เทศบาลตำบลลำทับ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลลำทับ > กองการศึกษา  

กองการศึกษา

ผู้บริหารเทศบาลตำบลลำทับ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำทับ
สภาเทศบาลตำบลลำทับ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
งบประมาณประจำปี
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานสถิติการคลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลลำทับ
Modify settings and columns

กองการศึกษา

           กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานการศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา และงานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมโดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

งานบริหารการศึกษา 
        มีหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน การศึกษานอกโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจการศาสนา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานขยายโอกาสทางการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกองหรือฝ่าย งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสันทนาการ
           มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสันทนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานสันทนาการโรงเรียน งานสันทนาการชุมนุม งานอยู่ค่ายพักแรม งานศิลปหัตถกรรม งานนาฎศิลป์ งานดนตรีและขับร้อง งานอดิเรก งานอ่าน-เขียน-พูด งานกีฬา งานกิจกรรมสันทนาการ งานสังคม งานกิจกรรมพิเศษ งานกิจกรรมเข้าจังหวะ งานบริการอาสาสมัคร งานห้องสมุดประชาชน งานจัดสวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชน งานลูกเสือ กาชาด งานการศึกษานอกโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                      
                            กองการศึกษา
                       
 
                                   นายวันชัย  ชูประดิษฐ์
                               ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7

       งานธุรการ                              งานสันทนาการ

                                
   นางสาวนิตยา  ขุนวิช่วย                             นางสายชล  แสงต่าย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5                             ผู้ช่วยสันทนาการ

    
   นางทิพย์กัญญา ขวัญคง      
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

                                                              
                                                    
                            งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำทับ
                                             

                                                                   นางภาวนา  บุญมา
                                                                       ครูผู้ดูแลเด็ก
                                                        รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล

                                                     
                           
                               นายเทวา  ดีใจ                 นายคีรีรัตน์ เพ็งสกุล      นางสาวสุดารัตน์ มัฎฐารักษ์       
                                 ครูผู้ดูแลเด็ก                       ครูดูแลเด็ก                      ครูดูแลเด็ก

                                                       
                       นางอุษณีย์ สระวัง          นางสาวพรรัตน์ บุญขำ        นางสาวสิริรัตน์ เเซ่โค้ว
                            ผู้ดูแลเด็ก                         ผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ดูแลเด็ก