เทศบาลตำบลธัญบุรี
โครงการเด่นของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลธัญบุรี > โครงการประจำปี 2552  

โครงการประจำปี 2552

การอภิปราย
ถาม-ตอบ
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาปี 2552
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2553
รูปภาพประจำสัปดาห์
เกี่ยวกับเทศบาล
- ประวัติเทศบาล
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สภาเทศบาล
- พันธกิจเทศบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ภารกิจเทศบาล
- วิสัยทัศและนโยบาย
แผนและงบประมาณ
- แผนพัฒนาเทศบาล
- งบประมาณ ปี 2552
- โครงการประจำปี 2552
- ผลการดำเนินงานปี 2549
- ผลการดำเนินงานปี 2550
- ผลการดำเนินงานปี 2551
- งบประมาณ ปี 2553
- แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2553-2555)
หน่วยงานภายใน
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองวิชาการ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ
คู่มือประชาชน
- ขอเลขบ้านใหม่
- แจ้งเกิด
- แจ้งตาย
- แจ้งย้ายที่อยู่
- แก้ไขทะเบียนราษฎร
- เพิ่มชื่อเข้าทะเบียน
- จำหน่ายชื่อจากทะเบียน
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ขออนุญาตขุด-ถมดิน
- ขออนุญาตประกอบการ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ขออนุญาตก่อสร้าง
ปฏิทินกิจกรรม
ชุมชน
- ชุมชนเทศบาล
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่นๆ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารเผยแพร่
- แผนที่เทศบาล
- ประมวลภาพกิจกรรม
- ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
01โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
1,200,000
สำนักปลัดเทศบาล
02โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนการงาน
3,180,000
สำนักปลัดเทศบาล
03โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่
1,300,000
สำนักปลัดเทศบาล
04โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
800,000
สำนักปลัดเทศบาล
05โครงการฝึกอบรมยุว อปพร.
800,000
สำนักปลัดเทศบาล
06โครงการสนับสนุนชุมชนถนนปลอดภัย
300,000
สำนักปลัดเทศบาล
07โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ประกอบการในสถานที่ราชการและที่สาธารณะ
100,000
สำนักปลัดเทศบาล
08โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
250,000
สำนักปลัดเทศบาล
09โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของ อปพร
1,500,000
สำนักปลัดเทศบาล
10โครงการวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
2,500,000
สำนักปลัดเทศบาล
11โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS)
300,000
สำนักปลัดเทศบาล
12โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพของเทศบาล
200,000
สำนักปลัดเทศบาล
13โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี
100,000
สำนักปลัดเทศบาล
14โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลธัญบุรี
50,000
สำนักปลัดเทศบาล
15โครงการอบรมและทบทวนการจัดทำแผนชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน
700,000
กองวิชาการและแผนงาน
16โครงการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
200,000
กองคลัง
17โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
800,000
กองการศึกษา
18โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
200,000
กองการศึกษา
19โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
1,100,000
กองการศึกษา
20โครงการแห่เทียนพรรษา
100,000
กองการศึกษา
21โครงการวันปิยะมหาราช
70,000
กองการศึกษา
22โครงการวันเด็กแห่งชาติ
500,000
กองการศึกษา
23โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
120,000
กองการศึกษา
24โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
100,000
กองการศึกษา
25โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนันทนาการสำหรับเยาวชน
500,000
กองการศึกษา
26โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานราชการและเอกชน
800,000
กองการศึกษา
27โครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
250,000
กองการศึกษา
28โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนอนุบาลและทัศนศึกษาดูงานครูผู้สอนอนุบาล
200,000
กองการศึกษา
29โครงการค่ายบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์ + คณิต)
300,000
กองการศึกษา
30โครงการจัดการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวดเต้นแดนซ์เซอร์สำหรับเยาวชน
400,000
กองการศึกษา
31โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง
300,000
กองการศึกษา
32โครงการสภาวัฒธรรมเด็ก  และเยาวชนระดับตำบล และอำเภอ
100,000
กองการศึกษา
33โครงการจัดพิธีบวงสรวงครบรอบวันสถาปนาเมืองธัญบุรี
150,000
กองการศึกษา
34โครงการส่งเสริมจริยธรรม  และวัฒนธรรมไทย
100,000
กองการศึกษา
35โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล
100,000
กองการศึกษา
