ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองปทุมธานี
ประวัติเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยว
เอกสารของเทศบาล
เทศบัญญัติ
ติดต่อเทศบาล
ภาพกิจกรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  

สถานธนานุบาล 

เอกสาร
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
ยุทธศาสน์และการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
งบประมาณ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สถานธนานุบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ติดต่อเทศบาล
การชำระภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่/ป้าย/โรงเรือนและที่ดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

                                                      สถานธนานุบาล                                                        

 
 ที่ตั้ง
 
ตั้งอยู่เลขที่ 24/9 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

                        โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2581-6403

 
 การคิดอัตราดอกเบี้ย

                        1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อย 0.50 บาทต่อเดือน

                            เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน

                            (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2554  ถึง  31  พฤษภาคม  2555)

                         2. เงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท ถึง 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อย 1.25 บาทต่อเดือน

 
 ระยะเวลา

                         1.  จำนำไม่เกิน  15  วัน  คิดอัตราดอกเบี้ยครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วัน คิดอัตราดอกเบี้ย 1 เดือน

                         2.  อายุตั๋วรับจำนำมีระยะเวลาการไถ่ถอน หรือ ส่งดอกเบี้ย ภายใน 4 เดือน ผ่อนผัน 30 วัน

 
 เวลาเปิด-ปิด และวันทำการ

                          วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

 หยุดทำการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

                 วิธีมอบฉันทะ

                          ถ้าผู้จำนำไม่สามารถมาไถ่ หรือ ส่งดอกเบี้ย ด้วยตนเอง ให้ผู้จำนำมอบฉันทะ โดยพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ

                 ข้างขวาลงด้านหลังตั๋วจำนำให้ชัดเจน  พร้อมทั้งต้องนำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้จำนำ และ

                 ผู้รับมอบฉันทะ ที่มาทำการแทนมาแสดงด้วยทุกครั้ง

 

                                                                                      โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

                       

 

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 12 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5816400-1 Fax 02-5815737