เทศบาลตำบลควนขนุน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการประปา
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

เนื้อความตัวกรอง
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน แสดงความยินดีที่ พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี เข้ารับตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรควนขนุน ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

 ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของเทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของเทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประชาสัมพันธ์ Facebook เทศบาลตำบลควนขนุน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลควนขนุน
1 - 3 ถัดไป

 *** นายกเทศมนตรี ***

 

นายโชคดี  จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบราคาจัดซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะสีดา สิ่งที่แนบ22/11/2556
สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสิ่งที่แนบ22/11/2556
สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรรอบตลาดฝั่งตะวันออกสิ่งที่แนบ22/11/2556
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยบ้านนอกสิ่งที่แนบ15/7/2556
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยบ้านนอกสิ่งที่แนบ15/7/2556
สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาล โรงผลิตน้ำบ้านป่าตอ สิ่งที่แนบ18/6/2556

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตามโครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 
รวมพลเฉพาะกิจ Big Cleaning Day เทศบาลตำบลควนขนุน "ร่วมใจทำควนขนุนให้สะอาด"
รวมพลเฉพาะกิจ Big Cleaning Day เทศบาลตำบลควนขนุน "ร่วมใจทำควนขนุนให้สะอาด"