ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลตะขบ
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
บริษัทนำเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
อาหารและเครื่องดื่ม
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ทำเนียบ
  

รูปภาพ
กิจกรรมวันแม่
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์์และการพัฒนา(strategy and development)
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
รวมภาพเก่าในความทรงจำ
ผู้บริหาร
ภาพแห่งความทรงจำ
กรมอุตุนิยมวิทยา
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนราชการภายในต่างๆ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
อื่นๆ
กระดานอภิปราย
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้และผ้าไหมเทศบาลตำบลตะขบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อความประกาศ
ข่าวการท่องเที่ยว
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาฯ มหาราชินี ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอื่นบนโลก เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นสิ่งป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลดปัญหาภาวะโลกร้อน แต่ป่าไม้ในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่นไฟป่า น้ำท่วม และการกระทำของมนุษย์ เช่นการบุกรุกพื้นที่ป่า น้ำไม้จากป่ามาใช้โดยดิได้คำนึงถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูควบคู่กับการใช้ ประโยชน์ ซึ่งผลกระทบจากการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ตกสู่มนุษย์เองในรูปแบบของภัย ธรรมชาติ สภาวะอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนยากที่จะแก้ไข ด้วยเทศบาลตำบลตะขบได้มีการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาฯ มหาราชินี เป็นโครงการต่อเนื่องจัดให้มีขึ้นทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม โดยในแต่ละปีจะกระจายไปแต่ละจังหวัดทางภาคกลาง , ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มจัดตั้งโครงการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน จัดปลูกพันธู์ไม้ที่สอดคล้องกับพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อการเจริญเติบโตโดย สมบูรณ์ อีกทั้งมีการจัดระบบดูแลรักษาบำรุงพันธุ์ไม้ในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อ เนื่อง อาทิเช่น 1. มีการจัดทำระบบท่อน้ำหยดเพื่อสร้างควมชุ่มชื้นให้กับกล้าไม้ 2. หลังการปลูก..จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและกำจัดวัชพืช ทั้งนี้เพื่อการเจิรญเติบโตของพันธุ์ไม้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
7/8/2557 11:42
งานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 ของเทศบาลตำบลตะขบ ร่วมด้วยกับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ และอีก สองโรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตะขบ และ โรงเรียนลำเพลิงพิทยาคม
18/7/2557 9:23
โครงการสร้างเสริมคามสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
โครงการสร้างเสริมคามสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
20/6/2557 13:56
เทศบาลตำบลตะขบ ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2557 เพื่อสานสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งกีฬฬ สากล และกีฬาพื้นบ้าน
2/6/2557 11:30
1 - 4 ถัดไป

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ  สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ

รายละเอียดตัวกรอง
กลุ่มชนมอญโบราณสมัยทวารวดี

ชาวบน หรือ คนดง เป็นกลุ่มชนมอญโบราณที่สืบเชื้อสายไปถึงสมัยทวารวดี จัดอยู่ในตระกูลภาษาย่อยมอญ-เขมร เรียกตนเองว่าญัฮกุร” (อ่านว่ายงะกรุ้น”)มีเหลืออยู่ ที่บ้านกลาง และ บ้านวังตะเคียน  เขตเทศบาลตำบล ตะขบ และ ที่บ้านพระบึง เขตเทศบาลตำบลบ่อปลาทองทุกปีในวันสงกรานต์จะมีประเพณีรำกระแจะ แสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชนเผ่า

 

 

JimThompsonFarm
เป็นบริษัทในเครือบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย (JimThompsonFarm) อันลือชื่อ เปิดดำเนินการปี 2531 ตั้งอยู่เชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ มีธรรมชาติอันสวยงาม เนื้อที่กว่า 600 ไร่ ทิศตะวันตกติดกับอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ทำการย้อมไหม สาวไหม ผลิตไข่ไหม ปลูกหม่อน  นอกจากนี้ยังผลิตพืชผักผลไม้คุณภาพอีกมากมายหลายชนิด รวมทั้งฟักทองที่มีขนาดและรูปร่างแบบต่างๆ  เปิดให้บุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบธรรมชาติและรักการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้าชมราวเดือนธค.-มค.ของทุกปีมาตั้งแต่ปี 2544 ดู http://www.jimthompson.com/farm/thai/ E-mail: farmtour@jimthompson.com
เขื่อนลำพระเพลิง

