ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง > โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Modify settings and columns
ตัวอย่างโครงการเกษตรพอเพียง-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นมา/ปรัชญาของผู้นำโครงการ
1     gksfjap9asdskdd
ข้อดีของโครงการ
/      เป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละกลุ่มให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และพัฒนาแนวความคิดที่จะคิดหาทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ได้ตามความต้องการของชุมชนอย่างแจริง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ชุมชนบ้านหนองปึ๋ง-สันป่าสัก ได้พัฒนาภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้น่าอยู่น่าอาศัยและเป็นไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
  2. เพื่อให้ชุมชนและประชาชนทุกครัวเรือนได้รู้จักปลูกผักพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และหากเหลือก็สามารถจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้
  3. เพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยมีการกระตุ้นให้มีทุนในการดำเนินงานและมีรางวัลดีเด่นในการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และตกแต่งบริเวณบ้านให้สะอาดสวยงามทุกครัวเรือน
  4. เพื่อให้ผู้สูงอายุและเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและเยาวชนในหมู่บ้านมีส่วนได้ร่วมกิจกรรมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างแนวความคิดร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชนโดยถือว่าภูมิปัญญาคนแก่และภูมิปัญญาคนหนุ่มมาปรับปรุงให้เข้ากันเพื่อจะได้แนวคิดสร้างสรรค์ต่อไป
วิธีการดำเนินงาน
ด  ให้ทุกครัวเรือนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบ้านของตัวเองโดยรอบ ๆ บ้าน หรือมุมใดมุมหนึ่ง ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และบริเวณหน้าบ้านก็มีการปลูกไม้ประดับหรือไม้ดอกสวยงาม ส่วนถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้านก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้รักษาความสะอาดถนนทุกๆ เจ็ดวัน นอกจากนั้นให้ปรับเปลี่ยนตัวเลขของบ้านเลขที่ ที่ทำไว้ให้เป็นตัวเลขไทยให้เหมาะสมกับศิลปะวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมคนเมือง


คลิป ขั้นตอนการปลูก
ระยะเวลา
   เริ่งโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
ผลผลิตที่ได้ ผลผลิตเกี่ยวกับเกษตรพอเพียง
/1.ข่า, ขิง
2. ตระไคร้
3. มะกรูด
4. ผักกาดขาว
5. กระหล่ำปลี, กะหล่ำดอก
6. ผักคะน้า
7. ถั่วฝักยาว
8. ผักกาดกวางตุ้ง
ก9. คื่นฉ่าย
10. ต้นหอม, ผักชี
ฟหห1. พืชผักสวนครัว สมุนไพร ปลอดสารพิษ
2. เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
3. เลี้ยงปลาช่อน ปลาไน ปลนิล ในบ่อดิน
4. เลี้ยงหมูหลุม
5. การทำปุ๋อินทรีย์ชีวภาพ
6. เลี้ยงกบในบ่อทดลอง
7. ศูนย์การเรียนรู้การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ แบบไถกลบ พ.ด. 2 ปุ๋ยหมูหลุม
8. โครงการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 โทรศัพท์ / โทรสาร.0-5397-5040 ต่อ 11