Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจากเทศบาลทั่วประเทศ
11 สิงหาคม 2560 ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เทศบาลนครหาดใหญ่ [ Hatyai city Municipality ]

ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

[ PETKASEM ROAD, Hatyai, Songkla 90110 ] Tel: 0-7420-0000 Fax.0-7423-5536

http;//www.hatyaicity.go.th E-mail : pr@hatyaicity.go.th

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ ๒๔๕ / ๒๕๖๐


เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

11 สิงหาคม 2560 ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายดิเรกฤทธิ์ ทวกาญจน์ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรม ณ บริเวณระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ

โดยช่วยกันดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณวัด โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่า จะเป็นการช่วยปลุกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปลูกป่าในวันนี้ดำเนินการปลูกต้นมะฮอกกานี ต้นขี้เหล็ก มะม่วงหิมพานต์ ต้นพะยอม ต้นราชพฤกษ์ ต้นมะขามป้อม ต้นขนุน ต้นหางนกยูงฝรั่ง ต้นตำเสา ต้นตะเคียน ต้นตะแบกและต้นไผ่ รวมจำนวน 500 ต้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ร่วมกันปลูกต้นไม้ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น