เทศบาลเมืองท่าบ่อ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองท่าบ่อ > ข้อมูลสภาพทั่วไป  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการประปา
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
 
       

  รหัสองค์กร - ชื่อองค์กร เทศบาลเมืองท่าบ่อ
  ประเภทองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดองค์กร ขนาดกลาง
 
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ 999   หมู่ 8
ถนน ท่าเสด็จ   จังหวัด หนองคาย
อำเภอ ท่าบ่อ   ตำบล ท่าบ่อ
รหัสไปรษณีย์ 43110      
 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
นายก ฯ      
ชื่อ นายสุรศักดิ์ สกุล โสตะวงศ์
เพศ ชาย วาระในการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 7  มิถุนายน  2555
ปลัด       
ชื่อ นายวิสิษฐ์ สกุล ศรีมังคละ
เพศ ชาย    
ผู้ตอบแบบสอบถาม      
ชื่อ นางเทพี สกุล กุณานันท์
โทรศัพท์ 0-4243-2662 e-mail thepee_@hotmail.com
ชื่อเว็บไซต์ขององค์กร http:www.nmt.or.th/nongkhai/thabo
   
 
ลักษณะที่ตั้ง 
อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่ 12.62  ตารางกิโลเมตร
เขตการปกครอง  
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ จรดลำห้วยโมง  ตำบลกองนาง
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ จรดบ้านนาช้างน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ จรดเขตเทศบาลตำบลโพนสา
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ จรดบ้านทุ่ม  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง   

 

 
ข้อมูลประชากร  
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5,888 หลังคาเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 20,043 คน
อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ/ปี -
รายละเอียดประชากร  

เพศชาย
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -

เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี -
1-6 -
7-12 -
13-17 -
18-60 -
60 ขึ้นไป -
รวม -
จำนวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพทั้งหมด - คน
จำนวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพ ที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่มาขอความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนคนชราที่ได้รับความช่วยเหลือ -  คน
จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ -  คน
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่  
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี -  บาท
ประมาณการผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้  
ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป อื่นๆ ว่างงาน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)  60 5 25 5 5
คิดเป็นจำนวนราย - -  - - -
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110