เขื่อนลำพระเพลิง เป็นเขื่อนดินปิดกั้นลำพระเพลิงที่ไหลมาจากเทือกเขาสันกำแพง ที่บ้านบุหัวช้าง ม.9 ตำบลตะขบ ก่อสร้าง พ.ศ.2506 แล้วเสร็จ พ.ศ.2513 ตัวเขื่อนสูง 50 ม. กว้าง 575 ม. ขนาดความจุน้ำ 110 ล้านลบ.ม. พื้นที่เกษตรฤดูฝน 84,960 ไร่ และฤดูแล้งอีก 20,000 ไร่

อ่างเก็บน้ำลำสำลาย
อ่างเก็บน้ำลำสำลาย บ้านตะขบ ม.1 ตำบลตะขบ (กินเนื้อที่หลายหมู่บ้าน)ความจุ 39.80 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน(รวมเขื่อนลำพระเพลิง) 84,960 ไร่
ต้นยางใหญ่สูงที่สุดในประเทศไทย อายุหลายร้อยปี
เป็นต้นยางที่สูงที่สุดในประเทศไทยลำดับที่ 3 ซึ่งกรมป่าไม้ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว อยู่ทุ่งนาท้ายบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลตะขบ เป็นที่ทำรังของผึ้งหลวง แต่เมื่อต้นปี 2550 ได้ถูกฟ้าผ่า เกิดไฟไหม้โพรงลำต้น ซึ่งหน่วยดับเพลิงไม่สามารถดับได้ ทำให้ต้นตาย
 
น้ำตกไทรทอง บ.บุหัวช้าง เป็นน้ำตกสวยงามที่ร่มเย็น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าเขา มีน้ำไหลตกตลอดในช่วง มิย.-พย.ของทุกปี อยู่ติดต่อเขต อบต.ตะขบ ใกล้เขื่อนลำพระเพลิง กำลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อำเภอปักธงชัย เป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบันเป็น "เมืองผ้าไหม" มีทั้งทอมือและทอเครื่องจักร เป็นที่ตั้งของบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย (JimThompson) ที่ลือเลื่องเรื่องผ้าไหมไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ตะขบเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน บริเวณแยกย่านชุมชนปัจจุบัน จะสังเกตเห็นความแตกต่าง และ เค้าเดิม ในภาพเป็นการแห่ขันหมากไปแต่งงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลตะขบ เมื่อปี 2542 ใช้อาคารหลังเดิมของสถานีอนามัยตำบลตะขบ ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่เศษ ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของสถานีอนามัยตำบลตะขบ และ รร.ชุมชนบ้านตะขบ ต่อมาได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ต่อเติมตัวอาคารอีก 2 - 3 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2549 จนอยู่ในสภาพที่เห็นปัจจุบัน ซึ่งถือว่ายังเป็นสำนักงานชั่วคราวของเทศบาลตำบลตะขบ
จันผา ชื่อพฤกษศาสตร์ : Dracaena loureiri Gagnep . วงศ์/ตระกูล : AGAVACEAE ถิ่นกำเนิด : ในประเทศไทย เป็นพืชหวงห้าม ลักษณะทั่วไป จันผาเป็นไม้พุ่ม สูง 1.5- 2 เมตร ลำต้นมีความแข็งแก่งมาก ต้นตรง เปลือกเกลี้ยง สีเทา ใบ เดี่ยว ออกเวียนเรียงสลับถี่ที่ปลายยอด ใบ การแตกใบจะแตกออกบริเวณยอด ใบเรียวยาว กว้าง 4- 6 ซม. ยาวประมาณ 45-50 ซม. ปลายใบแหลม เป็นรูปหอก สีเขียวเข้ม ก้านใบมีกาบหุ้มซ้อนทับกันรอบต้น ดอกช่อ ออกเป็นช่อใหญ่ตามซอกใบ กลีบดอก 6 กลีบ ตรงกลางดอกมีจุดสีแดง ดอกสีขาว ผล รูปทรงกลม เล็ก สีเขียว เมื่อสุกสีแดงคล้ำ ออกดอกเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม การดูแลรักษา แสง ชอบแสงแดดมาก น้ำ ให้น้ำพอประมาณและสามารถทนการขาดน้ำได้เป็นเวลานาน ๆ ดิน สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำต้น โรคและแมลง ทนทานต่อการทำลายของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ นิยมปลูกประดับไว้ ตามสนามหญ้าหรือใช้ตกแต่งร่วมกับสวนหิน
คำขวัญเทศบาลตะขบ"ตะขบบ้านยาฉุน พ่อขุน(ชื่อขุนสะท้าน)ผู้ยิ่งใหญ่ น้ำใสลำพระเพลิง เชิงเขาพญาปราบ ทะเลสาบลำสำลาย" เป็นคำกล่าวที่ี่มีความหมายในตัวเอง สมัยก่อนบ้านตะขบมีการปลูกยาสูบพื้นบ้านกันมาก พ่อขุนสะท้านเป็นตำนานที่ชาวตะขบเคารพนับถือมาแต่โบราณ ลำพระเพลิงเป็นลำน้ำหัวใจของผู้คนแถบนี้ มีเขาพญาปราบเป็นรูปเขาหัวตัด (ภูเขาไฟที่ตายนานแล้ว) เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ มีทะเลสาบลำสำลายอยู่เบื้องล่าง เป็นแหล่งเก็บน้ำ และแหล่งการประมงพื้นบ้านของผู้คนแถวนี้
ศาลปู่โพธิ์ระย้าเป็นศาลปู่ตาที่เคารพนับถือของชาวบ้านตะขบมาช้านาน อยู่บริเวณกลางหมู่บ้าน จะมีการทำบุญเลี้ยงศาลปู่ตาสักการะเป็นประจำในช่วงสงกรานต์ของทุกปี นัยว่าเป็นที่เคารพนับถือเท่าเทียมกับเจ้าพ่อขุนสะท้านผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านโคกไม้เสียบ (โคกสุขสำราญ)
ดวงตราประจำของเทศบาลตำบลตะขบ ประกอบด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลำพระเพลิง อ่างลำสำลาย ทุ่งนา มีระบบคลองชลประทาน เขาพญาปราบ (ภูเขาไฟตายหัวตัด) ต้นตะขบป่า
ชาวบนตีกระแจะ ในวันสงกรานต์ กลุ่มอนุรักษ์ชาวบนได้ฟื้นฟู และจัดให้มีีประเพณีนี้ในทุกปี ภาพนี้ที่วัดบ้านกลาง ต.บ่อปลาทอง เขตเทศบาลตำบลตะขบ

ฝูงวัวเล็ก ๆ เชิงเขาพญาปราบ เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลตะขบเป็นเขตเกษตรกรรม จะพบว่า นอกจากการทำนาปีละ ๒ ครั้งแล้ว ยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น ฝูงวัวทั้งฝูงเล็ก และ ฝูงใหญ่  และ ฟาร์มวัวนม อยู่ทั่วไป

เส้นทางสู่เทศบาลตำบลตะขบเป็นทางลาดยางทางหลวงแผ่นดินอย่างดี เข้าได้ ๒ เส้นทาง(ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๒ และ ทางหลวงเลียบคลองชลประทาน) ระยะทางประมาณ ๒๔ กม.จากอ.ปักธงชัย และ ๖๐ กม.จากตัวจังหวัดนครราชสีมา จะเห็นเขาพญาปราบ ภูเขาหัวตัดอยู่ลิบ ๆ

ฝูงวัวหน้าร้านลำดวน
ฝูงวัวเลี้ยงหน้าร้านอาหารลำดวน ข้างทางหลวงเลียบคลองชลประทาน ถ่ายเมื่อ ๑๘ สค.๕๒
เทศบาลตำบลตะขบได้รับการสนับสนุนในการออก แบบสำนักงานและภูมิทัศน์ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครราชสีมา เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างในที่ดินของเทศบาลจำนวน 97 ไร่ภายในปี2553 คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวนประมาณกว่า 20 ล้านบาท
การแสดงวิถีชีวิตชาวบนหรือคนดง ในงานเฉลิมฉลองปักธงชัย100ปีระหว่าง 2-8 ธค.51 ในหัวเรื่อง "รวมพี่น้องชาวบนอำเภอปักธงชัย" หรือภาษาชาวบนว่า "ฮัย โรม ปอง ฮิจี? พะนิฮ ญัฮกุร"
เทศบาลร่วมพัฒนาซุ้มเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา บริเวณสะพานดำ ชุมชนหนองรังกา ต.ตะขบ เมื่อ 3 ธค.50
ปลัดเทศบาลได้วางวิสัยทัศน์ในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง ไว้ดังนี้ "ทีมงานต้องเป็นหนึ่ง รู้ซึ้งการพัฒนา ชาวประชาพอใจ" "unique team , create developing , satisfying people"
เยาวชนชาวบนบ้านกลาง รำกระแจะที่ ในงาน ของรร.บ้านกลาง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย เมื่อ 29 กย. 2552
เทศบาลตำบลตะขบร่วมต้อนรับร้อยเอกสมจิตร จงจอหอพร้อมคณะจากการรถไฟมักกะสันที่ดำเนินกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ทาง โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๕๒
การประปาเทศบาลตำบลตะขบ ได้รับมอบระบบประปามาตรฐานจากกรมโยธาธิการ งบปรมาณ 19 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือเศรษฐกิจ สิทธิ์ใช้น้ำประปาฟรี 50 ลบ.ม.ในเดือน ตค.2551 - มีนาคม 2552 (ตามใบเรียกเก็บ) รวม 6 เดือน คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้นประมาณเกือบ 600,000 บาท
คณะผู้บริหารตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการขุดลอกหนองม่วง เก็บน้ำประปา ปี 2551 (กันเงิน) เมื่อ 28 กรกฎาคม 2551 งบประมาณ 1.2 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
เกียรติบัตรรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ประจำปี 2551 รับรางวัลเมื่อ 17 ตค.2551 ณ หอประชุม100ปีมหาดไทย สพบ. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้รับรางวัล 450,000 บาท และนางนิภาภรณ์ ปักสำโรง ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี 2552
โล่ชนะเลิศ การประกวดการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านวิชาการ ประจำปี 2552 เขต 14 (โซนอีสานใต้ กลุ่ม 4 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ) เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ นครราชสีมา
เทศบาล ตำบลตะขบ โดย นายวรรณวุฒิ มาสุข รองปลัดเทศบาลและ นางลินิน พูนผล ผู้อำนวยการกองสาธรณสุขฯ พร้อมด้วยพนักงานกู้ชีพ เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา ในการประกวดผลการปฏิบัติงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านวิชาการ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้มอบโล่รางวัล ระดับเขต 14 (โซนอีสานใต้) ด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมราชพฤกษแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลตะขบรับรางวัลปฏิบัติงานดีเด่น จากศูนย์นเรนทร รพ.มหาราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2551 เมื่อ 3 กรกฎาคม 2551 และเมื่อ 7 สค.52 หน่วยกู้ชีพทต.ตะขบได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาการโซนอีสานใต้ จากศูนย์เรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
การแข่งขันการก่อเจดีย์ทรายในงานประเพณีวันสงกรานต์ที่วัดบ้านตะขบ ปี 2552 โดยให้แต่ละชุมชนประกวดแข่งขันกัน

