เทศบาลตำบลป่าซาง
ประวัติเทศบาล
ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลป่าซาง
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
สภาเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรกำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าฃาง
รายงานกิจการ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง.
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
รายการ
งานสภาเทศบาล
ประกาศเทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการฟ้อนยองและฟ้อนยองประยุกต์
กระดานข่าว - รับฟังความคิดเห็น
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ  เทศบาลตำบลป่าซาง 666 ถนนลำพูน จังหวัดลำพูน 51120 โทร.0-5352-1007

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 255818/11/2558 13:25
ประกาศผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด9/11/2558 15:50
เทศบาลตำบลป่าซางเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 255829/10/2558 14:25
เทศบาลตำบลป่าซาง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จะได้จัดให้มีการประชุม การจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 28/10/2558 14:12
1 - 4 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศสอบราคา พ.ศ.2555
ประกาศสอบราคา พ.ศ.2556
ประกาศสอบราคาปีงบประมาณ2557
ประกาศสอบราคปีงบประมาณ2558

 ผู้ซื้อซอง/ผู้ยื่นซอง งานจัดซื้อ จัดจ้าง

 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

 รับฟังความคิดเห็น/ร้องทั่วไป/ร้องทุกข์

สอบถามใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รับสมัคร ป.โทใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้าระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลป่าซางใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

 ปลัดเทศบาลนายถวิล  ถาน้อย

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

คุยออนไลน์ได้ที่ facebook

เทศบาลตำบลป่าซาง ลำพูน

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแพร่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแพร่

 จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่02/09/54

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง 666 ถนนลำพูน จังหวัดลำพูน 51120 โทร.0-5352-1007