Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน "วันเทศบาล ประจำปี 2560" วันที่ 24 เมษายน 2560...
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา  ดาวน์โหลกตามเอกสารแนบ......
การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 5/2560 วันอังอาคที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ส.ท.ท. หนังสือดาวน์โหลดที่เอกสารแนบ......
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 " คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ" จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤษ...
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดได้ที่   http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php ...
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาว์นโหลดคู่มือได้ที่   http://portal.nacc.go.th ...
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 2560 จำนวน 9 หลักสูตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 17 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตงต่างๆ ที่กำหนดจัดข...
สารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน " วันเทศบาล " 24  เมษายน  2560