เทศบาลตำบลป่าซาง
ประวัติเทศบาล
ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลป่าซาง > ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง

เอกสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลป่าซาง
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
สภาเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรกำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าฃาง
รายงานกิจการ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง.
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
รายการ
งานสภาเทศบาล
ประกาศเทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการฟ้อนยองและฟ้อนยองประยุกต์
กระดานข่าว - รับฟังความคิดเห็น
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง

 
 
ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
เทศบาลตำบลป่าซาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2550 ในการจัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแห่งที่ 2 (แบบ สน.ศท.อนุบาล 8 ปรับปรุง 2545) งบประมาณก่อสร้างจำนวนเงิน 5,226,000 บาทและงบประมาณค่าวัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล จำนวน 2,000,000 บาท และตามมติประชุมสภาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 โดยก่อสร้างภายในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง ได้เปิดบริการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก อายุ 1.7 – 4 ขวบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 52 คน บุคลากรประจำศูนย์ฯ 6 คน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเกล็กเทศบาล  
  ข้อมูลทั่วไป

·       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง (แห่งที่ 1) ตั้งอยู่เลขที่ 165 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผำ ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120 โทรศัพท์ 053-004087

.      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าซาง ( แห่งที่ ๒ ) ตั้งอยู่ ด้านหลังอาคารเทศบาลตำบลป่าซาง ( ใกล้กับสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง )  เลขที่ ๙๑๙ หมู่ ๑ ต. ป่าซาง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน โทร. ๐๕๓( ๕๒๔๐๗๕ )  รับเด็กตั้งแต่อายุ ๑.๗ ๔.๐ ปี

·         สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าซาง

·         จำนวนบุคลากรที่ดูแล

๑.  นางสาวจินตนา  บุญธรรม              รักษาการณ์ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๒. นายสุรัช   อุ่นนันกาศ                      นักวิชาการศึกษา

๓. นางอำไพ  จันทพรรณ                     หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

๔. นางสาวปวีณา  อัมรานนท์              ครูผู้ดูแลเด็ก

๕. นางจันทนา  อรุณวรรณ                  ครูผู้ดูแลเด็ก

๖. นางสาววิชุดา  เนตรคำยวง               ครูพี่เลี้ยงเด็ก

๗. นางเฉลิมศรี  คำเกตุ                         แม่บ้าน

๘. นายชัยวัฒน์  อภัยรุณ                       นักการภารโรง

                *     จำนวนเด็ก รวม ๕๐ คน

                    ห้องเด็กเล็ก ๒ ห้อง ( อายุ ๑.๗ ๒.๒ปี )   ๒๐ คน        

                    ห้องกลาง ๑ ห้อง (  อายุ ๒.๓ ๓.๐ )  ๑๕ คน

                    ห้องเด็กโต  ๑ ห้อง ( อายุ ๓.๑ ๔.๐ ) ๑๕ คน

  โครงสร้างหลักสูตร

    ·         อายุต่ำกว่า ๓ ปี

·         อายุ ๓ ปีขึ้นไป จนถึงเกณฑ์เข้าเรียนในชั้นอนุบาล

การจัดการศึกษา เน้นการมุ่งเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กให้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม จิตใจ สติปัญญา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

   เรื่องเล่าความสำเร็จ

·         รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๒

·         รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับอำเภอ โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๓

·         เข้าสู่มาตรการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

·         เปิดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากที่อื่นเข้าเยี่ยมชมศูนย์ ฯ

·         เป็นศูนย์การเรียนรู้นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·         เข้าร่วมแสดงผลงานกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ของจังหวัดลำพูน

  ระบบการบริหารจัดการในศูนย์ ฯ

                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าซาง ( แห่งที่ ๒ ) ยึดการเรียนการสอนโดยยึดตามหลักเกณฑ์ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง ๑๒ ข้อ แบ่งงานในศูนย์ ฯ ตามระบบการบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

๑.      ด้านบุคลากร 

๑.๑  ครูดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าสามารถ เข้าใจหลักการดูแลเด็ก มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กปฐมวัย จบการศึกษาเอกอนุบาลและปฐมวัย  และมีครูกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเอกปฐมวัย

๑.๒ คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ ที่ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการประชุม ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์ ฯ

๑.๓ ตัวแทนจากส่วนราชการคอยติดตามผลการดำเนินงานให้คำแนะนำ  เช่น สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติป่าซาง  สาธารณสุขจังหวัดลำพูน   สาธารณสุขระดับภาค  และเป็นสถานที่ดูงานด้านศูนย์เด็กเล็กของนักศึกษาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตลอด

        ๑.๔ ครูดูแลเด็กมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การศึกษาดูงานด้านศูนย์เด็กเล็ก  การอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น  การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  ๒.      งบประมาณ

คณะผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศูนย์ ฯ โดยจัดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓.     สถานที่

สถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี โดยตั้งอยู่ไกลจากถนนใหญ่พอสมควร  อยู่ใกล้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติป่าซาง  อยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลป่าซาง และตั้งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจป่าซาง ซึ่งง่ายต่อการติดต่อและขอความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เมื่อประสบปัญหา

๔.     ด้านความร่วมมือจากชุมชน

 ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางศูนย์ ฯ

 

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง 666 ถนนลำพูน จังหวัดลำพูน 51120 โทร.0-5352-1007