ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองปทุมธานี
ประวัติเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยว
เอกสารของเทศบาล
เทศบัญญัติ
ติดต่อเทศบาล
ภาพกิจกรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  
เทศบาลเมืองปทุมธานี > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หัวข้อข่าว

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

รายละเอียดข่าว

          ตามที่เทศบาลเมืองปทุมธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ  เพื่อพิจารณา  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  นั้น

          บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  จึงประกาศรายชื่อผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้โดยให้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556  เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 

ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 

หมดอายุ

 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

เทศบาลเมืองปทุมธานี แจ้งบัญชีรายชื่อผู้สุงอายุผู้มีสิทธิได้รับงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ 

ชื่อเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย

วันที่

2/1/2556 
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 9/1/2556 15:44  โดย NMT\ptt-pathum 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 7/6/2556 14:37  โดย NMT\ptt-pathum 

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 12 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5816400-1 Fax 02-5815737