เทศบาลตำบลธัญบุรี
โครงการเด่นของเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

การอภิปราย
ถาม-ตอบ
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาปี 2552
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2553
รูปภาพประจำสัปดาห์
เกี่ยวกับเทศบาล
- ประวัติเทศบาล
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สภาเทศบาล
- พันธกิจเทศบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ภารกิจเทศบาล
- วิสัยทัศและนโยบาย
แผนและงบประมาณ
- แผนพัฒนาเทศบาล
- งบประมาณ ปี 2552
- โครงการประจำปี 2552
- ผลการดำเนินงานปี 2549
- ผลการดำเนินงานปี 2550
- ผลการดำเนินงานปี 2551
- งบประมาณ ปี 2553
- แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2553-2555)
หน่วยงานภายใน
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองวิชาการ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ
คู่มือประชาชน
- ขอเลขบ้านใหม่
- แจ้งเกิด
- แจ้งตาย
- แจ้งย้ายที่อยู่
- แก้ไขทะเบียนราษฎร
- เพิ่มชื่อเข้าทะเบียน
- จำหน่ายชื่อจากทะเบียน
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ขออนุญาตขุด-ถมดิน
- ขออนุญาตประกอบการ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ขออนุญาตก่อสร้าง
ปฏิทินกิจกรรม
ชุมชน
- ชุมชนเทศบาล
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่นๆ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารเผยแพร่
- แผนที่เทศบาล
- ประมวลภาพกิจกรรม
- ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา  ข่าวประกวดราคา

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง คัดเลือกให้บริษัท บีสไดเมนชั่่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลธัญบุรี22/4/2556 15:09
สิ่งที่แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน (สำเร็จรูป เพื่อเป็นอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลธัญบุรี22/4/2556 15:03
สิ่งที่แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๔๘ รายการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลธัญบุรี22/4/2556 14:52
สิ่งที่แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรางถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุสวาส ๑ ม.๔ ต.รังสิต อ.ธัญบุรีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลธัญบุรี22/4/2556 14:48
สิ่งที่แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศราชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลธัญบุรี19/4/2556 15:47
สิ่งที่แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงจัดทำห้องวิทยุสื่อสาร อปพร. และห้องพักศูนย์ อปพร.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลธัญบุรี17/4/2556 11:34
สิ่งที่แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำวารสารของเทศบาลตำบลธัญบุรี ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลธัญบุรี5/4/2556 14:33
สิ่งที่แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียรการสอน จำนวน ๔๘ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลธัญบุรี4/4/2556 11:05
1 - 8 ถัดไป

 ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนรายชื่อผู้ประกอบการเป็นผู้ทิ้งงาน19/4/2556 15:22
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖)17/4/2556 11:45
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖)5/4/2556 15:26
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 9/2556)4/4/2556 14:33
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 11/2556)1/4/2556 11:23
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนรายชื่อผู้ประกอบการเป็นผู้ทิ้งงาน11/3/2556 16:08
กำหนดการงานเมืองธัญบุรี ๑๑๑ ปี7/3/2556 11:05
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๘/๒๒๕๕๖)28/2/2556 11:49
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖)20/2/2556 14:27
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ แจ้งรายชื่อผู้ที่ทิ้งงาน20/2/2556 14:15
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 12/2/2556 15:27
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖)7/2/2556 13:38
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖)4/2/2556 14:07
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แจ้งรายชื่อผู้ที่ทิ้งงาน4/2/2556 9:39
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗25/1/2556 9:18
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แจ้งรายชื่อผู้ที่ทิ้งงาน23/1/2556 9:13
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)8/1/2556 9:48
จังหวัดปทุมธานีเห็นชอบให้วันที่ ๗-๑๔ มกราคม ของทุกเป็นเป็นวันซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี3/1/2556 13:22
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนรายชื่อผู้ที่ทิ้งงาน26/12/2555 6:22
ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งเรือง ม.๑ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน ๔ จุด24/12/2555 15:53
1 - 20 ถัดไป

 

 

 

