สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ร้านผ้าไหม
สิ้นค้าโอท็อปและของฝาก
  
เริ่มค้นหา

ส่วนราชการ
ทำเนียบคณะผู้บริหาร
บทบาทอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก
-โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล-
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสน์การพัฒนา
นโยบายนายกเทศมนตรี
เขตการปกครอง
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เอกสารของเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
facebook เทศบาลเมืองเมืองปัก
แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย facebook ที่นี่ปักธงชัย
facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบคำร้องทั่วไปกองช่าง
แบบคำร้องทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
กระดานสนทนา
การชำระภาษีท้องถิ่น

 ป้ายประชาสัมพันธ์

 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558

  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนศิลา
  ถ่ายทำรายการงานวัด Festival
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2559-2561)
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558
  การจัดทำคู่มือประชาชน
  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
  โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุมชนดำรงสุข

 หนังสือราชการ

กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปัก.pdfรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙.pdfโครงการประชาคมและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2559.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาและสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559.pdfประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาและสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดส่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดส่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfการต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การต่อบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายสินค้าในบริเวณจุดผ่อนผัน.pdfการต่อบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายสินค้าในบริเวณจุดผ่อนผันสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวงานงิ้ว ประจำปี 2558.pdfการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวงานงิ้ว ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชน.xlsโปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชนสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558.pdfการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2558.pdfโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ตุลาคม 2558.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ตุลาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.pdfโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558.pdfกำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2557.pdfประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2.pdfตารางการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 มกราคม 2559.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 มกราคม 2559สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายบน้ำสายไชโย ซอย 7.pdfประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายบน้ำสายไชโย ซอย 7สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ สายไชโย ซอย 7.pdfประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ สายไชโย ซอย 7สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสาย 304 ซอยตาจันทร์อุทิศ ชุมชนเมืองปัก 1.pdfประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสาย 304 ซอยตาจันทร์อุทิศ ชุมชนเมืองปัก 1สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน 304 ซอยตาจันทร์อุทิศ ชุมชนเมืองปัก 1.pdfประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน 304 ซอยตาจันทร์อุทิศ ชุมชนเมืองปัก 1สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน 304 ซอยตาจันทร์อุทิศ ชุมชนเมืองปัก 1.pdfประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน 304 ซอยตาจันทร์อุทิศ ชุมชนเมืองปัก 1สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558.pdfแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์.pdfกำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์.pdfประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพลรัตน์.pdfประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพลรัตน์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ สายไชโย ซอย ๗.pdfประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ สายไชโย ซอย ๗สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ่อปลา(ข้างสนามเปตอง)ชุมชนบ่อปลา.pdfประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ่อปลา(ข้างสนามเปตอง)ชุมชนบ่อปลาสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน 304 เอ ซอยตาจันทร์อุทิศ ชุมชนเมืองปัก 1.pdfประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน 304 เอ ซอยตาจันทร์อุทิศ ชุมชนเมืองปัก 1สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักไปรับแบบพิมพ์.pdfประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักไปรับแบบพิมพ์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ราชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ โครงการประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP.pdfราชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ โครงการประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IPสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนสายวังดู่ถึงที่ดินเทศบาล.pdfรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนสายวังดู่ถึงที่ดินเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์.pdfประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราประมูลจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกฯสายทางแยกสายวังดู่ถึงที่ดินเทศบาล.pdfรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราประมูลจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกฯสายทางแยกสายวังดู่ถึงที่ดินเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 นายกเทศมนตรี

 

 นายมงคล   ประยูรหงษ์

 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 -รองนายกเทศมนตรี-

 

 

 

 รองนายกเทศมนตรี

 

นายสุพจน์   จิระพัฒน์พงศ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 --รองนายกเทศมนตรี--

 

นางสาวทินภัทร์   ปัทมศรีรัตนา

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

----ปลัดเทศบาล---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----ปลัดเทศบาล----

   

นางนงคราญ   สุคนธสาคร 

 ปลัดเทศบาล

 รองปลัดเทศบาล

 

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(เดิม)  ติดต่อ     044-441599

                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(แห่งใหม่)  ติดต่อ   044-441031

หรือ  199

 ** ผู้เข้าชม **

Website counter