เทศบาลตำบลธัญบุรี
โครงการเด่นของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลธัญบุรี > โครงการศึกษาดูงานระหว่างชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 2551  

โครงการศึกษาดูงานระหว่างชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 2551

การอภิปราย
ถาม-ตอบ
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาปี 2552
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2553
รูปภาพประจำสัปดาห์
เกี่ยวกับเทศบาล
- ประวัติเทศบาล
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สภาเทศบาล
- พันธกิจเทศบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ภารกิจเทศบาล
- วิสัยทัศและนโยบาย
แผนและงบประมาณ
- แผนพัฒนาเทศบาล
- งบประมาณ ปี 2552
- โครงการประจำปี 2552
- ผลการดำเนินงานปี 2549
- ผลการดำเนินงานปี 2550
- ผลการดำเนินงานปี 2551
- งบประมาณ ปี 2553
- แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2553-2555)
หน่วยงานภายใน
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองวิชาการ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ
คู่มือประชาชน
- ขอเลขบ้านใหม่
- แจ้งเกิด
- แจ้งตาย
- แจ้งย้ายที่อยู่
- แก้ไขทะเบียนราษฎร
- เพิ่มชื่อเข้าทะเบียน
- จำหน่ายชื่อจากทะเบียน
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ขออนุญาตขุด-ถมดิน
- ขออนุญาตประกอบการ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ขออนุญาตก่อสร้าง
ปฏิทินกิจกรรม
ชุมชน
- ชุมชนเทศบาล
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่นๆ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารเผยแพร่
- แผนที่เทศบาล
- ประมวลภาพกิจกรรม
- ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานระหว่างชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 2551
หลักการและเหตุผล

       อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งขององค์กรชุมชนที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในระดับหมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินงานในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหลักจนทำให้ปัญหาสาธารณสุขบางปัญหา เช่น จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กกลุ่มอายุต่างๆ ได้รับการแก้ไขไประดับหนึ่ง แต่ในปัจจุบันและอนาคตปัญหาสาธารณสุขจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ มากขึ้น การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจึงต้องก้ไขด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ บทบาทของ อสม. จึงก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง คือ การพัฒนาสังคม (อสม. คือ อาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม) ดังนั้นการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้รับ นำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม พร้อมที่จะต่อสู้ และก้าวนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำขึ้น

วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อพัฒนาทักษะ อสม. ให้เกิดความรุ้ ความเข้าใจ และความสามารถให้การดูแลแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูก  ต้องและมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อให้บุคลคลด้านสาธารณสุข และ อสม. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับชุมชนอื่นต่างพื้นที่ เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ แก่ประชาชนในชุมชนของตนเอง

2.3 เพื่อสร้างความสนิทสนม และสมัครสมานสามัคคีระหว่างบุคคลด้านสาธารณสุขและ อสม. ด้วยตนเอง

 

เป้าหมาย

 3.1 จัดอบรม อสม. จำนวน 180 คน

 3.2 จัดทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนของ อสม. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 250 คน 

สถานที่ดำเนินการ

 5.1 ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลธัญบุรี

 5.2 ทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา-จังหวัดภูเก็ต

ระยะเวลาดำเนินการ

 6.1 อบรม อสม. วันที่ 11 มิถุนายน 2551 จำนวน 1 วัน

 6.2 ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 11-15 มิถุนายน 2551 (ภายหลังอบรม อสม.) จำนวน 5 วัน

งบประมาณ
        โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการศึกษาดูงานระหว่างชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข งบประมาณตั้งไว้ 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-5774525