สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา

เอกสาร
ส่วนราชการ
ทำเนียบคณะผู้บริหาร
บทบาทอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก
-โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล-
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสน์การพัฒนา
นโยบายนายกเทศมนตรี
เขตการปกครอง
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เอกสารของเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
facebook เทศบาลเมืองเมืองปัก
facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบคำร้องทั่วไปกองช่าง
แบบคำร้องทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
กระดานสนทนา

 เอกสารข่าวเทศบาล

ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมและสัมมนาวิชาการ.pdfขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมและสัมมนาวิชาการสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายศรีพลรัตน์ จำนวน 1 โครงการ.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายศรีพลรัตน์ จำนวน 1 โครงการสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค้างจ่าย  ปีงบประมาณ 2556.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2556สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.pdfการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
จ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ตามโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนฯและทัศนศึกษาดูงาน.pdfจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ตามโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนฯและทัศนศึกษาดูงานสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาคของอาสาสมัครสาธารณสุข.pdfประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาคของอาสาสมัครสาธารณสุขสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยวิธีสอบราคา.pdfประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยวิธีสอบราคาสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ขอเรียนเชิญร่วมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาล.pdfขอเรียนเชิญร่วมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556.pdfประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล และวางท่อระบายน้ำ สายโอฬ่าร ซอย 1 เชื่อมชุมชนวังดู่.pdfประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล และวางท่อระบายน้ำ สายโอฬ่าร ซอย 1 เชื่อมชุมชนวังดู่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557.pdfประกาศการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการโครงการฝึกอบรมและหลักสูตรผู้บริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ จังหวัดกระบี่.pdfกำหนดการโครงการฝึกอบรมและหลักสูตรผู้บริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ จังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2557.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ 18 เมษายน 2557 ฉบับที่ 2.pdfขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ 18 เมษายน 2557 ฉบับที่ 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ วันที่ 18 เมษายน 2557.pdfขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ วันที่ 18 เมษายน 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน (เพิ่มเติม)วันที่ 11 เมษายน 2557.pdfการอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน (เพิ่มเติม)วันที่ 11 เมษายน 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก(ชั้น 3).pdfประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก(ชั้น 3)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูกงานที่จังหวัดกระบี่.pdfแก้ไขเพิ่มเติมโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูกงานที่จังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค้าง ประจำปีงบประมาณ 55-56 และสรุปผลการดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.PDFสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค้าง ประจำปีงบประมาณ 55-56 และสรุปผลการดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 นายกเทศมนตรี

 

 นายมงคล   ประยูรหงษ์

 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 -รองนายกเทศมนตรี-

 

นายทรงกรช  พันธ์เกษม

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 

 รองนายกเทศมนตรี

 

นายสุพจน์   จิระพัฒน์พงศ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 --รองนายกเทศมนตรี--

 

นางสาวทินภัทร์   ปัทมศรีรัตนา

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก

----ปลัดเทศบาล---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----ปลัดเทศบาล----

   

นางนงคราญ   สุคนธสาคร 

 ปลัดเทศบาล

 รองปลัดเทศบาล

 

 นายดวงอำนาจ  ทับทิมธงไชย

 รองปลัดเทศบาล 

 

 วารสารเทศบาลเมืองเมืองปัก

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ติดต่อ  199  หรือ  044-441599

 ** ผู้เข้าชม **

Website counter

 ส.ท.ท.

 โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ใกล้ใจ

 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชนธงชัย

 อบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน

 ถนนข้าวเม่า สงกรานต์ปี 2556

 ช่วยภัยแล้งฯ

 นายกฯรับประทานโล่

 แบ่งแยกชุมชนเมืองปักออกเป็น 2 ชุมชนย่อย

 ประชุมสภาครั้งแรก

 ประชุมสันนิบาตครั้งที่ 2/2556

 ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2556

 ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมทอง และเทศบาลตำบลราไวย์

 วันเทศบาล

 save world save life

 กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2556

 ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555

 ประชุมสภาครั้งที่ 2 สมัยที่ 1

 ทำหมันถาวรให้กับสุนัขและแมว