เทศบาลตำบลธัญบุรี
โครงการเด่นของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลธัญบุรี > โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3  

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

การอภิปราย
ถาม-ตอบ
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาปี 2552
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2553
รูปภาพประจำสัปดาห์
เกี่ยวกับเทศบาล
- ประวัติเทศบาล
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สภาเทศบาล
- พันธกิจเทศบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ภารกิจเทศบาล
- วิสัยทัศและนโยบาย
แผนและงบประมาณ
- แผนพัฒนาเทศบาล
- งบประมาณ ปี 2552
- โครงการประจำปี 2552
- ผลการดำเนินงานปี 2549
- ผลการดำเนินงานปี 2550
- ผลการดำเนินงานปี 2551
- งบประมาณ ปี 2553
- แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2553-2555)
หน่วยงานภายใน
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองวิชาการ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ
คู่มือประชาชน
- ขอเลขบ้านใหม่
- แจ้งเกิด
- แจ้งตาย
- แจ้งย้ายที่อยู่
- แก้ไขทะเบียนราษฎร
- เพิ่มชื่อเข้าทะเบียน
- จำหน่ายชื่อจากทะเบียน
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ขออนุญาตขุด-ถมดิน
- ขออนุญาตประกอบการ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ขออนุญาตก่อสร้าง
ปฏิทินกิจกรรม
ชุมชน
- ชุมชนเทศบาล
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่นๆ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารเผยแพร่
- แผนที่เทศบาล
- ประมวลภาพกิจกรรม
- ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
ชื่อโครงการ กีฬาชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3 ปี 2551
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้าด้วยดี จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในทุกด้าน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง และสิ่งสำคัญยิ่งคือก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกันทั้ง ในชุมชนและภายนอกชุมชน  โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ  ในระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุขไม่ให้เกิดขึ้นอีกในชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ วัย มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกำลังกายและเล่นกีฬา

2. เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญาและสังคม

 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง ให้ประชาชนทุกกลุ่ม เพศ วัยรักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา

4.  เพื่อให้การกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ

5. เพื่อให้ใช้กิจกรรมกีฬา  เป็นสื่อการสร้างความเข้มแข็ง  ให้แก่ชุมชนและสังคม 

เป้าหมาย

1. ประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 40 ชุมชน

2. ข้าราชการ/ลูกจ้าง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ของเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวนประมาณ 2,000 คน

จัดรูปแบบการแข่งขันกีฬาออกเป็น 6 สี คือ สีแดง สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู สีม่วง โดย จัดแบ่งสีรวมชุมชน และหน่วยงานที่อยู่ในเขตบริเวณเดียวกัน

 

วิธีการดำเนินงาน

1. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือ

2. ประชุมตัวแทนชุมชนและหน่วยงานเพื่อหาแนวทาง และกำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการ

3. แบ่งทีมและจักสลากสีประจำทีม

4. บันทึกขออนุมัติโครงการ และเสนอโครงการ

5. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงาน

6. แจ้งกำหนดการและประเภทกีฬาที่จะแข่งขันให้ทุกทีมทราบ

7. ดำเนินการแข่งขัน

8. สรุปผลการแข่งขัน/ประเมินผลการแข่งขัน
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

เดือนเมษายน – กันยายน 2551

งบประมาณในการดำเนินโครงการ
เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2551 ยังไม่ได้ประกาศใช้จึงขอเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2550 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท โอนเพิ่ม 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 800,00 บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนทุกเพศ วัย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา

2. กีฬาสามารถพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม เพศ วัย

3. สามารถสร้างจิตสำนึก ปลูกฝัง ให้ประชาชนทุกเพศ วัย รักการออกำลังกายและเล่นกีฬา

4. ประชาชนทุกเพศวัย มีความสามัคคี และรู้จักการสร้างทีมงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย กีฬาช่วยเป็นสื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-5774525