36โครงการอยู่ค่ายพักแรม  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ของโรงเรียนในเขตเทศบาล
500,000
กองการศึกษา
37โครงการธนาคารความดี
300,000
กองการศึกษา
38โครงการสอนดนตรีไทยแก่เยาวชน
300,000
กองการศึกษา
39โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนพุทธศาสนา
500,000
กองการศึกษา
40โครงการฝึกยุวชนทหาร
100,000
กองการศึกษา
41โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรคเอดส์
600,000
กองสาธารณสุข
42โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
500,000
กองสาธารณสุข
43โครงการจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
400,000
กองสาธารณสุข
44โครงการศึกษาดูงานระหว่างชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
800,000
กองสาธารณสุข
45โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
500,000
กองสาธารณสุข
46โครงการออกให้บริการด้านสุขภาพนอกสถานที่
500,000
กองสาธารณสุข
47โครงการปรับปรุงร้านอาหารมาตรฐาน
300,000
กองสาธารณสุข
48โครงการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
450,000
กองสาธารณสุข
49โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานของเทศบาลตำบลธัญบุรี
350,000
กองสาธารณสุข
50โครงการควบคุมโรคระบาดโรคไข้หวัดนกในเขตเทศบาล
300,000
กองสาธารณสุข
51โครงการเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด
300,000
กองสาธารณสุข
52โครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
300,000
กองสาธารณสุข
53โครงการพัฒนาด้านศักยภาพด้านสาธารณสุข
200,000
กองสาธารณสุข
54โครงการกำจัดสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล
300,000
กองสาธารณสุข
55โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์  (ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้หวัดนก
200,000
กองสาธารณสุข
56โครงการรณรงค์กวาดล้างโปลิโอ
200,000
กองสาธารณสุข
57โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
400,000
กองสาธารณสุข
58โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
200,000
กองสาธารณสุข
59โครงการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
80,000
กองสาธารณสุข
60โครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อลดภาวะโลกร้อน
300,000
กองสาธารณสุข
61โครงการส่งเสริมความรู้การผลิตก๊าซชีวภาพ
200,000
กองสาธารณสุข
62โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค
100,000
กองสาธารณสุข
63โครงการส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
100,000
กองสาธารณสุข
64โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงานเพื่อความเข้มแข็งชุมชน
500,000
กองสวัสดิการสังคม
65โครงการจัดประชุมประชาคมชุมชน
100,000
กองสวัสดิการสังคม
66โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
100,000
กองสวัสดิการสังคม
67โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
900,000
กองสวัสดิการสังคม
68โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่
200,000
กองสวัสดิการสังคม
69โครงการการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
150,000
กองสวัสดิการสังคม
70โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพและศึกษาดูงาน
150,000
กองสวัสดิการสังคม
71โครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
500,000
กองสวัสดิการสังคม
72โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
200,000
กองสวัสดิการสังคม
73โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ในเขตเมือง
150,000
กองสวัสดิการสังคม
74โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และชีวิตใหม่แก่เด็กและเยาวชน
300,000
กองสวัสดิการสังคม
75โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
400,000
กองสวัสดิการสังคม
76โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสันทนาการและทัศนศึกษาดูงานเพื่อผู้สูงอายุ
500,000
กองสวัสดิการสังคม
77โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พร้อมท่อระบายน้ำ  บ่อพักและรางวี  คสล. ด้านเดียว
6,513,000
กองช่าง
78โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี
1,700,000
กองช่าง
79โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมท่อระบายน้ำ  บ่อพักและรางวี  คสล. ด้านเดียว ซอยสุสวาส 1
1,200,000
กองช่าง
80โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมท่อระบายน้ำ  บ่อพักและรางวี  คสล. ด้านเดียว ซอยสุสวาส 2
2,750,000
กองช่าง
81โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  คสล.  ถนนเลียบคลองซอยที่  9  ฝั่งใต้  หมู่ที่  3  ตำบลลำผักกูด
2,000,000
กองช่าง
82โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารผู้โดยสาร  จำนวน  2  หลัง  บริเวณถนนเลียบคลองซอยที่  6  ฝั่งเหนือ
837,000
กองช่าง

มุมมองมาตรฐานของรายการของคุณกำลังแสดงผลอยู่เนื่องจากการกำหนดค่าไซต์ของคุณไม่สนับสนุนแผ่นข้อมูล

สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-5774525