สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ร้านผ้าไหม
สิ้นค้าโอท็อปและของฝาก
  
เริ่มค้นหา

ส่วนราชการ
ทำเนียบคณะผู้บริหาร
บทบาทอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก
-โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล-
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสน์การพัฒนา
นโยบายนายกเทศมนตรี
เขตการปกครอง
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เอกสารของเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
facebook เทศบาลเมืองเมืองปัก
แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย facebook ที่นี่ปักธงชัย
facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบคำร้องทั่วไปกองช่าง
แบบคำร้องทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
กระดานสนทนา
การชำระภาษีท้องถิ่น

 ป้ายประชาสัมพันธ์

 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558

  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนศิลา
  ถ่ายทำรายการงานวัด Festival
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2559-2561)
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558
  การจัดทำคู่มือประชาชน
  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุมชนดำรงสุข
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนเมืองปัก 2
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ใน ชุมชนธงชัย
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนเมืองปัก 1
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนชัยมงคล ปี 2559
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนตลาดเก่าประจำปี 2559
(การเชื่อมโยงเพิ่มเติม...)

 หนังสือราชการ

กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปักแจ้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒.pdfประกาศเทศบาลเมืองเมืองปักแจ้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลาประจำปี 2559.pdfโครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลาประจำปี 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559.pdfโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพและโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพและโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปัก.pdfรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙.pdfโครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาและสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559.pdfประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาและสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดส่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดส่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfการต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การต่อบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายสินค้าในบริเวณจุดผ่อนผัน.pdfการต่อบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายสินค้าในบริเวณจุดผ่อนผันสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวงานงิ้ว ประจำปี 2558.pdfการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวงานงิ้ว ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชน.xlsโปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชนสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558.pdfการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2558.pdfโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59).pdfแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชือผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา.pdfประกาศรายชือผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาฯ.pdfรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาฯ.pdfรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558.pdfสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง.pdfประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมฯ.pdfประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย.pdfรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกผู้เข้าเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา สถานที่่การก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม.pdfรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกผู้เข้าเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา สถานที่่การก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย.pdfประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศรีพลรัตน์.pdfประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศรีพลรัตน์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์.pdfประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร สายศรีพลรัตน์.pdfรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร สายศรีพลรัตน์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรสายศรีพลรัตน์.pdfกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรสายศรีพลรัตน์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 มกราคม 2559.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 มกราคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายบน้ำสายไชโย ซอย 7.pdfประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายบน้ำสายไชโย ซอย 7สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ สายไชโย ซอย 7.pdfประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ สายไชโย ซอย 7สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสาย 304 ซอยตาจันทร์อุทิศ ชุมชนเมืองปัก 1.pdfประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสาย 304 ซอยตาจันทร์อุทิศ ชุมชนเมืองปัก 1สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 นายกเทศมนตรี

 

 นายมงคล   ประยูรหงษ์

 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 -รองนายกเทศมนตรี-

 

 

 

 รองนายกเทศมนตรี

 

นายสุพจน์   จิระพัฒน์พงศ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 --รองนายกเทศมนตรี--

 

นางสาวทินภัทร์   ปัทมศรีรัตนา

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

----ปลัดเทศบาล---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----ปลัดเทศบาล----

   

นางนงคราญ   สุคนธสาคร 

 ปลัดเทศบาล

 รองปลัดเทศบาล

 

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(เดิม)  ติดต่อ     044-441599

                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(แห่งใหม่)  ติดต่อ   044-441031

หรือ  199

 ** ผู้เข้าชม **

Website counter

 Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ

 Web Part สำหรับ XML