Skip Navigation Links
ข้ามการเชื่อมโยงการนำทาง
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
โครงการเด่นของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์: รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลธรรมศาลา

หัวข้อข่าว

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลธรรมศาลา 

รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลธรรมศาลา ประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลังกัดเทศบาลตำบลธรรมศาลา จำนวน ๒ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการรับสมัครดังนี้

                ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา

๑.๒ เด็กที่สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ ๓ ปี ถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เด็กที่เกิดระหว่าง ๑๖ พ.ค. ๕๐ – ๑๖ พ.ค. ๕๑)

๑.๓ เด็กที่สมัครต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

๒. จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียน

๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นสำโรง         จำนวน ๖๐ คน

๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมศาลา         จำนวน ๖๐ คน

๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาใช้วันสมัคร

๓.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๒ เดือน)

๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน ๓ ชุด / บิดา ๒ ชุด / มารดา ๒ ชุด)

๓.๓ สำเนาสูติบัตร          จำนวน ๔ ชุด

๓.๔ ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

๔.๑ รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

๔.๒ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นสำโรง หมายเลข ๐๓๔-๓๐๖๐๘๗ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมศาลา หมายเลข ๐๓๔-๓๐๖๐๔๔ ในวันและเวลาราชการ

๕. กำหนดเปิด – ปิด ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑                   เปิดเรียน ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน    ๒๕๕๔

                                          ปิดเรียน      ตุลาคม      ๒๕๕๔ – ๓๑ ตุลาคม      ๒๕๕๔

ภาคเรียนที่ ๒                   เปิดเรียน    พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๑๕ มีนาคม      ๒๕๕๕

                                          ปิดเรียน  ๑๖ มีนาคม       ๒๕๕๕ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เวลาเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

                                          - เข้าเรียน               เวลา       ๐๘.๓๐ น.

                                          - เลิกเรียน              เวลา       ๑๕.๐๐ น.

หมดอายุ

 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

ด้วยเทศบาลตำบลธรรมศาลา ประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลังกัดเทศบาลตำบลธรรมศาลา จำนวน ๒ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลธรรมศาลา 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สมัครเรียน.pdf    
สร้าง เมื่อ 6/1/2554 8:47  โดย NMT\npt-thamsala 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 6/1/2554 8:47  โดย NMT\npt-thamsala