เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

รายการ
ปฎิทินเทศบาลเมืองลำพูน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลำพูน
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นโยบาย
คำแถลงนโยบาย
ด้านการสร้างและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน
ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองเก่าลำพูน
ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร และสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลเมืองลำพูน
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3
โครงสร้างองค์กร
ผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนายุทธศาสตร์
บุคลากรในหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่างสุขาภิบาล
กองการแพทย์
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
รายชื่อประธานชุมชน
ประกาศประมวลจริยธรรม

 ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา สำหรับโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จำนวน 14 รายการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองลำพูนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองลำพูนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1 - 5 ถัดไป

 

 

 

(นายประภัสร์   ภู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

 ข้อมูลเผยแพร่

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
หัวข้อข่าวตัวกรอง
สิ่งที่แนบ
เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 เครื่อง)
เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกจำนวน 1 โครงการ
เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศาลาธรรม บริเวณวัดไชยชนึก (ร้าง)
1 - 4 ถัดไป

 ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
 
 
 
 
ชมรมปั่นไปชิมไป เทศบาลลำพูน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ถนนเทศบาล 1 จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร.0-5356-1524