เทศบาลตำบลวังเหนือ
โครงการเด่นของเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
google.com
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลวังเหนือ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  

ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

หัวข้อข่าว

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

รายละเอียดข่าว

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2552(ครั้งที่2)

*******************************

หลักการและเหตุผล

 

                เนื่องด้วยในช่วง ระหว่างเดือน พฤษภาคม   ถึง  เดือนกันยายน   มักจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งยุงลายเป็นพาหะนำโรค และช่วงนี้โรงเรียนหยุดปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคไข้เลือดออกลดการป่วยของเด็กนักเรียนจะดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ ในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้น  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากยุง โดยร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

วัตถุประสงค์

 

1.    เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก

2.    เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

3.    เพื่อลดการป่วยของเด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน

 

เป้าหมาย

 

                ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

 

สถานที่ดำเนินการ

                ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ

 

วิธีดำเนินงาน

          1. แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อสารเคมีน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท

2.    แจ้งประธานชุมชนและสถานที่ราชการทราบเพื่อขอความร่วมมือช่วยให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน

3.    ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก  ทางเสียงตามสายเทศบาล

4.    ดำเนินการพ่นหมอกควันสารกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 รอบ ระยะห่าง 7 วัน

5.    แจกทรายอะเบท

6.    สรุปผลการดำเนินงานรายงานคณะผู้บริหารตามลำดับขั้น

ระยะเวลาการดำเนินงาน

          

วันที่ 4 - 6 และ 11 -14 พฤษภาคม 2552 ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ชุมชนขุนวังฯ ชุมชนทรัพย์เจริญ
วันที 7 - 9 และ 15 - 16 พฤษภาคม 2552 ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ถนนสายแม่ขะจาน-พะเยา ตั้งแต่ โรงเรียนอนุบาล ถึง ป้อมตำรวจ

 

บประมาณ

งบประมาณจากเทศบาลตำบลวังเหนือ  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  โดยแยกได้ดังนี้

1.  น้ำยาพ่นหมอกควัน       จำนวน                   7      ขวด

2. ทรายอะเบท                     จำนวน                   1      ถัง

3.  น้ำมันผสมน้ำยาพ่นหมอกควันและเติมเครื่องพ่นหมอกควัน

                -   น้ำมันดีเซล      จำนวน                   600    ลิตร

                -   น้ำมันเบนซิน  จำนวน                   100     ลิตร

                3.   ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน    2  คนๆละ  155  บาท/วัน    จำนวน    14  วัน

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     เทศบาลตำบลวังเหนือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

2.    ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

3.    กำจัดวงจรชีวิตของยุงลายพาหะของโรค

4.    ลดการป่วยของเด็กนักเรียนหลังเปิดภาคเรียน

 

(ลงชื่อ)                    ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ

(นายสุรพงษ์    เพ็งวิภาศ)

  สัตวแพทย์     5

ความเห็นของผู้พิจารณาโครงการ

 

 

(ลงชื่อ)                               

หมดอายุ

15/5/2552 

รูปภาพ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ข่าวย่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างวันที่ 4 -15 พฤษภาคม 2552
 

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลวังเหนือ 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 6/5/2552 11:44  โดย NMT\lpg-wangnuea 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 6/5/2552 13:12  โดย NMT\admin2