เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองลำพูน > โครงการบูรณาการแผนสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างประเทศ (Asia Urbs Programme) ปี2546 - 2548  

โครงการบูรณาการแผนสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างประเทศ (Asia Urbs Programme) ปี2546 - 2548

รายการ
ปฎิทินเทศบาลเมืองลำพูน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลำพูน
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นโยบาย
คำแถลงนโยบาย
ด้านการสร้างและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน
ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองเก่าลำพูน
ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร และสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลเมืองลำพูน
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3
โครงสร้างองค์กร
ผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนายุทธศาสตร์
บุคลากรในหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่างสุขาภิบาล
กองการแพทย์
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
รายชื่อประธานชุมชน
ประกาศประมวลจริยธรรม
คู่มือสำหรับประชาชน
หนังสือคู่่มือสำหรับประชาชน(ฉบับเต็ม)
บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
การออกใบอนุญาตของสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ย
การขอรับการสงเคราะห์ประเภทต่างๆ
การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
Modify settings and columns

ชื่อโครงการ     โครงการบูรณาการแผนสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างประเทศ  

                       (Asia  Urbs  Programme)   ปี  2546 - 2548

หลักการและเหตุผล    

         โครงการบูรณาการแผนสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างประเทศ  เทศบาลได้ตกลงทำสัญญากับ  European  Commission  ในเรื่องความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการวางแนวทางการจัดการ  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และการจัดการน้ำ  น้ำเสียและของเสีย ซึ่งถือเป็นการบูรณาการภายในของการวางแผนเมืองเพื่อสร้างลำพูนให้เป็นเมืองที่น่าอยู่กับ  2 เมืองยุโรป  ได้แก่  เมือง  SORGUES  ประเทศฝรั่งเศส  และเมือง  WETTENBERG  ร่วมกับมหาวิทยาลัย  Waima  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  โดยได้เซ้นสัญญา เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2546 ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมคณะ  ได้เข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวางแผนบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง (workshop) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส  และสหพันธ์  สาธารณรัฐเยอรมัน    ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ  เมื่อวันที่  6-7  มีนาคม  2549  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  จังหวัดลำพูน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
  2. สร้างความสัมพันธ์ไมตรี  ระหว่างหน่วยงาน
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  และให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
  4. สร้างความสัมพันธ์ไมตรี  ระหว่างกันและกัน 

เป้าหมาย

  1. จัดทำโครงการช่วยเหลือ  และสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
  2. ศึกษาดูงานด้านวิชาการ  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

1,000,000   บาท   อปท/เงินช่วยเหลือ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่างสุขาภิบาล

  รูปภาพ

รูปภาพ

สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ถนนเทศบาล 1 จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร.0-5356-1524