Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 2 / 2560

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 2 / 2560

เอกสารแนบ :
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์ : 860.00 KB]