เทศบาลตำบลลำทับ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลลำทับ > กองการศึกษา  

กองการศึกษา

ผู้บริหารเทศบาลตำบลลำทับ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำทับ
สภาเทศบาลตำบลลำทับ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
งบประมาณประจำปี
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานสถิติการคลัง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
ช่องทางการร้องเรียน
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลลำทับ
Modify settings and columns

กองการศึกษา

           กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานการศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา และงานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมโดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

งานบริหารการศึกษา 
        มีหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน การศึกษานอกโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจการศาสนา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานขยายโอกาสทางการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกองหรือฝ่าย งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                      
                            กองการศึกษา
                       
 
                                   นายวันชัย  ชูประดิษฐ์
                               นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
                                ผู้อำนวยการกองการศึกษา

           งานธุรการ                           งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำทับ                  
      
                                                           
       นางทิพย์กัญญา ขวัญคง                                                             นางภาวนา บุญมา
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                ครูผู้ดูแลเด็ก
                                                                                        
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล

                                                          
  
          นางสาว  เกษีสม                         นายเทวา  ดีใจ                 นายคีรีรัตน์ เพ็งสกุล      นางสาวสุดารัตน์ มัฎฐารักษ์       
               คนงานทั่วไป                               ครูผู้ดูแลเด็ก                        ครูผู้ดูแลเด็ก                      ครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                   
                                              นางสาวพรรัตน์ บุญขำ           นางอุษณีย์ สระวัง                  นางสาวสิริรัตน์ เเซ่โค้ว
                                                    ครูผู้ดูแลเด็ก                         ผู้ดูแลเด็ก                                ผู้ดูแลเด็ก