เทศบาลตำบลควนขนุน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เอกสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการประปา
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ภาพกิจกรรม

เนื้อความตัวกรอง
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน เข้าร่วมรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ผ่านการประเมิน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 (EHA) การจัดการมูลฝอยทั่วไป จากอธิบดีกรมอนามัยและรองอธิบดีกรมส่งเสริมฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

 ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลควนขนุน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลควนขนุน
1 - 3 ถัดไป

 *** นายกเทศมนตรี ***

 

นายโชคดี  จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 1 หลังสิ่งที่แนบ17/11/2558
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลควนขนุนสิ่งที่แนบ27/10/2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือกสิ่งที่แนบ24/12/2557
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสิ่งที่แนบ24/12/2557

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
ลงพื้นที่ชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ หลังที่ว่าการอำเภอควนขนุน
 
ลงพื้นที่ชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ หลังที่ว่าการอำเภอควนขนุน
 
เทศบาลตำบลควนขนุน ร่วมกับกองทุนสวัสดิการสังคมภาคประชาชนเทศบาลตำบลควนขนุน จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลควนขนุน ได้กำหนดจัดกิจกรรมชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกช่วงวัย : กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกเสื่อม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ วัดสุวรรณวิชัย (ชุมชนหน้าตลาด)