เทศบาลตำบลบางแก้ว
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่
พันธกิจเทศบาล
วิสัยทัศและนโยบาย
โครงสร้างผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างสมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างพนักงานเทศบาล
แผนที่เทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
รร.เทศบาลบ้านหูแร่
ศพด.บ้านหูแร่
ศพด.ทต.บางแก้ว
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
โครงการตำบลต้นแบบ ทต.บางแก้ว
ศูนย์บริการร่วมทางสังคม ทต.บางแก้ว
อพปร.เทศบาลตำบลบางแก้ว
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.บางแก้ว
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และครอบครัว ทต.บางแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ทต.บางแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท. เพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคใต้
ทต.บางแก้ว ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ทต.บางแก้ว
เทศบาลตำบลบางแก้ว ร่วมลงนามในสัญญาโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคใต้ ปี ๒๕๕๖
1 - 3 ถัดไป

ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว - ใช้รายการข้อความประกาศเพื่อติดประกาศข้อความบนโฮมเพจของไซต์ของคุณ  ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว

รายละเอียดตัวกรอง
เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง
เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง
เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง
เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง
เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง
1 - 5 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตัวกรองแก้ไข
23/1/2556 14:44 
23/1/2556 14:42 
23/1/2556 14:38 
9/1/2556 14:15 
9/1/2556 14:14 
1 - 5 ถัดไป

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายละเอียดตัวกรองแก้ไข
เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 
เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 
เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 
เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 
เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 
1 - 5 ถัดไป

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

ผู้รับผิดชอบตัวกรอง
26/11/2555
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการระดับจังหวัดครั้งที่ 1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุม อบต.พนมวัง
นางอัจฉราวรรณ ชูไพ หัวหน้าสำนักปลัด
26/11/2555
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวเทศบาลตำบลบางแก้วใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดทต.บางแก้ว
28/11/2555
เทศบาลตำบลบางแก้ว ร่วมส่งเสริมงานประเพณีวันลอยกระทง ปี ๒๕๕๕ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บ้านหูแร่ หมู่ที่ื ๕ ตำบลท่ามะเดื่อ
กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางแก้ว

** นายกเทศมนตรีตำบลบางแก้ว ** - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ** นายกเทศมนตรีตำบลบางแก้ว ** 

 

สาระน่ารู้คู่ชุมชน  สาระน่ารู้คู่ชุมชน

รายละเอียดตัวกรอง
11/11/2554 10:31
8/8/2554 9:19
8/8/2554 9:17

รูบภาพกิจกรรมเทศบาล  รูบภาพกิจกรรมเทศบาล

ดูภาพกิจกรรมตัวกรอง
ชื่อเรื่อง ประชุมคณะกรรมการ สปสช.ทต.บางแก้ว ครั้งที่ 2 ปี 2555
ดูภาพกิจกรรม
 
ชื่อเรื่อง ทต.บางแก้ว ส่งเสริมประเพณีลากพระ
ดูภาพกิจกรรม

ชื่อเรื่อง ประชุมสภา ทต.บางแก้ว ครั้งที่1
ดูภาพกิจกรรม
 
ชื่อเรื่อง ศึกษาดูงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดูภาพกิจกรรม

รับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี
ชื่อเรื่อง การรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลบางแก้ว
ดูภาพกิจกรรม
 
อบรมสมาชิก อปพร เทศบาลตำบลบางแก้ว
ชื่อเรื่อง อบรมสมาชิก อปพร เทศบาลตำบลบางแก้ว
ดูภาพกิจกรรม

1 - 6 ถัดไป