สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง > วิสัยทัศน์และนโยบาย  

วิสัยทัศน์และนโยบาย

เอกสาร
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
มุมอาเซียน
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
รายการ
สปสช.ทต.เหนือคลอง
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns

วิสัยทัศน์

          “เหนือคลองเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคครบครัน  การศึกษาก้าวไกล

                     บริหารอย่างโปร่งใส่   ประชาชนปลอดภัยมีสุข

 
    

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

         นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง ได้แถลงนโยบายต่อ สภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ดังนี้   

          1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1)  พัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวกและทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

2)  พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

3)พัฒนาคูคลองและระบบระบายน้ำให้ถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญในชุมชนให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองได้อย่างยั่งยืน

4)  จัดวางผังเมืองให้มีความเหมาะสมกับทุกชุมชน

 

          2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1)  จัดทำโครงการคืนกำไรแก่ผู้ชำระภาษีในเขตเทศบาล

2)  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพของประชาชน และจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร และกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4)  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลเหนือคลอง

 

          3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

1)ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามทีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของประชาชน

3)  พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา

4)  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาทุกระดับสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม

5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ในวันสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์

6)   ทำนุบำรุงศาสนาและ ศาสนสถาน

7)   สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์

 

          4 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1)  ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนในเขตเทศบาลให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

2)  ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และถูกสุขลักษณะ

3)  สนับสนุนการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

4)  จัดการรักษาความสะอาดของถนน ทางเท้า และที่สาธารณะในเขตเทศบาล

5)  ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย  และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

6)  พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ได้มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาดอร่อย

7)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันภัยยาเสพติด  อบรมให้ความรู้  จัดงานกีฬาต้านยาเสพติดแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

8)  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมภายในเขตเทศบาล เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนสร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่น  สวยงาม เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

9)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในเขตเทศบาล

10)  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและที่สาธารณะของชุมชน

 

          5 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1)  บริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่น ตามหลักการมีส่วนร่วม

3)  ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยชุมชนเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนำไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

4)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการและงานของเทศบาลรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

5)  จัดระบบป้องกันและระงับสาธารณภัยที่มีคุณภาพ

6)  จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ให้มีความเข้มแข็ง

7)  ส่งเสริมประสิทธิภาพ ศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงาน และพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8)  ส่งเสริมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการประชาชนให้รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

9)  ติดตั้งกล้องวงจรปิด ครอบคลุมจุดเสี่ยงและทางแยกทั่วเขตเทศบาล เพื่อเฝ้าระวัง บรรเทาสาธารณภัย อาชญากรรม และอุบัติเหตุเกี่ยวกับงานจราจรในเขตเทศบาล