ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองปทุมธานี
ประวัติเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยว
เอกสารของเทศบาล
เทศบัญญัติ
ติดต่อเทศบาล
ภาพกิจกรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  

โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 

เอกสาร
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
ยุทธศาสน์และการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
งบประมาณ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
สถานธนานุบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ติดต่อเทศบาล
การชำระภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่/ป้าย/โรงเรือนและที่ดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
 

โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในปัจจุบันปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีมีจำนวนมาก และคาดว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขยะบางชนิดมีประโยชน์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก กระป๋อง และขวดต่างๆ รวมทั้งขยะสดด้วย ขยะสดหมายถึง ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผักและพืชทุกอย่างซึ่งขยะสดนั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยการนำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและนำปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ผลิตจากขยะมูลฝอยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ล้างตลาดสดและล้างโรงฏ่าสัตว์ ดับกลิ่นท่อระบายน้ำ รวมทั้งใช้แทนสารเคมีในการเกษตร ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำมูลฝอยไปกำจัดของเทศบาลลงได้ ในปี 2549 ได้จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะมูลฝอยและได้รับการยอมรับจากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งขอไปใช้ประโยชน์ด้สนต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานในโครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะของผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงได้จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ขึ้น

วัตถุประสงค์

 

เป้าหมาย

1. เพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัดของเทศบาลเมืองปทุมธานี

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ประกอบการค้าในการคัดแยกขยะ

3. เพื่อผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพที่มีประสิทธิภาพจากขยะมูลฝอยของตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี

4. เพื่อเผยแพร่และขยายเครือข่ายในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

ผู้ประกอบการค้าประเภทผัก ผลไม้ ปลาและของทะเล ในตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 80 ราย

 

หน่วยงานดำเนินการและรับผิดชอบโครงการ

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

 

หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ

 

สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 

ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

 

สถานที่คัดแยกขยะ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี

สถานที่หมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ บริเวณสถานที่บำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

 

วิธีดำเนินโครงการ

1. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและแหล่งผลิต

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดทำรายละเอียดเอกสารโครงการ เสนอขอความเห็นชอบ

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการคัดแยกขยะและผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

4. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ

5. ดำเนินการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพตามขั้นตอนและนำปุ๋ยน้ำชีวภาพไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ

6. สรุป และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดลดลง

2. เทศบาลเมืองปทุมธานีมีค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปกำจัดและสารเคมีที่ใช้ในการล้างตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์ลดลง

3. สามารถนำปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ

4. ผู้ประกอบการค้ามีความรู้ มีจิตสำนึกและให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ

5. ประชาชนและสถานที่ราชการใกล้เคียง สามารถนำปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ

 

ผลการดำเนินงาน (13 มีนาคม 2551)

การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2549 - กันยายน 2550 สามารถผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ 15,400 ลิตร โดยใช้ขยะอินทรีย์สาร จำนวน 9,240 กิโลกรัม (ดังตารางที่ 2) ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพนั้น นำไปใช้ประโยชน์ในการใส่บ่อดักไขมัน บริเวณสถานประกอบการร้านค้า ในเขตเทศบาลฯ ดับกลิ่นท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ รวมทั้งประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้สำหรับงานสวนของเทศบาลฯ และประชาชน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ราชการ และบริษัทต่างๆ ที่นำปุ๋ยน้ำชีวภาพไปใช้ประโยชน์ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี ธนาคารออมสิน บริษัทคัสสัน เทศบาลตำบลระแหง โรงเรียนวัดหงษ์ปทุมาวาส สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งประชาชนในเขตและนอกเขตเทศบาลฯ จำนวนทั้งสิ้น 14,500 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 144,999 บาท

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนกันยายน 2550 โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะมูลฝอยสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ณ บ่อกำจัดขยะมูลฝอยบางไทร จำนวน 9,240 กิโลกรัม และสามารถลดรายจ่ายของเทศบาลฯ ในการนำขยะมูลฝอยกำจัดได้ถึงประมาณ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าขนส่งและค่าแรงคนงาน)

     

ปริมาณขยะอินทรีย์สารที่ใช้สำหรับหมักปุ๋ยชีวภาพ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2549 - กันยายน 2550

ลำดับที่

ประจำเดือน

จำนวนกากน้ำตาลที่ใช้

ปริมาณของอินทรีย์สาร

จำนวนปุ๋ยน้ำที่ผลิตได้

1

ธันวาคม 2549

60

240

400

2

มกราคม 2550

930

3,240

5,400

3

กุมภาพันธ์ 2550

180

720

1,200

4

มีนาคม 2550

210

840

1,400

5

เมษายน 2550

180

720

1,200

6

พฤษภาคม 2550

210

840

1,400

7

มิถุนายน 2550

150

1,000

1,000

8

กรกฎาคม 2550

150

600

1,000

9

สิงหาคม 2550

240

960

1,600

10

กันยายน 2550

120

480

800

รวม (กก.)

2,430

9,640

15,400

 

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 12 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5816400-1 Fax 02-5815737