เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองลำพูน > โครงการพัฒนาเมืองเก่าลำพูน  

โครงการพัฒนาเมืองเก่าลำพูน

รายการ
ปฎิทินเทศบาลเมืองลำพูน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลำพูน
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นโยบาย
คำแถลงนโยบาย
ด้านการสร้างและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน
ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองเก่าลำพูน
ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร และสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลเมืองลำพูน
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3
โครงสร้างองค์กร
ผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนายุทธศาสตร์
บุคลากรในหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่างสุขาภิบาล
กองการแพทย์
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
รายชื่อประธานชุมชน
ประกาศประมวลจริยธรรม
คู่มือสำหรับประชาชน
หนังสือคู่่มือสำหรับประชาชน(ฉบับเต็ม)
บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
การออกใบอนุญาตของสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ย
การขอรับการสงเคราะห์ประเภทต่างๆ
การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
Modify settings and columns

ชื่อโครงการ         พัฒนาเมืองเก่าลำพูน

หลักการและเหตุผล

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนและผังแม่บทเมืองเก่าลำพูนเมื่อวันที่  8 มีนาคม 2554  และจังหวัดลำพูนได้ออกประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน  เมื่อวันที่  11 เมษายน 2554  โดยสาระสำคัญของแผนและผังแม่บทเมืองเก่าลำพูน  มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่

          1. ด้านการพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าลำพูนแบบบูรณาการ

          2. ด้านการฟื้นฟู  ดูแล  รักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์เมืองเก่าลำพูน

          3. ด้านส่งเสริมกระบวยการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของเมืองเก่าและรักษาเมืองเก่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน

         เพื่อให้ภาพการเป็นเมืองเก่าลำพูนปรากฎเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  ตามที่ได้วางแผนไว้ เทศบาลเมืองลำพูนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองเก่าลำพูนขึ้น

ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน

          เมืองเก่าลำพูน  มีเนื้อที่ทั้งหมด 0.648 ตารางกิโลเมตร  (405.17 ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณที่มีองค์ประกอบหลักที่มีคุณค่า  ความสำคัญรวมถึงความเป็นของแท้ดั้งเดิมและบูรณภาพ (Authenticity and Integrity) เกาะกลุ่มกัน  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่าและการประชุมรับฟังความเห็นจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และวันที่ 6 พฤษภาคม ดังต่อไปนี้

         "ทิศเหนือ  ทิศตะวันตกและทิศใต้  ครอบคลุมบริเวณโดยรอบแนวคูเมืองตามแนวถนนรอบเมืองนอก  โดยทางทิศใต้ให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกู่บรรจุอัฐิเจ้านายเมืองและพื้นที่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค  สาขาลำพูน ทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ำกวงด้านตะวันออก  ในระยะ 10 เมตร"

          1. พื้นที่หลัก  เป็นบริเวณศูนย์กลางเมืองที่มีการกระจุกตัวขององค์ประกอบที่สำคัญเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น  ได้แก่  วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  หริภุญไชย  พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  และหนองน้ำจามเทวี  เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ และเปิดมุมมองด้านตะวันตกให้มองเห็นองค์พระบรมธาตุได้เด่นชัด  โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่หลัก  ดังนี้

              "ด้านเหนือเร่มจากถนนราชวงศ์  ลงมาทางทิศใต้ตามถนนอินทยงยศจดถนนอัฎฐารสไปทางทิศตะวันออกจนจดถนนรอบเมืองในด้านตะวันออก  ลงมาทางทิศใต้ผ่านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  จนจดถนนไชยมงคลไปทางทิศตะวันตกและข้ามแยกถนนอินทยงยศไปตามถนนมุกดา  จนจดถนนรอบเมืองในด้านตะวันตกขึ้นไปทางทิศเหนือจนจดถนนราชวงศ์ มีเนื้อที่รวม  0.135 ตารางกิโลเมตร (84.33 ไร่)

           2. พื้นที่ต่อเนื่อง  เป็นบริเวณที่ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่หลัก  ได้แก่  พื้นที่ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน  ยกเว้นพื้นที่หลักมีเนื้อที่รวม  0.513 ตารางกิโลเมตร  (320.54 ไร่)

โครงการสำคัญที่เทศบาลเมืองลำพูนจะเร่งดำเนินการในช่วงปี 2555 -2556  ดังนี้

1. กิจกรรมที่ 1   การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลำพูนชั้นใน (เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

   ระยะที่ 1  ติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยว  จำนวน 1 ระบบ บริเวณพื้นที่เมืองลำพูนชั้นใน  (ถนนอินทยงยศ) และบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย และดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนอินทยงยศ จำนวน 30 ชุด

   ระยะที่ 2  ดำเนินการสร้างความร่วมมือและทำโครงการต่อเนื่องในการปรับปรุงระบบโทรศัพท์และประปาร่วมกับองค์การโทรศัพท์ การประปาส่วนภูมิภาคและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์ ออกแบบ การก่อสร้างบ้านเรือนและสาธารณูปโภคต่างๆ

  แผนการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองลำพูนชั้นใน(บริเวณถนนอินทยงยศ)

 

 ที่

รายการ

 1  นำสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ลงไว้ในท่อใต้ดิน  (ตั้งแต่ประตูลี้  ผ่านประตูช้างสีไปถึงสถานีตำรวจบนถนนเจริญราษฎร์และถนนพระคงฤาษี)
 2  สนับสนุนการจัดระเบียบป้ายโฆษณา
 3  ขยายทางเท้าและปรับปรุงทางเท้าระยะทางประมาณ 2,120 เมตร
 4  ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเข้าและปลูกไม้เลื้อยคลุมหลังคา
 5  สนับสนุนการเปลี่ยนสีอาคารและสีหลังคา
 6  สนับสนุนการเปลี่ยนรูปทรงหลังคา
7 สนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบอุปกรณ์ประกอบถนนพร้อมติดตั้ง

 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนอินทยงยศ

สภาพก่อนการปรับปรุง                                                                    สภาพหลังการปรับปรุง

            

ตัวอย่างการนำระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

สภาพก่อนการปรับปรุง                                                  สภาพหลังการปรับปรุง

               

          

 

การปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารข้างวัดพระธาตุหริภุญชัย

สภาพก่อนการปรับปรุง                                                   สภาพหลังการปรับปรุง

            

 

การปรับปรุงกลุ่มอาคารข้างศาลากลางจังหวัดลำพูน

สภาพก่อนการปรับปรุง                                                   สภาพหลังการปรับปรุง

             

แนวทางการออกแบบอาคารในเขตเมืองเก่า

รูปทรงหลังคา

                         

          ทรงจั่ว                                               ทรงปั้นหยา                                             ทรงมะนิลา

 

       

วัสดุหลังคา  มุงด้วยกระเบื้องสีอิฐเผา สีน้ำตาล                                                       

สีอาคาร  สีเนื้อไม้ สีน้ำตาลอ่อน สีครีม

        

      

แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับอาคาร

 

 

   

 สะระไน 

 เชิงชายและระเบียง

 

 

                                                                                    

 

                       

 

 

 

 

                                                                                          

 

แนวคิดการออกแบบอุปกรณ์ประดับถนน

 

 
 

รูปทรงหลังคาและอาคารบ้านเรือนดั้งเดิมของจังหวัดลำพูน     แนวคิดการออกแบบตู้โทรศัพท์สาธารณะ

                        
   

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                         รูปแบบหลังคาและสะระไน        แนวคิดการออกแบบป้ายชื่อถนน

2. กิจกรรมที่ 2   การอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพคูเมืองเก่า

          ปรับสภาพภูมิทัศน์  เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ปรับปรุงทางเท้า ก่อสร้างระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำในคูเมืองและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อรับน้ำเข้าคูเมือง

 
     
 

3. กิจกรรมที่ 3   จัดทำโครงการบันทึกความทรงจำเมืองลำพูน

          มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเห็นสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่อาศัยของท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตดั้งเดิมของชาวเมืองลำพูน  โดยจะมีการจัดทำสื่อและแบบจำลองอาคารสถานที่สำคัญของเมืองลำพูน

                         

 

 แนวคิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถาน อาคารและสถานที่ที่มีคุณค่า ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

 

  • ขึ้นทะเบียนโบราณสาถนและอาคารที่มีคุณค่า
  • จัดทำรายการโบราณสถานอาคารที่มีคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
  • ให้ความสนับสนุนด้านวิชาการและการเงินในการอนุรักษ์
  • ส่งเสริมให้เป็นจุดท่องเที่ยว
  • ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
  • ยกย่องชมเชยองค์กรและเจ้าของผู้ครอบครองที่ดำเนินการอนุรักษ์ อาทิ คุ้มเจ้าต่างๆ

 เป้าหมาย

1. จัดทำทะเบียนบ้านเก่า  บ้านโบราณของเมืองลำพูน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวลำพูนในปัจจุบัน  เพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยต่อไป

2. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเพื่อเผยแพร่ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน  คุ้มเจ้ายอดเรือนและแห่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน

ปัจจุบันเทศบาลได้มีการสำรวจบ้านโบราณในเบื้องต้น ทั้งหมด 62 หลัง อาทิเช่น

 

บ้านเลขที่ 323 ถ.อินทยงยศ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ลำพูน   เจ้าของบ้าน นางคำป้อ  วงศ์สมบูรณ์ 

 

บ้านเลขที่ 486 ถ.เจริญราษฎร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ลำพูน   เจ้าของบ้าน นายตุ่น  หาญตระกูล

 

              

บ้านเลขที่ 275 ถ.เจริญราษฎร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ลำพูน   บ้านเลขที่ 237 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน   

                 เจ้าของบ้าน  นางพูลศรี   ภู่สว่าง                                        เจ้าของบ้าน  นายจำเริญ   ภู่สว่าง

 

จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเพื่อเผยแพร่ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง  คุ้มเจ้ายอดเรือนและโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน    

 

   

 

  

     

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ผลผลิต/ผลลัพท์โครงการ

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลำพูนชั้นใน

                -ได้มีระบบไฟฟ้าใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยว  จำนวน 1 ระบบ  บริเวณถนนอินทยงยศและบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

                - มีไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนอินทยงยศ จำนวน 30 ชุด

กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพคูเมืองเก่า

                -คูเมืองเก่าได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟู สภาพภูมิทัศน์รอบคูเมืองมีความสวยงามทางเท้ารอบคูเมืองได้รับการปรับปรุง  ประชาชนภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง            

กิจกรรมที่ 3 จัดทำโครงการบันทึกความทรงจำเมืองลำพูน

                -สามารถอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมของเมืองลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

                -เผยแพร่สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองลำพูนสู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ         

ประโยชน์ที่จะได้รับ

          1. สามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์เมือง สถานที่ท่องเที่ยวภายในบริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม รองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมืองลำพูน  ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต

            2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมของเมืองลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

            3. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตในวิถีแบบดั้งเดิมของประชาชน พร้อมกับเผยแพร่สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองลำพูนสู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

            4. สนองตอบนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นของและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูน  โดยคาดว่าจะสามารถดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชมจังหวัดลำพูน ไม่ต่ำกว่า 200,000 คน/ปี

            5. ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สภาพบ้านเมืองมีความน่าอยู่อาศัย ประชาชนภาคภูมิใจกับท้องถิ่นของตนเอง  

               

 

สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ถนนเทศบาล 1 จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร.0-5356-1524