ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองปทุมธานี
ประวัติเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยว
เอกสารของเทศบาล
เทศบัญญัติ
ติดต่อเทศบาล
ภาพกิจกรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

เอกสาร
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
ยุทธศาสน์และการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
งบประมาณ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
สถานธนานุบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ติดต่อเทศบาล
การชำระภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่/ป้าย/โรงเรือนและที่ดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

             กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน          

                                              ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
                 เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
               ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2559  ดาวน์โหลดประกาศ
 
                         
 
                 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 29 ก.พ. 2559
                 - ภาษีบำรุงท้องที่          ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 29 เม.ย. 2559
                 - ภาษีป้าย                   ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 31 มี.ค. 2559
 
                            ทางกองคลังได้ปรับขยายเวลาการให้บริการในการชำระภาษี ในช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง เวลา 13.00 น.
          และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 ม.ค. - เสาร์ที่ 30 เม.ย. 2559

                       

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

เวลาที่ใช้

ด้านการคลัง
การจัดเก็บภาษีป้าย

 1.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ

2.  เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล  ผ.ท.4
     และ ผ.ท.5
3.  คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
4.  แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่าน มา (ภ.ป.7)

 3 นาที/ราย

  การจัดเก็บ
ภาษีบำรุงท้องที่
      กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่น ใหม่ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม)
1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท. 5)
2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5.
3. คำนวณค่าภาษีบำรุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและประเมินค่าภาษีบำรุงท้องที่
4. แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5)
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)
   สำหรับการชำระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป
1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ – สกุล ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน  (ภ.บ.ท.11)
   1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

  3 นาที/ราย

 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)

2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน  ผ.ท.4 และผ.ท.5
3. คำนวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี
4. แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)
    กรณีผู้ชำระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ชำระทันทีให้ดำเนินการ ดังนี้
1. เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชำระภายใน30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากชำระเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
  ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5%
  เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5%
  เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5%
  เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10%
  เกิน 4 เดือนต้องดำเนินคดี
2. ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา(ภ.ร.ด.12)
 3 นาที/ราย
 
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.1)
2. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง ตรวจสอบข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้เครื่องขยายเสียง
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจลงนามอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.2)
4. ผู้ขออนุญาตชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ขออนุญาต และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้ซึ่งเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน (ถ้ามี)
3. รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใช้ เช่น กำลังไฟฟ้าที่ใช้ กำลังเครื่องขยายเสียง
4. แผนที่แสดงที่ตั้งที่ใช้เครื่องขยายเสียง
3 นาที/ราย
 
 
                                                                                          ติดต่อสอบถาม กองคลัง ชั้น 2 เทศบาลเมืองปทุมธานี
                                                                                                       โทรศัพท์ / แฟกซ์ (02) 5811009
 

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 12 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5816400-1 Fax 02-5815737