เทศบาลตำบลธัญบุรี
โครงการเด่นของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลธัญบุรี > ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การอภิปราย
ถาม-ตอบ
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาปี 2552
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2553
รูปภาพประจำสัปดาห์
เกี่ยวกับเทศบาล
- ประวัติเทศบาล
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สภาเทศบาล
- พันธกิจเทศบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ภารกิจเทศบาล
- วิสัยทัศและนโยบาย
แผนและงบประมาณ
- แผนพัฒนาเทศบาล
- งบประมาณ ปี 2552
- โครงการประจำปี 2552
- ผลการดำเนินงานปี 2549
- ผลการดำเนินงานปี 2550
- ผลการดำเนินงานปี 2551
- งบประมาณ ปี 2553
- แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2553-2555)
หน่วยงานภายใน
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองวิชาการ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ
คู่มือประชาชน
- ขอเลขบ้านใหม่
- แจ้งเกิด
- แจ้งตาย
- แจ้งย้ายที่อยู่
- แก้ไขทะเบียนราษฎร
- เพิ่มชื่อเข้าทะเบียน
- จำหน่ายชื่อจากทะเบียน
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ขออนุญาตขุด-ถมดิน
- ขออนุญาตประกอบการ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ขออนุญาตก่อสร้าง
ปฏิทินกิจกรรม
ชุมชน
- ชุมชนเทศบาล
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่นๆ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารเผยแพร่
- แผนที่เทศบาล
- ประมวลภาพกิจกรรม
- ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

    1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา

             1.1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

           1.2 การจัดการศูนย์บริการประชาชนในเขตเทศบาล

           1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

           1.4 สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 6 แนวทางพัฒนา

           2.1 พัฒนาด้านการศึกษา

           2.2 พัฒนาด้านสาธารณสุข

           2.3 สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           2.4 อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

           2.5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

           2.6 สนับสนุนสวัสดิการให้แก่ประชาชน

     3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 3 แนวทางพัฒนา

            3.1 พัฒนาอาชีพและรายได้

           3.2 ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ

           3.3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

       4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน ประกอบด้วย 3 แนวงทางการพัฒนา

           4.1 พัฒนาการให้ขบริการประชาชน

           4.2 เพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

           4.3 พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชน

       5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 2 แนวทางการพัฒนา

           5.1 พัฒนาสถานนัทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ

           5.2 พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย 4 แนวทางพัฒนา

           6.1 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร

           6.2 พัฒนาสถานทีทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน

           6.3 การปรับปรุง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

           6.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-5774525