ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองปทุมธานี
ประวัติเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยว
เอกสารของเทศบาล
เทศบัญญัติ
ติดต่อเทศบาล
ภาพกิจกรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  

กองสวัสดิการสังคม 

เอกสาร
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
ยุทธศาสน์และการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
งบประมาณ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
สถานธนานุบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ติดต่อเทศบาล
การชำระภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่/ป้าย/โรงเรือนและที่ดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
 

                                                                     อำนาจหน้าที่การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม

                         กองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม  สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้      คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  ได้รับมอบหมาย

                        งานธุรการ

1.      ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

2.      ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

3.      ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านบุคลากร และควบคุมวันลาพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม  

4.      ควบคุม ดูแลด้านงานสารบรรณ จัดเก็บหนังสือ เอกสารทางราชการ ร่าง โต้ตอบ บันทึก พิมพ์หนังสือราชการ  คำสั่ง ระเบียบฯ  ที่เกี่ยวข้อง

5.      ดูแลเตรียมการจัดประชุมต่าง ๆ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม

6.      ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่าย-จำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์  การเก็บรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี

7.      จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม

8.      จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม

9.      จัดทำรายงานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม

10.  ควบคุม ดูแลการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของกองสวัสดิการสังคม

 งานสังคมสงเคราะห์

1.      การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้สูงอายุ

2.      การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

3.      การให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

4.      การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริม  สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

5.      การสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย

6.      ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

7.      การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ

8.      การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์

9.  การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

10.      การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

                   งานพัฒนาชุมชน

1.      การสำรวจข้อมูลชุมชน  ส่งเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง

2.      การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

3.      การจัดระเบียบชุมชน

4.      การดำเนินการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

5.      การเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน

6.      การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนชุมชนเมือง

7.      การส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน

8.      การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชย

9.  การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

10. การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

                                
 
                                                                           หน้าหลัก กองสวัสดิการ > โครงสร้างงาน > อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ > การให้บริการประชาชน
                                                                  

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 12 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5816400-1 Fax 02-5815737