สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ร้านผ้าไหม
สิ้นค้าโอท็อปและของฝาก
  
เริ่มค้นหา

เอกสาร
ส่วนราชการ
ทำเนียบคณะผู้บริหาร
บทบาทอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก
-โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล-
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสน์การพัฒนา
นโยบายนายกเทศมนตรี
เขตการปกครอง
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เอกสารของเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
facebook เทศบาลเมืองเมืองปัก
แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย facebook ที่นี่ปักธงชัย
facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบคำร้องทั่วไปกองช่าง
แบบคำร้องทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
กระดานสนทนา
การชำระภาษีท้องถิ่น

 ป้ายประชาสัมพันธ์

 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558

  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนศิลา
  ถ่ายทำรายการงานวัด Festival
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2559-2561)
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558
  การจัดทำคู่มือประชาชน
  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด

 หนังสือราชการ

กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ตุลาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ตุลาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.pdfโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558.pdfกำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2557.pdfประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2.pdfตารางการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558.pdfการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดระเบียบจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผัน.pdfการจัดระเบียบจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพและโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพและโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ป้ายประชาสัมพันธ์สันนิบาต.jpgป้ายประชาสัมพันธ์สันนิบาตสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2-2558.pdfตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2-2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายละเอียดโรงแรมที่พักในเขตจังหวัดนครราชสีมา(ส.ท.ท.ครั้งที่ 2-2558).pdfรายละเอียดโรงแรมที่พักในเขตจังหวัดนครราชสีมา(ส.ท.ท.ครั้งที่ 2-2558)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 22558.pdfขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 22558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศให้ผู้รับประเมินอันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2557 ไปรับแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่.pdfประกาศให้ผู้รับประเมินอันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2557 ไปรับแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การชำระภาษีท้องถิ่น.pdfการชำระภาษีท้องถิ่นสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558.pdfเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘.pdfการประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข(เพิ่มเติม)เทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข(เพิ่มเติม)เทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรช่วงบ้านยายละออ ถึงสะพานวังดู่ ชุมชนวังใหม่.pdfประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรช่วงบ้านยายละออ ถึงสะพานวังดู่ ชุมชนวังใหม่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขาเสนอราคา และกำหนดวันเวลาสถานที่ประมูล.pdfประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขาเสนอราคา และกำหนดวันเวลาสถานที่ประมูลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาปู่ - บ้านนางติ๋ว ชุมชนธงชัย.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาปู่ - บ้านนางติ๋ว ชุมชนธงชัยสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdfรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต.pdfประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน.pdfสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่.pdfสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556 - 2557  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556 - 2557 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะผู้เสนอราคา.pdfประกาศรายชื่อผู้ชนะผู้เสนอราคาสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงดิน ค.ส.ล.คลองจะโปะ ชุมชนธงชัย.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงดิน ค.ส.ล.คลองจะโปะ ชุมชนธงชัยสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 2.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปี งบประมาณ 2558.pdfสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปี งบประมาณ 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนดำรงสุข(เพิ่มเติม).pdfสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนดำรงสุข(เพิ่มเติม)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558  ณวันที่ 31กรกฏาคม 2558.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ณวันที่ 31กรกฏาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาปู่-บ้านนางติ่ว ชุมชนธงชัย.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาปู่-บ้านนางติ่ว ชุมชนธงชัยสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนดำรงสุข.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนดำรงสุขสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างบ้านนายแสวง ปั่นเมืองปัก ชุมชนโนนตูม 2.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างบ้านนายแสวง ปั่นเมืองปัก ชุมชนโนนตูม 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ชุมชนโคกเห็ดไคล.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ชุมชนโคกเห็ดไคลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 นายกเทศมนตรี

 

 นายมงคล   ประยูรหงษ์

 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 -รองนายกเทศมนตรี-

 

นายทรงกรช  พันธ์เกษม

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 

 รองนายกเทศมนตรี

 

นายสุพจน์   จิระพัฒน์พงศ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 --รองนายกเทศมนตรี--

 

นางสาวทินภัทร์   ปัทมศรีรัตนา

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

----ปลัดเทศบาล---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----ปลัดเทศบาล----

   

นางนงคราญ   สุคนธสาคร 

 ปลัดเทศบาล

 รองปลัดเทศบาล

 

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(เดิม)  ติดต่อ     044-441599

                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(แห่งใหม่)  ติดต่อ   044-441031

หรือ  199

 ** ผู้เข้าชม **

Website counter