Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แจ้งการประชุม
การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 5/2560 วันอังอาคที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ส.ท.ท. หนังสือดาวน์โหลดที่เอกสารแนบ......
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2560   ดาวน์โหลกเอกสาร...
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษา ครั้งที่ 10/2559 (แบบตอบรับ)...
 การประชุมทางวิชาการและการการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2559...
การประชุมทางวิชาการและการการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2559  ดาวน์โหลดเอกสาร......
ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ หนังสือเชิญประชุม...
การประชุมทางวิชการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559  เอกสารประชุม......
การประชุมทางวิชาการและการประชุมธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษา ส.ท.ท. ครั้งที่่ 6/2559 เอกสารหนังสือการประชุม......