เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองลำพูน > ด้านการเมืองการปกครอง  

ด้านการเมืองการปกครอง

รายการ
ปฎิทินเทศบาลเมืองลำพูน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลำพูน
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นโยบาย
คำแถลงนโยบาย
ด้านการสร้างและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน
ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองเก่าลำพูน
ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร และสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลเมืองลำพูน
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3
โครงสร้างองค์กร
ผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนายุทธศาสตร์
บุคลากรในหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่างสุขาภิบาล
กองการแพทย์
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
รายชื่อประธานชุมชน
ประกาศประมวลจริยธรรม
คู่มือสำหรับประชาชน
หนังสือคู่่มือสำหรับประชาชน(ฉบับเต็ม)
บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
การออกใบอนุญาตของสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ย
การขอรับการสงเคราะห์ประเภทต่างๆ
การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
Modify settings and columns

นโยบาย

ด้านการเมืองการปกครอง

  1. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญของเทศบาล โดยการเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ก่อนนำนโยบายที่สำคัญนำสู่การปฏิบัติ

  2. ให้การสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเมืองแก่เยาวชน เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในอนาคต

  4. ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติตามทุกขั้นตอน

 

สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ถนนเทศบาล 1 จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร.0-5356-1524