สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ร้านผ้าไหม
สิ้นค้าโอท็อปและของฝาก
  
เริ่มค้นหา

เอกสาร
ส่วนราชการ
ทำเนียบคณะผู้บริหาร
บทบาทอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก
-โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล-
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสน์การพัฒนา
นโยบายนายกเทศมนตรี
เขตการปกครอง
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เอกสารของเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
facebook เทศบาลเมืองเมืองปัก
แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย facebook ที่นี่ปักธงชัย
facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบคำร้องทั่วไปกองช่าง
แบบคำร้องทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
กระดานสนทนา
การชำระภาษีท้องถิ่น

 ป้ายประชาสัมพันธ์

 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558

  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนศิลา
  ถ่ายทำรายการงานวัด Festival
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

 หนังสือราชการ

กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพและโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพและโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ป้ายประชาสัมพันธ์สันนิบาต.jpgป้ายประชาสัมพันธ์สันนิบาตสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2-2558.pdfตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2-2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายละเอียดโรงแรมที่พักในเขตจังหวัดนครราชสีมา(ส.ท.ท.ครั้งที่ 2-2558).pdfรายละเอียดโรงแรมที่พักในเขตจังหวัดนครราชสีมา(ส.ท.ท.ครั้งที่ 2-2558)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 22558.pdfขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 22558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศให้ผู้รับประเมินอันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2557 ไปรับแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่.pdfประกาศให้ผู้รับประเมินอันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2557 ไปรับแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การชำระภาษีท้องถิ่น.pdfการชำระภาษีท้องถิ่นสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558.pdfเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘.pdfการประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ระเบียบการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2558.pdfระเบียบการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนมีนาคม 25585.pdfตารางการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนมีนาคม 25585สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพความพิการ(ตกเบิก)ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558).pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพความพิการ(ตกเบิก)ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายละเอียดและกำหนดการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช (Thai Silk Festival 2014).pdfรายละเอียดและกำหนดการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช (Thai Silk Festival 2014)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ที่ นม 00211378 ลว 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยหนาว.pdfที่ นม 00211378 ลว 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยหนาวสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2557.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557.pdfสรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2557.pdfตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวณงานงิ้ว ประจำปี 2557.pdfการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวณงานงิ้ว ประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง.pdfประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557.pdfสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์ผู้เสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไชโย  ข้างบ้านคุณวิชัย เกษมศิลป์.pdfประชาสัมพันธ์ผู้เสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไชโย ข้างบ้านคุณวิชัย เกษมศิลป์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายทางหลวงแผ่นดินฯ.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายทางหลวงแผ่นดินฯสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายศิลาทอง ซอย 12.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายศิลาทอง ซอย 12สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.สายเข้าวัดโนนขุนชัย.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.สายเข้าวัดโนนขุนชัยสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U ซอย 2 ถนนสืบศิริ ซอย 15 ตลาดเก่า.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U ซอย 2 ถนนสืบศิริ ซอย 15 ตลาดเก่าสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2238.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2238สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง.jpgประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 200 ที่นั่ง.pdfประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 200 ที่นั่งสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์จัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 250 ที่นั่ง.pdfประชาสัมพันธ์จัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 250 ที่นั่งสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายงานสถานะทางการเงินการคลังประจำปี 2557.pdfรายงานสถานะทางการเงินการคลังประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22385 (ปักธงชัย-สุขัง).pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22385 (ปักธงชัย-สุขัง)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเนียมสะอาด ชุมชนโนนตูม 2.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเนียมสะอาด ชุมชนโนนตูม 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล สายโนนตูม 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนตูม 2.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล สายโนนตูม 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนตูม 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ.pdfประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างป่าช้าจีน.pdfประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างป่าช้าจีนสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 มกราคม 2558.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 มกราคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 14.pdfยกเลิกประกาศประมูลจ้างสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 14สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 นายกเทศมนตรี

 

 นายมงคล   ประยูรหงษ์

 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 -รองนายกเทศมนตรี-

 

นายทรงกรช  พันธ์เกษม

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 

 รองนายกเทศมนตรี

 

นายสุพจน์   จิระพัฒน์พงศ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 --รองนายกเทศมนตรี--

 

นางสาวทินภัทร์   ปัทมศรีรัตนา

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

----ปลัดเทศบาล---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----ปลัดเทศบาล----

   

นางนงคราญ   สุคนธสาคร 

 ปลัดเทศบาล

 รองปลัดเทศบาล

 

 นายดวงอำนาจ  ทับทิมธงไชย

 รองปลัดเทศบาล 

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ติดต่อ  199  หรือ  044-441599

 ** ผู้เข้าชม **

Website counter