Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2560 ท่านสามารถดาวน์โหลด " คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2560 " และใบสมัครเป็น Microsoft Word File  ได้จาก  www.kpi.ac.th หรือ  คลิกที่  http://kpi.ac.th/...
เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบเทศบาล       สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือให้ส่งภาพและข้อมูล คือ 1. ภาพดวงตราเทศบาล 2. ภาพสีขนาด 2 นิ้ว ของบุคคลต่อไปนี้      2.1 นายกเทศมนตรี    &...
การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 4 / 2560วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย...
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่านใดสนใจสามารถ Download เอกสารต่างๆ ได้ที่  www.odloc.go.th   ...
สรุป รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.
เทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมา โครงการกิจกรรมเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...