เทศบาลตำบลหัวไทร
ประวัติเทศบาล
ข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหัวไทร > กฏหมายเทศบาล  

กฏหมายเทศบาล

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาลตำบล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
เอกสารดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องต่าง ๆ
ข้อมูลทั่วไป
อื่นๆ
ข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
1.pdf
1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖178 KB
2.pdf
2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐226 KB
3.pdf
3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓58 KB
4.pdf
4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๗70 KB
5.pdf
5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓91 KB
6.pdf
6ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗265 KB
7.pdf
7ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้ารชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗114 KB
8.pdf
8ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘72 KB
9.pdf
9ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗274 KB
10.pdf
10ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘189 KB
11.pdf
11ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙38 KB
12.pdf
12ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙107 KB
13.pdf
13ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘64 KB
14.pdf
14ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗44 KB
15.pdf
15ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓60 KB
16.pdf
16ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ.๒๕๐๑101 KB
17.pdf
17ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๔36 KB
18.pdf
18ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗280 KB
19.pdf
19ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘412 KB
20.pdf
20ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑78 KB
21.pdf
21ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓60 KB
22.pdf
22ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓57 KB
23.pdf
23ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕33 KB
24.pdf
24ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓76 KB
25.pdf
25ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒76 KB
26.pdf
26ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔56 KB
27.pdf
27ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓61 KB
28.pdf
28ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗56 KB
29.pdf
29ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๖52 KB
30.pdf
30ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑60 KB
31.pdf
31ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานวิสามัญ ประจำการที่ออกจากงาน พ.ศ.๒๕๐๓56 KB
32.pdf
32ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗106 KB
33.pdf
33ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ.๒๕๔๓58 KB
34.pdf
34ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา43 KB
35.pdf
35ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมสภา(ฉบับที๒)65 KB
36.pdf
36ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒76 KB
37.pdf
37ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖113 KB
38.pdf
38ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑65 KB
39.pdf
39ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.๒๕๔๓64 KB
40.pdf
40ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘91 KB
41.pdf
41ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐185 KB
42.pdf
42ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑115 KB
43.pdf
43ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙65 KB
44.pdf
44ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙123 KB
45.pdf
45ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒45 KB
46.pdf
46ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓43 KB
47.pdf
47ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๙42 KB
48.pdf
48ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๗80 KB
49.pdf
49ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์855 KB
50.pdf
50ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙411 KB
51.pdf
51ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๖171 KB