สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง > กองการศึกษา  

กองการศึกษา

เอกสาร
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
มุมอาเซียน
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
รายการ
สปสช.ทต.เหนือคลอง
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns

 

 

 
 
หน้าที่รับผิดชอบ
 
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารการศึกษา และวิชาการให้การศึกษาแก่เด็กในเขตเทศบาล ทั้งในระดับก่อนวัยเรียน วัยบังคับที่อยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกับศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนงานกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล