชโคตร   (เสียชีวิต)   ภูมิลำเนาอยู่อำเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม

                      มารดา  ชื่อ นางหนู     ราชโคตร   ภูมิลำเนาอยู่อำเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม

                     นายชาญชัย   ราชโคตร  เกิดที่โรงพยาบาลขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น   เมื่อวันที่   23  มีนาคม  2508

                     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   ที่ทำงาน  0-4325-2459 , แฟกซ์  0-4325-1595 , โทรศัพท์มือถือ  089-8637318 ,

                    บ้าน  0-4347-0150,043-251593

      ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

-  ศศ.บ. รัฐศาสตร์   สาขา  การปกครอง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ.  2530

-  น.บ. นิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ.  2552

ปริญญาโท

-  ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)  สถาบันราชภัฎมหาสารคาม   พ.ศ.2544

           ประวัติการรับราชการ   เริ่มรับราชการวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  3  เทศบาลเมืองสกลนคร  อ.เมือง จ.สกลนคร

2.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  4  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

3.  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 4)      อ.ท่าลี่   จ.เลย

4.  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 4)      อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น

5.  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 4)      อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น

6.  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 5)       อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น

7.  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 6)       อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

8.  รองปลัดเทศบาล (นบห.เทศบาล 6)      เทศบาลตำบลบ้านดุง  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี

9.  รองปลัดเทศบาล (นบห.เทศบาล 6)      เทศบาลตำบลกุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี

10.  รักษาการในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นบห.เทศบาล 7)    เทศบาลตำบลวังสะพุง  อ.วังสะพุง  จ.เลย

11. ปลัดเทศบาล (นบห.เทศบาล 7)          เทศบาลตำบลหนองโก  อ. กระนวน  จ. ขอนแก่น

12. ปลัดเทศบาล (นบห.เทศบาล 8)          ปัจจุบัน  เทศบาลตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน   จ.ขอนแก่น 

           สถานสภาพครอบครัว

      ภรรยานางศรีสมร   ราชโคตร   อาชีพ   รับราชการ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

            (นักบริหารงานทั่วไป  7)   สังกัดเทศบาลตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น

มีบุตร  2  คน  ดังนี้

1.นายปฏิภาณ   ราชโคตร   กำลังศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์    ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยรามคำแหง     

กรุงเทพมหานคร

2. ด.ช.ปณิธาน   ราชโคตร  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  

จังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์

   " นอกจากเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแล้ว

   ยังเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืนตลอดไป"