เทศบาลตำบลป่าซาง
ประวัติเทศบาล
ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลป่าซาง > กองทุนหลักประกันสุขภาพ  

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เอกสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลป่าซาง
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
สภาเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรกำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าฃาง
รายงานกิจการ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง.
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
รายการ
งานสภาเทศบาล
ประกาศเทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการฟ้อนยองและฟ้อนยองประยุกต์
กระดานข่าว - รับฟังความคิดเห็น
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าซาง  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

          ความตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันติบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งเจ็ดฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ การดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าซาง
เป็นกองทุนที่ดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชน
ในระดับท้องถิ่นโดยยึดหลัก ประหยัด ทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส

 

 

1. กำหนดนโยบายและแผนงานในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่
2. สนับสนุนงบประมาณแก่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
3. จัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์
4. สนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
5. บริหารจัดการงบประมาณและด้านอื่นๆของกองทุน
 
     ตามที่ เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีระบบรองรับการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1    ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อ 2    ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3    ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 4    ที่ตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 666 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หมวดที่ 1

วัตถุประสงค์ของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อ 5    เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในตำบลป่าซางและตำบลปากบ่อง   ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน

ข้อ 6    เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายแม่และเด็ก , ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ข้อ 7    เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง และร่วมบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

 ข้อ 8   เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมวดที่ 2

สมาชิกกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อ 9    สมาชิกกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในตำบล

(2) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หมวดที่ 3

คณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อ 10  คณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบด้วย

(1) นายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ

(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ

(3) ผู้แทนหน่วยบริการที่ สปสช. มอบหมาย จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ

(4) ผู้แทน อสม.ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ

(5) ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกกันเอง หมู่บ้านละ 1 คน เป็นกรรมการ

(6) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ 11  คณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีอำนาจหน้าที่   ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(3) บริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานหรืองบดุลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเทศบาล ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

(5) จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามความจำเป็น

ข้อ 12  คณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบวาระ 2 ปี แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
ให้คณะกรรมการที่ครบวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่

กรณีกรรมการตามข้อ 10 (1) (2) (4) (5) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้มี
การคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 13  นอกจากการพ้นตำแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการตามข้อ 10 (1) (2) (4) (5) พ้นจากตำแหน่งในกรณี ต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้ประกันมาหรือความผิดลหุโทษ

(4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(5) เป็นบุคคลล้มละลาย

(6) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ 10 (1) (2) (4) (5)

(7) โดยคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(8) กรณีโอน ย้าย บุคคลออกนอกพื้นที่ตามข้อ 10 (3) (6)

(9) กรณีไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ใน 1 ปี โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

หมวดที่ 4

ที่มาของเงินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อ 14  เงินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพมีที่มา ดังนี้

(1) เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(2) เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจากเทศบาลตำบลป่าซาง

(3) เงินบริจาคสมทบจากชุมชน / องค์กรชุมชน

(4) รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการกองทุน

ข้อ 15 การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพื่อการดำเนินงานและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพใน 4 ลักษณะ

(1) สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน

(2) ใช้จ่ายในด้านการบริหารทั่วไปของกองทุน

(3) จัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน

(4) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่น

ข้อ 16  อำนาจการอนุมัติงบประมาณกองทุน

(1)  ในกรณีที่โครงการหรือกิจกรรมมีวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ให้เป็นอำนาจอนุมัติของประธานคณะกรรมการบริหารฯ และให้นำเรื่องเข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯครั้งต่อไป

(2)  ในกรณีวงเงินเกิน 20,000 บาท ให้เป็นอำนาจอนุมัติของประธานคณะกรรมการบริหารฯ โดยความเห็นชอบจากมติเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

        ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ.2551

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

 

 

            ตามที่เทศบาลตำบลป่าซางได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าซาง โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน     ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ   ของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรแต่งตั้งให้บุคคล       เป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์        เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ลงวันที่  29  กันยายน 2552    ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นพ.ธีรศักดิ์    คทวณิช                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง       ที่ปรึกษา

2. นายกำจร    ตันติวรานุรักษ์                          สาธารณสุขอำเภอป่าซาง                   ที่ปรึกษา

3. นายสุพจน์    ปันสุรัตน์                                 นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง             ประธานกรรมการ

4. นายศุภชัย    มหาพรหม                              ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่ 1)                      รองประธานกรรมการ

2. นางระวิวรรณ    นาคสวัสดิ์                          ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่ 2)                      รองประธานกรรมการ

6. นายพิทยา    เกษมศิลป์                              สมาชิกสภา                                          กรรมการ

7. นางบริบูรณ์    คำสุยะ                                  สมาชิกสภา                                          กรรมการ

8. นายสงกรานต์    จิตรกุล                              หัวหน้าสถานีอนามัยปากบ่อง               กรรมการ

9. นายบุญส่ง    อินทะพงค์                              อสม.                                                     กรรมการ

10. นายจำรัส   ปันอิ่น                                      อสม.                                                    กรรมการ

11. นายสมศักดิ์    เตอะสกุล                            ผู้แทนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ               กรรมการ

12. เรืออากาศตรีมานพ    บัวสุวรรณ์                ผู้แทนบ้านล้อง                                     กรรมการ

13. นายจิตติ    แปงทอง                                 ผู้แทนบ้านฉางข้าวน้อยใต้                   กรรมการ

14. นายสัมฤทธิ์    สมโน                                  ผู้แทนบ้านปากบ่อง                            กรรมการ

15. นางเพ็ญพรรณ    พุ่มเดชังกุล                      ผู้แทนบ้านท่าต้นงิ้ว                            กรรมการ

16. นายมานิตย์    ลิ้นฤาษี                                ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง                 กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าซาง  มีหน้าที่ดังนี้

1. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2. รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

3. ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

4. จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเทศบาล ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

6. จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน   มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่เหลือของคณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง    วันที่  25  มกราคม  2553

       ประกาศ     วันที่    1     ตุลาคม   พ.ศ. 2553

                                                                                             นายสุพจน์     ปันสุรัตน์                                                                               

         นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

 
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง 666 ถนนลำพูน จังหวัดลำพูน 51120 โทร.0-5352-1007