สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ร้านผ้าไหม
สิ้นค้าโอท็อปและของฝาก
  
เริ่มค้นหา
สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก > -สำนักปลัดเทศบาล-  

-สำนักปลัดเทศบาล-

ส่วนราชการ
ทำเนียบคณะผู้บริหาร
บทบาทอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก
-โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล-
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสน์การพัฒนา
นโยบายนายกเทศมนตรี
เขตการปกครอง
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เอกสารของเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
facebook เทศบาลเมืองเมืองปัก
แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย facebook ที่นี่ปักธงชัย
facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบคำร้องทั่วไปกองช่าง
แบบคำร้องทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
กระดานสนทนา
การชำระภาษีท้องถิ่น
Modify settings and columns
ไลบรารีระบบถูกสร้างโดยคุณลักษณะ 'ทรัพยากรในการประกาศ' เพื่อเก็บเอกสารที่ใช้ตลอดทั้งไซต์คอลเลกชัน
 
 

                                                      

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

นางรสริน  มาศพูนผล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง   รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

 

 ฝ่ายปกครอง

 

 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

นางรสริน  มาศพูนผล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

 งานบริหารงานทั่วไป

 

 

 งานทะเบียนราษฎร

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

 

นางสาวบุญสม ดอนสระน้อย

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

  พันจ่าเอกสุปัญญา เขียวปัก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานการเจ้าหน้าที่

 

นางจันทร์สมร   อินทวัฒน์วงศา

ลูกจ้างงานทะเบียน  

 

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน

 

จ่าเอกสุนันตชัย  จั่นกระโทก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

  

 

 

 

 

 

 นางธนัญญา  ปัญญาปรุ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 นายไกรวุฒิ  สุนทรวรพจน์

พนักงานวิทยุ(ลูกจ้างประจำ)

 

งานธุรการ

 

   

 

 

   

 

นางสาวผ่องศรี  อาจเหี้ยม

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 นายภิเศก  ศุภนคร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)

 

 

 

นายชาติชาย  ศีลจรรยา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)

 

 

 

นายธนกร  บัวเมืองปัก

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายโกวิท  จันทร์พรม

พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 

 

 

นายบรรพต  ศรีดอน

พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 

นายบรรพจน์  แช่มจะโปะ

พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 

นายชูศักดิ์   แปจะโปะ

พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 

 

นายนพรัตน์   โสพันธ์โต

พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

นายมานะ   แซ่โค้ว

พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 

นายทรงกลด  เอื้อนดอน

พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

   

นายอมรเทพ  กุลวิริยะ

พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)

 

  

 

 

นายนนท์ธวัช   วัชระพงษ์เทพ

พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 

 นายบัณฑูร เฉียงจะโปะ

พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

นายปิยพงษ์  โชติเมืองปัก

พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 

 นายปัญญา  หุ่นภู

พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 

 

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

 

นายณรงค์   ชัยช้าง

พนักงานเทศกิจ(ลูกจ้างประจำ)

 

นายประสิทธิ์  จินแส 

พนักงานเทศกิจ(พนักงานจ้างทั่วไป)