สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ร้านผ้าไหม
สิ้นค้าโอท็อปและของฝาก
  
เริ่มค้นหา

ส่วนราชการ
ทำเนียบคณะผู้บริหาร
บทบาทอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก
-โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล-
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสน์การพัฒนา
นโยบายนายกเทศมนตรี
เขตการปกครอง
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เอกสารของเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
facebook เทศบาลเมืองเมืองปัก
แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย facebook ที่นี่ปักธงชัย
facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบคำร้องทั่วไปกองช่าง
แบบคำร้องทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
กระดานสนทนา
การชำระภาษีท้องถิ่น

 ป้ายประชาสัมพันธ์

 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558

  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนศิลา
  ถ่ายทำรายการงานวัด Festival
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2559-2561)
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558
  การจัดทำคู่มือประชาชน
  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุมชนดำรงสุข
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนเมืองปัก 2
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ใน ชุมชนธงชัย
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนเมืองปัก 1
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนชัยมงคล ปี 2559
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนตลาดเก่าประจำปี 2559
(การเชื่อมโยงเพิ่มเติม...)

 หนังสือราชการ

การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559.pdfการเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยวิสามัญ สมัยท่ 1 ประจำปี 2559.pdfประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยวิสามัญ สมัยท่ 1 ประจำปี 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559.pdfมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปักแจ้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒.pdfประกาศเทศบาลเมืองเมืองปักแจ้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลาประจำปี 2559.pdfโครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลาประจำปี 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559.pdfโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพและโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพและโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปัก.pdfรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙.pdfโครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาและสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559.pdfประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาและสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดส่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดส่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfการต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การต่อบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายสินค้าในบริเวณจุดผ่อนผัน.pdfการต่อบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายสินค้าในบริเวณจุดผ่อนผันสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวงานงิ้ว ประจำปี 2558.pdfการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวงานงิ้ว ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชน.xlsโปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชนสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีตกลงราคา.pdfประชาสัมพันธ์ราคากลางซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีตกลงราคาสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำสายโนนตูม 2ฯ.pdfประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำสายโนนตูม 2ฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้ว(รถบรรทุกขยะ).pdfประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้ว(รถบรรทุกขยะ)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อฯสายโนนตูม 2 ต่อจากเดิม.pdfประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อฯสายโนนตูม 2 ต่อจากเดิมสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำสายอินทวัฒน์ ซอยข้างวัดอัมพวัน ชุมชนธงชัย.pdfประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำสายอินทวัฒน์ ซอยข้างวัดอัมพวัน ชุมชนธงชัยสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559.pdfประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559.pdfสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯงานควบคุมและป้องกันโรค.pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯงานควบคุมและป้องกันโรคสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนธงชัย.pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนธงชัยสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ด้านทิศใต้สำนักงานฯ.pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ด้านทิศใต้สำนักงานฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงิบประมาณโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายประดับสุข ซอย 1 ชุมชนบ่อปลา.pdfตารางแสดงวงเงินงิบประมาณโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายประดับสุข ซอย 1 ชุมชนบ่อปลาสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายเทพธงชัย ซอย 8 ชุมชนเมืองปัก 1.pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายเทพธงชัย ซอย 8 ชุมชนเมืองปัก 1สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากศาลตาปู่ถึงบ้านคุณสวง ชุมชนหนองโสน.pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากศาลตาปู่ถึงบ้านคุณสวง ชุมชนหนองโสนสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกฯสายข้างบ้าน ผอ.ทองเติม ฉัตรเมืองปัก ชุมชนเมืองปัก 1.pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกฯสายข้างบ้าน ผอ.ทองเติม ฉัตรเมืองปัก ชุมชนเมืองปัก 1สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนโนนตูม 2.pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนโนนตูม 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างป้ายชุมชนวังใหม่.pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างป้ายชุมชนวังใหม่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสาย ชุมชนโนนตูม 1.pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสาย ชุมชนโนนตูม 1สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนเทพธงชัย.pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนเทพธงชัยสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59).pdfแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 นายกเทศมนตรี

 

 นายมงคล   ประยูรหงษ์

 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 -รองนายกเทศมนตรี-

 

 

 

 รองนายกเทศมนตรี

 

นายสุพจน์   จิระพัฒน์พงศ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 --รองนายกเทศมนตรี--

 

นางสาวทินภัทร์   ปัทมศรีรัตนา

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

----ปลัดเทศบาล---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----ปลัดเทศบาล----

   

นางนงคราญ   สุคนธสาคร 

 ปลัดเทศบาล

 รองปลัดเทศบาล

 

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(เดิม)  ติดต่อ     044-441599

                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(แห่งใหม่)  ติดต่อ   044-441031

หรือ  199

 ** ผู้เข้าชม **

Website counter

 Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ

 Web Part สำหรับ XML