Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2561

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส " วันเทศบาล "
วันที่ 24 เมษายน 2561

 

เอกสารแนบ   1.  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                2.  สารนายก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ :
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์ : 246.00 KB]
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์ : 550.00 KB]