เทศบาลตำบลควนขนุน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เอกสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
รายการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการประปา
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ภาพกิจกรรม

เนื้อความตัวกรอง
เทศบาลตำบลควนขนุน ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลควนขนุน ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวฯนำร่องตำบลเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลควนขนุน ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณเทวินทร์และคุณชาลี อินทรละมุล ได้รับโล่สดุดี "ครอบครัวร่มเย็น" เนื่องในโอกาสจัดงานวันครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน เข้าร่วมรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ผ่านการประเมิน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 (EHA) การจัดการมูลฝอยทั่วไป จากอธิบดีกรมอนามัยและรองอธิบดีกรมส่งเสริมฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
นักศึกษาแพทย์จาก มอ.ร่วมลงพื้นที่เยื่อมผู้สูงอายุใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้คู่มือประชาชนของเทศบาลตำบลควนขนุน
รอบรู้อาเซียน
คำร้องต่างๆ ของกองการประปา
1 - 3 ถัดไป

 *** นายกเทศมนตรี ***

 

นายโชคดี  จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือกสิ่งที่แนบ24/12/2557
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสิ่งที่แนบ24/12/2557

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
 
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน
 
กิจกรรม 5 ส
 
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน เข้าร่วมรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ผ่านการประเมิน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 (Environmental Health Accreditation : EHA) ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป จากอธิบดีกรมอนามัยและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร