Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
เอกสารประกอบการบรรยาย !! ดร.ภาส ภาสสัทธา ในการประชุมวิชาการ ส.ท.ท. วันที่ 23-25 มกราคม 2560

เอกสารประกอบการบรรยาย !! ดร.ภาส ภาสสัทธา ในการประชุมวิชาการ ส.ท.ท. วันที่ 23-25 มกราคม 2560

- การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของอปท.
- ป.ป.ช.กับแนวทางการตรวจสอบอปท.

เอกสารแนบ :
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์ : 5.00 MB]
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์ : 5.00 MB]