ข้อมูลเผยแพร่  ข้อมูลเผยแพร่

Link ที่น่าสนใจ  Link ที่น่าสนใจ

 ประมวลภาพกิจกรรม

กล่องกาเครื่องหมายการเลือกขนาดรูปภาพรูปขนาดย่อ
โฟลเดอร์: กิจกรรมงานต้อนรับวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมงานต้อนรับวันขึ้นปีใหม่
โฟลเดอร์: กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556
โฟลเดอร์: กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่
โฟลเดอร์: ต้อนรับนายก กฤษฎา หลีนวรัตน์
ต้อนรับนายก กฤษฎา หลีนวรัตน์
โฟลเดอร์: เปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนบึงบัว
เปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนบึงบัว
โฟลเดอร์: เยี่ยมเยียนชุมชนพฤกษา 2
เยี่ยมเยียนชุมชนพฤกษา 2
โฟลเดอร์: โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
โฟลเดอร์: โครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการผู้สูงอายุ
โฟลเดอร์: โครงการอบรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
โครงการอบรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
โฟลเดอร์: ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
โฟลเดอร์: ประจำชุมงบประมาณ ประจำปี 2556
ประจำชุมงบประมาณ ประจำปี 2556
โฟลเดอร์: ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนันที่ที่ว่าการ อำเภอธัญบุรี
ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนันที่ที่ว่าการ อำเภอธัญบุรี
โฟลเดอร์: นายกให้สัมภาษณ์ช่อง TPBS เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงถนน ม.1,3 ต.ลำผักกูด
นายกให้สัมภาษณ์ช่อง TPBS เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงถนน ม.1,3 ต.ลำผักกูด
โฟลเดอร์: สังเกตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนลำผักกูด ก.พ. 56
สังเกตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนลำผักกูด ก.พ. 56
โฟลเดอร์: สำรวจการขุดลอกท่อรายบายน้ำชุมชนเรือนสุข 2
สำรวจการขุดลอกท่อรายบายน้ำชุมชนเรือนสุข 2
โฟลเดอร์: สำรวจถนนชุมชนเรียบคลอง 8
สำรวจถนนชุมชนเรียบคลอง 8
โฟลเดอร์: สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชนเรือนสุข 2
สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชนเรือนสุข 2
โฟลเดอร์: สำรวจพื้นที่ปรับปรุงคอสะพานชุมชนพรพิมาน
สำรวจพื้นที่ปรับปรุงคอสะพานชุมชนพรพิมาน
โฟลเดอร์: สำรวจพื้นที่ปรับปรุงคอสะพานชุมชนสวนเกษตร
สำรวจพื้นที่ปรับปรุงคอสะพานชุมชนสวนเกษตร
โฟลเดอร์: สำรวจพื้นที่ปรับปรุงถนนชุมชนเคหะคลอง 7
สำรวจพื้นที่ปรับปรุงถนนชุมชนเคหะคลอง 7
โฟลเดอร์: สำรวจพื้นที่ปรับปรุงถนนหน้ามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สำรวจพื้นที่ปรับปรุงถนนหน้ามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
โฟลเดอร์: สำรวจพื้นที่สร้างทางลอดใต้สะพานคลอง 8 ตะวันออก
สำรวจพื้นที่สร้างทางลอดใต้สะพานคลอง 8 ตะวันออก
โฟลเดอร์: สำรวจพื้นที่ปรับปรุงคอสะพานชุมชนเรือนสุข 1
สำรวจพื้นที่ปรับปรุงคอสะพานชุมชนเรือนสุข 1
โฟลเดอร์: โครงการถนนคนเดิน มี.ค. 2556
โครงการถนนคนเดิน มี.ค. 2556
โฟลเดอร์: ปรับปรุงถนนในชุมนวรรณวดีแสนสุข ก.พ. 2556
ปรับปรุงถนนในชุมนวรรณวดีแสนสุข ก.พ. 2556
โฟลเดอร์: สังเกตุการณ์เพลิงไหม้หญ้าชุมชนเจริญลาภ 5 ก.พ. 2556
สังเกตุการณ์เพลิงไหม้หญ้าชุมชนเจริญลาภ 5 ก.พ. 2556
โฟลเดอร์: สังเกตุการ์เพลิงไหม้หญ้าชุมชนตวันนาวิลล์ ก.พ. 2556
สังเกตุการ์เพลิงไหม้หญ้าชุมชนตวันนาวิลล์ ก.พ. 2556
โฟลเดอร์: โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ฯ 19-22 มี.ค 56
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ฯ 19-22 มี.ค 56
สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-5774525