เทศบาลตำบลพิมาย
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
เชิญเที่ยวงาน เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2553 บริเวณลานพรทัต และถนนอนันทจินดา
13/9/2553 8:09
เทศบาลตำบลพิมาย จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเืรือน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2553
12/9/2553 12:56

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง"

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวเด่นวันนี้

กำลังเรียกข้อมูล

 นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย


นางสาวกรรรณิการ์  พัฒนพีระเดช
นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

 หนังสือราชการ สถ.

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
เทศบาลตำบลพิมาย จัดโครงการเข้าวัดฟังธรรม น้อมนำพระไตรรัตน์ ในวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2553 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม
 
เทศบาลตำบลพิมายได้จัดโครงการหน่วยบริการสาธารสุขเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง
 
เทศบาลตำบลพิมาย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553 เพื่อสืบสานประเพณีไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอพิมาย
 
เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2553 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสืบสานภูมิปัญญาการแกะสลักเทียน อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพิมาย
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล