ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองปทุมธานี
ประวัติเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยว
เอกสารของเทศบาล
เทศบัญญัติ
ติดต่อเทศบาล
ภาพกิจกรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  
เทศบาลเมืองปทุมธานี > วิธีการดำเนินงาน  

วิธีการดำเนินงาน

เอกสาร
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
ยุทธศาสน์และการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
งบประมาณ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
สถานธนานุบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ติดต่อเทศบาล
การชำระภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่/ป้าย/โรงเรือนและที่ดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
Modify settings and columns
วิธีการดำเนินงาน

รูปทุกครัวปลูกพืชผักสวนครัว   1. ให้ทุกครัวเรือนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบ้านของตัวเองโดยรอบ ๆ บ้าน หรือมุมใดมุมหนึ่ง ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และบริเวณหน้าบ้านก็มีการปลูกไม้ประดับหรือไม้ดอกสวยงาม ส่วนถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้านก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้รักษาความสะอาดถนนทุกๆ เจ็ดวัน นอกจากนั้นให้ปรับเปลี่ยนตัวเลขของบ้านเลขที่ ที่ทำไว้ให้เป็นตัวเลขไทยให้เหมาะสมกับศิลปะวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมคนเมือง


 


ทุกครัวเรือนปลูกต้นไม้
 2. ให้ทุกครัวเรือนปลูกต้นไม้ยืนต้นหลังคาละ 1 ต้น เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน

 

 


3. จัดให้มีการประกวดการปลูกืชผักสวนครัวรั้วกินได้โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 


รูปงานประกวดรูปที่1รูปงานประกวดรูปที่2รูปงานประกวดรูปที่3รูปงานประกวดรูปที่4รูปงานประกวดรูปที่5

    
  


 
  
      

 

       1. กลุ่มผู้สูงอายุโดยเอาหลังคาเรือนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมประกวดการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้พร้อมกับตกแต่งหน้าบ้าน บริเวณบ้าน หน้าบ้านให้สะอาดพร้อมทั้งปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยความรับผิดชอบของประธานผู้สูงอายุตั้งรางวัลให้และจะมอบรางวัลชนะเลิศ – รองชนะเลิศ – รางวัลชมเชย (ในวันดำหัวสงกรานต์ผู้สูงอายุ)

      2. กลุ่มประชาชนทั่วไปเข้าประกวด การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยทุกหลักคาเรือนของประชาชนทั่วไป จะต้องปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ในบริเวณบ้านโดยใช้ที่ว่างเล็กๆ น้อย ๆ จัดทำสวนครัว บริเวณบ้านต้องสะอาด ถนนหนทางหน้าบ้านตกแต่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้าน ตั้งรางวัลให้และมอบรางวัดชนะเลิศ – รองชนะเลิศ – รางวัลชมเชย ในวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและวันสงกรานต์


สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 12 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5816400-1 Fax 02-5815737