สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ร้านผ้าไหม
สิ้นค้าโอท็อปและของฝาก
  
เริ่มค้นหา

เอกสาร
ส่วนราชการ
ทำเนียบคณะผู้บริหาร
บทบาทอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก
-โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล-
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสน์การพัฒนา
นโยบายนายกเทศมนตรี
เขตการปกครอง
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เอกสารของเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
facebook เทศบาลเมืองเมืองปัก
แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย facebook ที่นี่ปักธงชัย
facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบคำร้องทั่วไปกองช่าง
แบบคำร้องทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
กระดานสนทนา

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 200 ที่นั่ง.pdfประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 200 ที่นั่งสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์จัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 250 ที่นั่ง.pdfประชาสัมพันธ์จัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 250 ที่นั่งสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายงานสถานะทางการเงินการคลังประจำปี 2557.pdfรายงานสถานะทางการเงินการคลังประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22385 (ปักธงชัย-สุขัง).pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22385 (ปักธงชัย-สุขัง)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเนียมสะอาด ชุมชนโนนตูม 2.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเนียมสะอาด ชุมชนโนนตูม 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล สายโนนตูม 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนตูม 2.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล สายโนนตูม 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนตูม 2สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ.pdfประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างป่าช้าจีน.pdfประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างป่าช้าจีนสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 มกราคม 2558.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 มกราคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 14.pdfยกเลิกประกาศประมูลจ้างสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 14สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศการจัุดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 มกราคม 2558.pdfประกาศการจัุดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 มกราคม 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน.pdfประมูลจ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีนสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา.pdfขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำปี 2557.pdfการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำปี 2557 (2).pdfการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำปี 2557 (2)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ.pdfประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ฉบับแก้ไข).pdfการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ฉบับแก้ไข)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไชโย ข้างบ้านคุณวิชัย เกษมศิลป์.pdfสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไชโย ข้างบ้านคุณวิชัย เกษมศิลป์สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558.pdfแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
(รายการเพิ่มเติม...)

 เอกสารข่าวเทศบาล

ประกาศให้ผู้รับประเมินอันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2557 ไปรับแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่.pdfประกาศให้ผู้รับประเมินอันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2557 ไปรับแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การชำระภาษีท้องถิ่น.pdfการชำระภาษีท้องถิ่นสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558.pdfเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘.pdfการประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ระเบียบการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2558.pdfระเบียบการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2558สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนมีนาคม 25585.pdfตารางการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนมีนาคม 25585สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพความพิการ(ตกเบิก)ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558).pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพความพิการ(ตกเบิก)ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
รายละเอียดและกำหนดการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช (Thai Silk Festival 2014).pdfรายละเอียดและกำหนดการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช (Thai Silk Festival 2014)สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ที่ นม 00211378 ลว 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยหนาว.pdfที่ นม 00211378 ลว 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยหนาวสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2557.pdfกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557.pdfสรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2557.pdfตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวณงานงิ้ว ประจำปี 2557.pdfการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวณงานงิ้ว ประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557.pdfการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
การจัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.pdfการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเมืองปัก.pdfประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเมืองปักสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา
ประกาศการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557.pdfประกาศการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา

 นายกเทศมนตรี

 

 นายมงคล   ประยูรหงษ์

 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 -รองนายกเทศมนตรี-

 

นายทรงกรช  พันธ์เกษม

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 

 รองนายกเทศมนตรี

 

นายสุพจน์   จิระพัฒน์พงศ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 --รองนายกเทศมนตรี--

 

นางสาวทินภัทร์   ปัทมศรีรัตนา

รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก

----ปลัดเทศบาล---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----ปลัดเทศบาล----

   

นางนงคราญ   สุคนธสาคร 

 ปลัดเทศบาล

 รองปลัดเทศบาล

 

 นายดวงอำนาจ  ทับทิมธงไชย

 รองปลัดเทศบาล 

 

 วารสารเทศบาลเมืองเมืองปัก

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ติดต่อ  199  หรือ  044-441599

 ** ผู้เข้าชม **

Website counter

 งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557

 โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ใกล้ใจ

 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชนธงชัย

 อบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน

 ถนนข้าวเม่า สงกรานต์ปี 2556

 ช่วยภัยแล้งฯ

 นายกฯรับประทานโล่

 แบ่งแยกชุมชนเมืองปักออกเป็น 2 ชุมชนย่อย

 ประชุมสภาครั้งแรก

 ประชุมสันนิบาตครั้งที่ 2/2556

 ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2556

 ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมทอง และเทศบาลตำบลราไวย์

 วันเทศบาล

 save world save life

 กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2556

 ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555

 ประชุมสภาครั้งที่ 2 สมัยที่ 1

 ทำหมันถาวรให้กับสุนัขและแมว