สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ร้านผ้าไหม
สิ้นค้าโอท็อปและของฝาก
  
เริ่มค้นหา

ส่วนราชการ
ทำเนียบคณะผู้บริหาร
บทบาทอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก
-โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล-
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสน์การพัฒนา
นโยบายนายกเทศมนตรี
เขตการปกครอง
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เอกสารของเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
facebook เทศบาลเมืองเมืองปัก
แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย facebook ที่นี่ปักธงชัย
facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบคำร้องทั่วไปกองช่าง
แบบคำร้องทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
กระดานสนทนา
การชำระภาษีท้องถิ่น

 ป้ายประชาสัมพันธ์

 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558

  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนศิลา
  ถ่ายทำรายการงานวัด Festival
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2559-2561)
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558
  การจัดทำคู่มือประชาชน
  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด

 หนังสือราชการ

การต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfการต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การต่อบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายสินค้าในบริเวณจุดผ่อนผัน.pdfการต่อบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายสินค้าในบริเวณจุดผ่อนผันสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวงานงิ้ว ประจำปี 2558.pdfการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวงานงิ้ว ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชน.xlsโปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชนสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558.pdfการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2558.pdfโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ตุลาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ตุลาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.pdfโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558.pdfกำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2557.pdfประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2.pdfตารางการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558.pdfการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดระเบียบจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผัน.pdfการจัดระเบียบจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพและโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพและโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ป้ายประชาสัมพันธ์สันนิบาต.jpgป้ายประชาสัมพันธ์สันนิบาตสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2-2558.pdfตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2-2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายละเอียดโรงแรมที่พักในเขตจังหวัดนครราชสีมา(ส.ท.ท.ครั้งที่ 2-2558).pdfรายละเอียดโรงแรมที่พักในเขตจังหวัดนครราชสีมา(ส.ท.ท.ครั้งที่ 2-2558)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนสายวังดู่ถึงที่ดินเทศบาล.pdfรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนสายวังดู่ถึงที่ดินเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์.pdfประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราประมูลจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกฯสายทางแยกสายวังดู่ถึงที่ดินเทศบาล.pdfรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราประมูลจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกฯสายทางแยกสายวังดู่ถึงที่ดินเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ.pdfประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ.pdfประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯสายทางแยกวังดู่ถึงที่ดินเทศบาล.pdfประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯสายทางแยกวังดู่ถึงที่ดินเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ฯ.pdfประกาศประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯสายแยกวังดู่ถึงที่ดินเทศบาล.pdfกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯสายแยกวังดู่ถึงที่ดินเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ,ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก,ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะฯ.pdfประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ,ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก,ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรฯสายศาลตาปู่-บ้านนางติ๋ว ชุมชนธงชัย.pdfยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรฯสายศาลตาปู่-บ้านนางติ๋ว ชุมชนธงชัยสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdfการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างดูแลสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ ภูมิทัศน์รอบอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ.pdfสอบราคาจ้างดูแลสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ ภูมิทัศน์รอบอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556-2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556-2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข(เพิ่มเติม)เทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข(เพิ่มเติม)เทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรช่วงบ้านยายละออ ถึงสะพานวังดู่ ชุมชนวังใหม่.pdfประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรช่วงบ้านยายละออ ถึงสะพานวังดู่ ชุมชนวังใหม่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขาเสนอราคา และกำหนดวันเวลาสถานที่ประมูล.pdfประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขาเสนอราคา และกำหนดวันเวลาสถานที่ประมูลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาปู่ - บ้านนางติ๋ว ชุมชนธงชัย.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาปู่ - บ้านนางติ๋ว ชุมชนธงชัยสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdfรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 นายกเทศมนตรี

 

 นายมงคล   ประยูรหงษ์

 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 -รองนายกเทศมนตรี-

 

นายทรงกรช  พันธ์เกษม

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 

 รองนายกเทศมนตรี

 

นายสุพจน์   จิระพัฒน์พงศ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 --รองนายกเทศมนตรี--

 

นางสาวทินภัทร์   ปัทมศรีรัตนา

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

----ปลัดเทศบาล---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----ปลัดเทศบาล----

   

นางนงคราญ   สุคนธสาคร 

 ปลัดเทศบาล

 รองปลัดเทศบาล

 

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(เดิม)  ติดต่อ     044-441599

                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(แห่งใหม่)  ติดต่อ   044-441031

หรือ  199

 ** ผู้เข้าชม **

Website counter