เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองลำพูน > โครงการบูรณาการแผนสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างประเทศ (Asia Urbs Programme) ปี2546 - 2548  

โครงการบูรณาการแผนสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างประเทศ (Asia Urbs Programme) ปี2546 - 2548

รายการ
ปฎิทินเทศบาลเมืองลำพูน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลำพูน
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นโยบาย
คำแถลงนโยบาย
ด้านการสร้างและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน
ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองเก่าลำพูน
ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร และสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลเมืองลำพูน
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3
โครงสร้างองค์กร
ผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนายุทธศาสตร์
บุคลากรในหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่างสุขาภิบาล
กองการแพทย์
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
รายชื่อประธานชุมชน
ประกาศประมวลจริยธรรม
Modify settings and columns

ชื่อโครงการ     โครงการบูรณาการแผนสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างประเทศ  

                       (Asia  Urbs  Programme)   ปี  2546 - 2548

หลักการและเหตุผล    

         โครงการบูรณาการแผนสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างประเทศ  เทศบาลได้ตกลงทำสัญญากับ  European  Commission  ในเรื่องความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการวางแนวทางการจัดการ  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และการจัดการน้ำ  น้ำเสียและของเสีย ซึ่งถือเป็นการบูรณาการภายในของการวางแผนเมืองเพื่อสร้างลำพูนให้เป็นเมืองที่น่าอยู่กับ  2 เมืองยุโรป  ได้แก่  เมือง  SORGUES  ประเทศฝรั่งเศส  และเมือง  WETTENBERG  ร่วมกับมหาวิทยาลัย  Waima  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  โดยได้เซ้นสัญญา เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2546 ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมคณะ  ได้เข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวางแผนบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง (workshop) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส  และสหพันธ์  สาธารณรัฐเยอรมัน    ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ  เมื่อวันที่  6-7  มีนาคม  2549  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  จังหวัดลำพูน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
  2. สร้างความสัมพันธ์ไมตรี  ระหว่างหน่วยงาน
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  และให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
  4. สร้างความสัมพันธ์ไมตรี  ระหว่างกันและกัน 

เป้าหมาย

  1. จัดทำโครงการช่วยเหลือ  และสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
  2. ศึกษาดูงานด้านวิชาการ  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

1,000,000   บาท   อปท/เงินช่วยเหลือ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่างสุขาภิบาล

  รูปภาพ

รูปภาพ

สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ถนนเทศบาล 1 จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร.0-5356-1524