เทศบาลตำบลบางแก้ว
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลบางแก้ว > เอกสารเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย  

เอกสารเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่
พันธกิจเทศบาล
วิสัยทัศและนโยบาย
โครงสร้างผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างสมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างพนักงานเทศบาล
แผนที่เทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
รร.เทศบาลบ้านหูแร่
ศพด.บ้านหูแร่
ศพด.ทต.บางแก้ว
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
โครงการตำบลต้นแบบ ทต.บางแก้ว
ศูนย์บริการร่วมทางสังคม ทต.บางแก้ว
อพปร.เทศบาลตำบลบางแก้ว
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.บางแก้ว
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
แก้ไข
โฟลเดอร์: รายงานผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 
โฟลเดอร์: แผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 
โฟลเดอร์: แผนการดำเนินการประจำปีแผนการดำเนินการประจำปีเทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 
โฟลเดอร์: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง