เทศบาลตำบลควนขนุน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เอกสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
รายการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการประปา
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ภาพกิจกรรม

เนื้อความตัวกรอง
กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.ชวภณ หนูเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขนุนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รองวิทัศน์ ทองพูล รองนายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน ต้อนรับคุณผดุงศักดิ์ เที่ยงผดุง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอควนขนุนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กิจกรรมสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก เพื่อเฉลิมฉลองและร่วมสร้างปณิธานความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา แะละสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประธานคณะปั่นจักรยานฯ มอบของที่ระลึกให้กับนายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน (กิจกรรมสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวประชาสัมพันธ์

รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศใช้คู่มือประชาชนของเทศบาลตำบลควนขนุน
1 - 3 ถัดไป

 *** นายกเทศมนตรี ***

 

นายโชคดี  จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 1 หลังสิ่งที่แนบ17/11/2558
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลควนขนุนสิ่งที่แนบ27/10/2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือกสิ่งที่แนบ24/12/2557
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสิ่งที่แนบ24/12/2557

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
กิจกรรมตักบาตร วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558
 
งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง "เมืองลุง เมืองบายใจ กินอิ่ม นอนอุ่น บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ วัดลานแซะ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 
ลงพื้นที่ชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ ชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย
 
ชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ ชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย
 
ลงพื้นที่ชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ หลังที่ว่าการอำเภอควนขนุน
 
ลงพื้นที่ชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ หลังที่ว่าการอำเภอควนขนุน