ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลนากลาง
บริการสังคม
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของเทศบาล
  
เทศบาลตำบลนากลาง > วิสัยทัศน์และนโยบาย  

วิสัยทัศน์และนโยบาย

Modify settings and columns

 

วิสัยทัศน์และนโยบาย

   วิสัยทัศน์

 

     “นากลางเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจดี มีบริการที่ประทับใจ

 

   นโยบาย

 

1. ด้านการคลัง

ปรุบปรุงปรับปรุงเร่งรัดการจัดเก็บภาษี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ GIS การจัดทำ รายงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีขอบเขตในพื้นที่ของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เพื่อให้เทศบาลมีรายได้ เพิ่มมากขึ้นและเป็นธรรมกับประชาชนในทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบไป โดยมิให้ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

 
2.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

       จัดให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมการจัด การคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ยึดหลักการ พื้นฐานสำคัญ คือ ความเป็นเมืองน่าอยู่ เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ใช้ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานการพัฒนา อันได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การบำบัดน้ำเสียรวม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทั้งด้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

3. ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
      ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ขยายเขตการใช้น้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ตามชุมชนต่างๆ ให้ทั่วถึง

4. ด้านการศึกษา
     ส่งเสริมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ให้มีความพร้อมในการให้การศึกษาแก่บุตรธิดา และ ส่งเสริมการศึกษา ในส่วนของอาชีพ ระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ให้บุตรหลานมีสถานที่เรียนให้ พอเพียงและมีมาตรฐานในการเรียนการสอน

5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี


       ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ ควรแก่การอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิเช่น งานประเพณีตักบาตรดอกไม้ งานประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

6. ด้านการพัฒนาข้าราชการทุกหน่วยงานในสังกัด

ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ งาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในในการปฏิบัติราชการโดยการส่งเสริมให้มีการอบรม โดยจัดหาวิทยากรที่มี ความรู้ ประสบการณ์มาให้คำแนะนำและสนับสนุนให้ดูงานตามเทศบาลต่างๆ เพื่อนำประสบการณ์ที่พบเห็นมาเพื่อ ดูแลประชาชนในพื้นที่

7. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จะดำเนินการปรับปรุงหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพให้ดี และจัดอบรม อพปร.เพื่อช่วยเหลืองานของป้องกันให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ดำเนินการให้ชุมชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล โดยจัดให้มีการประชุมส่วนของชุมชนและ อพปร.ในเรื่องแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปแก้ไขและให้ถูกทิศทาง

8. ด้านพัฒนาชุมชน

เน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการ พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกชนิด เพื่อสังคมอยู่ดีกินดีและยั่งยืน สงเคราะห์บุคคลที่มีรายได้น้อย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินการปลูกบ้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีอยู่ในเขตเทศบาลให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย โดยดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุทุกเดือน