Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


https://drive.google.com/file/d/1udka7sPlAfij_SPdUtd9M3RM73wKdaB0/view