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรองแก้ไข
เทศบาลตำบลตะขบประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสังคมเป็นสุข ตามแบบมาตรฐานลานกีฬาอเนกประสงค์ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย ราคากลาง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ๑๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ กำหนดเปิดซองสอบราคา ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เอกสารสอบราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
กองการศึกษา14/9/2554 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลตะขบประกาศสอบราคาซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาดความสูง ๑๒ เมตร หลอดไฟส่องสว่าง ๔ ดวง จำนวน ๓ ต้น พร้อมติดตั้งตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลฯกำหนด ราคากลาง ๓๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ๓๑ สิงหาคม ถึง ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ กำหนดเปิดซองสอบราคา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เอกสารสอบราคาชุดละ ๕๐๐ บาท
กองช่าง31/8/2554 
ประกาศสอบราคาซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลตะขบประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม ตามแบบที่ สถ.ศพด.๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ หลัง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะขบ กำหนด ราคากลาง ๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท เอกสารสอบราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ขายเอกสารประมูลจ้าง ๒๘ มิถุนายน ถึง ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดูสถานที่ก่อสร้าง ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ยื่นเอกสารประมูลจ้าง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วันเสนอราคา ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้สนใจติดต่อกองคลัง เทศบาลตำบลตะขบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
กองการศึกษา28/6/2554 
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลตะขบประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลตะขบ คสล.ความสูง ๓ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๒๗.๕๐ ม. ความยาวประมาณ ๕๓ ม. พื้นที่อาคารเฉลี่ย ๑,๗๘๓ ตร.ม. ตามแบบที่สนง.โยธาธิการและผังเมืองจ.นม.และทต.ตะขบกำหนด ตามแบบถังน้ำใส ขนาดจุ ๒๕ ลบ.ม. ของกรมทรัพยากรน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ และตามแบบหอถังสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ของส่วนจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑๐ จำนวน ๑ หลัง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะขบ กำหนด ราคากลาง ๑๕,๕๙๓,๐๐๐ บาท เอกสารสอบราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ขายเอกสารประมูลจ้าง ๒๐-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดูสถานที่ก่อสร้าง ๒๐-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยื่นเอกสารประมูลจ้าง ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วันเสนอราคา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้สนใจติดต่อกองคลัง เทศบาลตำบลตะขบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
สำนักปลัดเทศบาล20/6/2554 
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลตะขบ คสล.ความสูง ๓ ชั้น ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบราคาอาหารเสริม (นม)แก่โรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ลงวันที่ 2 กค.2552
กองการศึกษา2/7/2552 
สอบราคาอาหารเสริม (นม)แก่โรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศผลการเิปิดซองสอบราคาก่อสร้างเมืองดาดคอนกรีต ปี 2551 ได้แก่ หจก.ว.อภินันท์
กองช่าง17/12/2551 
ประกาศผลการเิปิดซองสอบราคาก่อสร้างเมืองดาดคอนกรีต2551ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบราคาอาหารเสริม (นม)แก่โรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองการศึกษา27/11/2551 
สอบราคาอาหารเสริม (นม)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาสะพานคสล.ข้ามลำห้วยลำพระเพลิง บ้านกลาง ได้แก่ หจก.ว.อภินันท์
กองช่าง9/9/2551 
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาสะพานคสล.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาขุดลอกหนองม่วง (เพื่อการประปา)ได้แก่ หจก.ว.อภินันท์
กองช่าง9/8/2551 
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาขุดลอกหนองม่วงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลตะขบมีความประสงค์จัดซื้อที่ดินในเขตเทศบาลตำบลตะขบ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ไร่ ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล และ ส่วนราชการ ผู้สนใจให้ติดต่อคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ เทศบาลตำบลตะขบ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4437-3195 งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลตะขบ ในวัน และเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สำนักปลัดเทศบาล22/10/2550 
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนราชการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

การประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตแห่งประเทศไทย2551จ.เชียงใหม่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่24/12/2551
จัดงานวันเด็กปี2552ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ชุมชนบ้านตะขบ9/1/2552
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุม VIP ชั้น 3 ศาลากลางจ.นม.12/1/2552
ประชุมสัมนาเครือข่ายวินัย2552ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี14/1/2552
ประชุมคณะทำงานร่างประมวลกฎหมายจัดตั้ง อปท.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถ.บรมราชชนนี กทม.16/1/2552
ประชุมสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
จ.มุกดาหาร23/1/2552
ประชุมอนุกรรมการบุคคล กทจ.นม.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.นครราชสีมา28/1/2552
ประชุมสันนิบาตจังหวัดนครราชสีมาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ราชพฤกษ์แกรนด์โฮเต็ล29/1/2552
ประชุมสัมมนาความรับผิดทางละเมิดพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อุทยานแห่งชาติ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี นม7/2/2552
ประชุมสัมนามอบนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ นายกอปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.แอมบาสซาเดอร์ซีตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี11/2/2552
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่1/2552ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะขบ อ.ปักธงชัย นม.13/2/2552
สัมมนาใหญ่ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อิมแพค  เมืองทองธานี2/4/2552
ประชุม ก.ท.จ.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุม VIP ศาลากลางจังหวัดนครรชสีมาชั้น322/4/2552
ตรวจประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา23/4/2552
กิจกรรมวันเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ชุมชนบ้านตะขบ24/4/2552
ประชุมอนุกรรมาธิการด้านกฎหมายและระเบียบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้26/4/2552
อบรมการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สพบ.คลองหนึ่ง27/4/2552
ประชุมอบรมความรู้เกี่ยวกับ ปชช.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.สีมาธานี จ.นครราชสีมา13/5/2552
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ลำพระเพลิงพิทยาคม21/5/2552
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะขบ25/5/2552
แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ปี 2552ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ทน.นครราชสีมา29/5/2552
ทอดผ้าป่าการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ชุมชนบ้านตะขบ 31/5/2552
ประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
หอประชุมไบเทค บางนา กทม.4/6/2552
อบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนปี 2552ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
จ.ระยอง14/5/2552
อบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.วีวัน จ.นครราชสีมา15/6/2552
ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายฯสันนิบาตเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.อรัญเมอร์เมด จ.สระแก้ว19/6/2552
ประชุมประสานแผน อบจ.นม.ปี 2552ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุม ศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.ปักธงชัย26/6/2552
ชมรมผู้สูงอายุทัศนศึกษาดูงานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
จ.อยุธยา2/7/2552
รับเช็คช่วยชาติของพนักงานเทศบาล21รายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
มทส. จ.นครราชสีมา3/7/2552
แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในเขตฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วัดในเขตเทศบาล5แห่ง3/7/2552
ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายสันนิบาตเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กทม.21/7/2552
ประชุม"ติดปีก อปท.ด้วย IT"ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.สีมาธานี นม.22/7/2552
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เมืองทองธานี ปากเกร็ด จ.นนทบุรี24/7/2552
อบรมเจ้าพนักงานทางหลวงท้องถิ่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ซิตี้ปาร์ค นม.28/7/2552
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะขบ3/8/2552
คัดค้านการตัดงบประมาณท้องถิ่นปี 2553ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทำเนียบนายกฯและรัฐสภา กทม.11/8/2552
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่๒ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะขบ18/8/2552
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด(กทจ.)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุม VIP ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา20/8/2552
หน่วยสันติภาพอเมริกันมาตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ทต.ตะขบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลตะขบ25/8/2552
สัมมนาการบริหารงานบุคคลการปรับระดับปลัดเทศบาลจากระดับ7เป็น8ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ริเวอร์ไซด์ บางพลัด กทม.28/8/2552
อบรมจริยธรรมคุณธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลตะขบ2/9/2552
เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.สุขเกษมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อบต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย นม6/9/2552
อบรมการทำเจลล้างมือและลูกประคบสมุนไพรแก่ อสม.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ7/9/2552
ตรวจประเมินโบนัสประจำปี 2552ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลเมืองปัก อ.ปักธงชัย นม9/9/2552
อสม.ทัศนศึกษาดูงานจ.ปราจีนบุรี-นครนายกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
จ.ปราจีนบุรี-นครนายก10/9/2552
อบรมเจ้าพนักงานพรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ราชพฤกษ์ นม14/9/2552
ประชุม กทจ.นม.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศาลากลางจ.นม. ห้องVIPชั้น 316/9/2552
ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบสันนิบาตเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลเมืองแม่สอด จ.ตาก24/9/2552
อบรมการใช้วิทยุสื่อสารใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.สีมาธานี นม12/10/2552
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด(กทจ.)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุม VIP ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา15/10/2552
ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายสันนิบาตเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สมาคมสันนิบาตแขวงตรีฉิมพลี กรุงเทพ20/10/2552
อบรมการบริหารงานบุคคลมืออาชีพรุ่นที่๑๓ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.เอสดีอเวนิว บางพลัด กทม.24/10/2552
ประชุมกองทุน สปสช.ทต.ตะขบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุม ทต.ตะขบ29/10/2552
ประชุมสันนืบาตจังหวัดนครราชสีมาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ดุสิตปรินเซส29/10/2552
เทศกาลงานวันลอยกระทงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลตะขบ2/11/2552
ประชุมสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.พลูแมน อ.เมือง จ.ขอนแก่น5/11/2552
หอการต้าจังหวัดประชุมสัมมนารถไฟรางคู่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมลิปตพัลลภ รภ.นครราชสีมา14/11/2552
หน่วยสันติภาพอเมริกันมาตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ทต.ตะขบครั้งที่2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ16/11/2552
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่4/52ครั้งที่1/52ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะขบ19/11/2552
ประชุม กทจ.นครราชสีมา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุม VIP ศาลากลางชั้น ๓ 20/11/2552
ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายสันนิบาตเทศบาล ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.แม่โขง อ.เมือง จ.หนองคาย23/11/2552
หจก.ศศิพร มานิเทศงานแผนที่ภาษีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ24/11/2552
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองค่ารายปี2552ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมทต.ตะขบ26/11/2552
สัมมนาวิชาการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครราชสีมาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.เมาน์เทิ่นวิวรีสอร์ท ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา27/11/2552
อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมCADศูนย์ซอฟแวร์โคราชใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
มทส.2/12/2552
จัดงานเทิดพระเกียรติ๕ธันวามหาราชใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ4/12/2552
เทศกาลงานผ้าไหมและของดีปักธงชัยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
หน้าที่ว่าการอ.ปักธงชัย9/12/2552
ประชุมอนุกก.ด้านกฎหมายและระเบียบสันนิบาตเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา24/12/2552
สัมมนาเครือข่ายวินัยและเลือกตั้งคณะกก.เครือข่ายวินัยจังหวัดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.อุบลอินเตอร์ จ.อุบลราชธานี11/1/2553
สันนิบาตเทศบาลจ.นครราชสีมาทัศนศึกษาดูงานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
จังหวัดภูเก็ต27/1/2553
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัสดุการเงินฯการศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รภ.สวนดุสิต กทม.7/2/2553
ประชุมสัมมนาพรบ.กระจายอำนาจใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.พูลแมน (โซฟิเทล) ขอนแก่น16/2/2553
สัมมนาบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ดุสิตปรินเซส นครราชสีมา22/2/2553
ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เมืองทองธานี นนทบุรี26/2/2553
ประชาคมการจัดทำเทศบัญญัติผังเมืองเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.ลำพระเพลิงพืทยาคม5/3/2553
อาสาสมัครอเมริกันpeace corp volunteer ตามโครงการเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นมาเยี่ยมทต.ตะขบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ7/3/2553
ประชุมเครือข่ายคณะกก.สอบสวนวินัยจ.นม.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง นม.16/3/2553
ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบสันนิบาตแห่งประเทศไทยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.นครแพร่ จ.แพร่17/3/2553
ประชุมอบรมอาสาสมัครอเมริกันpeace corp volunteer ตามโครงการเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
จ.ชัยนาท29/3/2553
ประชุมอนุกกด้านระเบียบและกฎหมายสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนราชชนนี กทม.19/10/2553
การสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่17/1/2554
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มรร.เทศบาลจ.นครราชสีมาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.เทศบาลตำบลโนนแดง4/3/2554
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ประจำปี 2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา11/3/2554
ฝึกอบรมวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2554 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รร.สบาย อ.เมือง นม.30/5/2554
ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ6/7/2554
สัมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ประชุมเพชรเครือข่ายครั้งที่ 3 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กรม สถ.28/7/2554
ตรวจประเมินโบนัสประจำปี2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.เมืองปัก16/9/2554
สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ20/9/2554
ทัศนศึกษาดูงานด้านการศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
จ.หนองคาย,อุดรธานี22/9/2554
ประชุมสันนิบาตจังหวัดนครราชสีมาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.หนองไผ่ล้อม23/9/2554
สัมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ประชุมเพชรเครือข่ายครั้งที่ 4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กรม สถ.26/9/2554
การแข่งขันกีฬาอนุบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สนามกีฬารร.ชุมชนบ้านตะขบ28/9/2554
วางศิลาฤกษ์และพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ7/10/2554
ประชุมสันนิบาตจ.นม.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทม.สีคิ้ว14/10/2554
ตรวจประเมินการปรับชั้นเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ2/11/2554
การจัดงานประเพณีลอยกระทงประกวดนางนพมาศใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ10/11/2554
ทำพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณ ที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานทต.ตะขบแห่งใหม่15/11/2554
ทีมทต.ตะขบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอล อบจ.คัพใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สนามหน้าที่ว่าการอ.ปัธงชัย22/11/2554
อัยการจ.นม อบรมความรู้กฎหมายแก่ผู้นำชุมชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทต.ตะขบ30/11/2554
งานประเพณีเทศกาลวันผ้าไหมปักธงชัยครั้งที่ 12ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อ.ปักธงชัย นม.9/12/2554
1 - 100 ถัดไป

