เทศบาลตำบลธัญบุรี
โครงการเด่นของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลธัญบุรี > การแจ้งเกิด  

การแจ้งเกิด

การอภิปราย
ถาม-ตอบ
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาปี 2552
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2553
รูปภาพประจำสัปดาห์
เกี่ยวกับเทศบาล
- ประวัติเทศบาล
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สภาเทศบาล
- พันธกิจเทศบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ภารกิจเทศบาล
- วิสัยทัศและนโยบาย
แผนและงบประมาณ
- แผนพัฒนาเทศบาล
- งบประมาณ ปี 2552
- โครงการประจำปี 2552
- ผลการดำเนินงานปี 2549
- ผลการดำเนินงานปี 2550
- ผลการดำเนินงานปี 2551
- งบประมาณ ปี 2553
- แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2553-2555)
หน่วยงานภายใน
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองวิชาการ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ
คู่มือประชาชน
- ขอเลขบ้านใหม่
- แจ้งเกิด
- แจ้งตาย
- แจ้งย้ายที่อยู่
- แก้ไขทะเบียนราษฎร
- เพิ่มชื่อเข้าทะเบียน
- จำหน่ายชื่อจากทะเบียน
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ขออนุญาตขุด-ถมดิน
- ขออนุญาตประกอบการ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ขออนุญาตก่อสร้าง
ปฏิทินกิจกรรม
ชุมชน
- ชุมชนเทศบาล
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่นๆ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารเผยแพร่
- แผนที่เทศบาล
- ประมวลภาพกิจกรรม
- ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่เกิด
หลักฐานที่นำไปแสดง
        1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน บิดามารดา หรือผู้แจ้ง
        2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
        3. หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล
การแจ้งเกิดเกินกำหนด
        1. หนังสือรับรองการเกิด (ถ้าเกิดในสถานพยาบาล)
        2. พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้มีอาชีพมั่นคง เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจ
            หรือรับจ้างซึ่งมีหลักฐานแสดงภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง
        3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริงของผู้แจ้ง บิดามารดา พยานบุคคล
        4. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้แจ้ง
            บิดามารดา พยานบุคคล
        5. อื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการตั้งชื่อ สกุล ใบสำคัญการใช้สกุลร่วม ใบสำคัญการสมรส ใบ-
            สำคัญการหย่า หนังสือเดินทาง
        6. รูปถ่ายบุคคลที่เกิดเกินกำหนด 2 รูป (กรณีที่มีอายุไม่เกิน 7 ขวบ) และ 3 รูป (กรณีอายุเกิน 7 ขวบ ซึ่งถ่ายไว้
            ไม่เกิน 6 เดือน)
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-5774525