Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2  วันที่ 24-26 พฤษภาคม  2560 ณ ห้องฟอร์จูน แกรด์ บอลลูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เอกสารดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ......
การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 60 ประจำปี 2560 เอกสารดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ...
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน "วันเทศบาล ประจำปี 2560" วันที่ 24 เมษายน 2560...
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา  ดาวน์โหลกตามเอกสารแนบ......
การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 5/2560 วันอังอาคที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ส.ท.ท. หนังสือดาวน์โหลดที่เอกสารแนบ......
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 " คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ" จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤษ...
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดได้ที่   http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php ...
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาว์นโหลดคู่มือได้ที่   http://portal.nacc.go.th ...