เทศบาลตำบลธัญบุรี
โครงการเด่นของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลธัญบุรี > โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551  

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551

การอภิปราย
ถาม-ตอบ
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาปี 2552
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2553
รูปภาพประจำสัปดาห์
เกี่ยวกับเทศบาล
- ประวัติเทศบาล
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สภาเทศบาล
- พันธกิจเทศบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ภารกิจเทศบาล
- วิสัยทัศและนโยบาย
แผนและงบประมาณ
- แผนพัฒนาเทศบาล
- งบประมาณ ปี 2552
- โครงการประจำปี 2552
- ผลการดำเนินงานปี 2549
- ผลการดำเนินงานปี 2550
- ผลการดำเนินงานปี 2551
- งบประมาณ ปี 2553
- แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2553-2555)
หน่วยงานภายใน
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองวิชาการ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ
คู่มือประชาชน
- ขอเลขบ้านใหม่
- แจ้งเกิด
- แจ้งตาย
- แจ้งย้ายที่อยู่
- แก้ไขทะเบียนราษฎร
- เพิ่มชื่อเข้าทะเบียน
- จำหน่ายชื่อจากทะเบียน
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ขออนุญาตขุด-ถมดิน
- ขออนุญาตประกอบการ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ขออนุญาตก่อสร้าง
ปฏิทินกิจกรรม
ชุมชน
- ชุมชนเทศบาล
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่นๆ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารเผยแพร่
- แผนที่เทศบาล
- ประมวลภาพกิจกรรม
- ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
ชื่อโครงการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี คือ วันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญและดูแลเด็ก เยาวชน คือ ผู้นำของประเทศในอนาคต ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรับบาลที่วางไว้ เทศบาลตำบลธัญบุรีจึงได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เด็กได้รื่นเริงสนุกสนาน มีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ

       2. เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

       3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ

       1. เชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แนวทางการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551

       2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

       3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ ความสนุกสนานรื่นเริง ตลอดจนมีการเลี้ยงอาหารกลางวันและการแจกของขวัญสำหรับเด็ก

       4. เชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมกิจและนำของขวัญแจกเด็ก เยาวชน

       5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551

       6. ประเมินผลโดยการสังเกต สัมภาษณ์และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

   วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551   

งบประมาณในการดำเนินโครงการ

      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กองการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้จำนวน 400,000.- บาท และโอนเพิ่มจากเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน อันเป็นกิจกรรมในสาธารณประโยชน์ โครงการจัดงานประเพรีท้องถิ่นและระดับชาติ จำนวน 107,212.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน-) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 507,212.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน-) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   1. เด็กและเยาวชน ได้รื่นเริง สนุกสนานในวันเด็กแห่งชาติ

   2. เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

   3. สามารถพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีร่างกาย จิตใจและสติปัญญาที่ดี

   4. เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมหมู่คณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

เป้าหมาย
   1. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี 20,000 คน 
สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-5774525