เทศบาลตำบลธัญบุรี
โครงการเด่นของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลธัญบุรี > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การรับแจกพันธุ์หญ้าแฝก  

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การรับแจกพันธุ์หญ้าแฝก

หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์การรับแจกพันธุ์หญ้าแฝก 

รายละเอียดข่าว

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการพระราชดำริ : การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อบริการชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกสนองแนวพระราชดำริ หน่วยงานของรัฐและเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานีที่สนใจสามารถขอรับแจกพันธุ์หญ้าแฝกได้หน่วยงานละ 50 ต้น ที่สำนักงานคณะบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรในวันที่ 3 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. โดยขอให้หน่วยงานที่สนใจตอบแบบตอบรับการขอรับแจกพันธุ์หญ้าแฝก (เอกสารแนบ) กลับไปที่คณะ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2551

หมดอายุ

 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

 

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลธัญบุรี 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
PR25510813.pdf    
สร้าง เมื่อ 13/8/2551 12:49  โดย NMT\ptt-thanyaburi 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 13/8/2551 12:52  โดย NMT\ptt-thanyaburi 
สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-5774525