เทศบาลเมืองชุมแสง
  
เริ่มค้นหา
 

 ข่าวสารและกิจกรรมนายศรชัย อธิปฏิเวชช
นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง

ข้อมูลเผยแพร่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแพร่

 ราคาน้ำมัน

 ราคาทองคำ

 ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

20140716.pdfสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนซอยข้างวัดแสงสวรรค์
20140905.pdfสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ พร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์
20141015.pdfรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองชุมแสง
20141204-1.pdfประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนน ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลพัฒนา 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20150126.pdfสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแสงเจียรนัย เริ่มตั้งแต่สี่แยกบริเวณข้างเทศบาลเมืองชุมแสงถึงสะพานข้ามคลองจระเข้เผือก
20150126-2.pdfประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลเมืองชุมแสง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20150202.pdfสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
20150212.pdfประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20150312.pdfประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20150318.pdfประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง
20150429.pdfสอบราคาซื้อหนังสือเรียน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
20150512.pdfสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนวดแผนไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
20150514.pdfสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
20150603.pdfสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 และโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558
20150612.pdfประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20150617.pdfสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อประธานจ่ายน้ำประปา ถนนเทศบาลพัฒนา ๑ ตั้งแต่หน้าร้านสยามพาณิชย์ ถึงคลองระนง
20150702.pdfรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองชุมแสง
20150708.pdfสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
20150714.pdfสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางหลวงแผ่นดิน 1118 เริ่มตั้งแต่บริเวณร้านคาร์แคร์ล่องใต้ไปตามความยาวของถนนจนถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมคลองจระเข้เผือก
20150717.pdfรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นายแพทย์
20150720.pdfสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง
20150727.pdfสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
20150804.pdfสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
20150814-1.pdfสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)
20150814-2.pdfประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองชุมแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
20150817.pdfสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)
20150817-2.pdfสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)
20150820.pdfประกาศแก้ไข เพิ่มเติม ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558
20150901.pdfสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ชนิดล้อเลื่อนมีฝาปิด ขนาด 240 ลิตร จำนวน 150 ใบ
20150909.pdfประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองชุมแสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองชุมแสง
20150922.pdfประกาศเทศบาลเมืองชุมแสง เรื่อง ให้เช่าที่ดิน (ครัวปลาแม่น้ำเดิม) ของเทศบาลเมืองชุมแสง โดยวิธีประมูล
20151014.pdfสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
20151116.pdfรับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกนายแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชุมแสง
20151130.pdfสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
20151225.pdfสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
20160211.pdfสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง เทศบาลเมืองชุมแสง
20160307.pdfรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (งบเงินอุดหนุน)
20160314.pdfสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20160325.pdfประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
20160331.pdfสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 คัน
20160331-2.pdfบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (งบเงินอุดหนุน)
20160401.pdfประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง
20160426.pdfรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
20160707.pdfสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เริ่มตั้งแต่บริเวณข้างบ้านนายสุพร อักษรศิริภัทธ์ ไปทางทิศตะวันตกตามความยาวของถนน
20160830.pdfสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และติดตั้งเสาไฟเหล็กรีดร้อนกิ่งคู่โคมไฟโซเดียม เริ่มตั้งแต่บริเวณตรงข้ามประตูทางเข้ากองสาธารณสุขด้านใต้ไปทางด้านตะวันตกตามความยาวของถนน
20160905.pdfประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง
20181215.pdfให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2559
tax2013.pdfให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2556
tax2014.pdfให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ  ประจำปี พ.ศ. 2557
tax2015.pdfให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2558
แผนบริหารความต่อเนื่อง.pdfแผนบริหารความต่อเนื่อง

 

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง
Chumsaeng Municipality Office

เลขที่ 1 ถนนแสงเจียรนัย อ.ชุมแสง จ.นครสวรค์ 60120
โทรศัพท์ 056-282271  โทรสาร 056-282159

E-mail - wichakarn60@yahoo.com