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
 
 

นายกเทศมนตรี-คณะผู้บริหารท้องถิ่น - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรี-คณะผู้บริหารท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี เลือกตั้ง 7 กันยายน 2555

นายชัย   นามปัญญา
นายกเทศมนตรี

นายวิชิต  วัชรเมฆินทร์
รองนายกเทศมนตรี

นายพันศักดิ์  กลีบตะขบ
รองนายกเทศมนตรี

นางสาวธณัศพร  สุริวงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายหนูเล็ก  เมินกระโทก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายมณี  ปัดตะคุ
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะขบ

นายอำนวย  หอกกิ่ง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตะขบ

 หัวหน้าส่วนราชการ

นายไชยศักดิ์    จำลองศุภลักษณ์

ปลัดเทศบาลตำบลตะขบ

นายเผชิญ    ธรรมสรางกูร

รองปลัดเทศบาลตำบลตะขบ

นายสุรเดช    เด่นวงษ์

รองปลัดเทศบาลตำบลตะขบ

สิบเอกเกียรติชาย   นารี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสมจิตร์  อาชาราช

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสังวรณ์   แดงหล้า

นายช่างโยธา 6ว รกท.ผู้อำนวยการกองช่าง 

นางสาวจินตนา  พิงสระน้อย

นวช.สุขาภิบาล 6ว รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอภิรักษ์  เยี่ยมราษฎร์

จ.บหง.ทะเบียนฯ 6ว รกน.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวแอนร์  สังข์ดอน

นักวิชาการศึกษา 5 รกท.ผอ.กองการศึกษา

Miss.El   Langland

อาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกัน 

  

 โครงสร้างการบริหาร

หัวข้อตัวกรอง
      -  กองคลัง
      -  กองช่าง

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว